Berichten

Groene 18 voor 2018, groen advies aan het nieuwe college

Stel weer een stadsecoloog aan, zorg voor meer natuurvriendelijke oevers, ondersteun en koester de (groene) bewonersinitiatieven, maak van het Vroesenpark een ‘circulair proefpark’, ga door met de groenedaken subsidies, stop de verstening en ontwikkel een samenhangend(er) stadsnatuurbeleid … het Rotterdams Parkenoverleg komt samen met het Milieucentrum met 18 groene aanbevelingen aan de formateurs van het nieuwe Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders.

Lees de groene 18 voor 2018 (u kunt de ’18’ ook downloaden onderaan de pagina)

De groene 18 voor 2018
In de ‘Groene 18 voor 2018’ schrijven het Rotterdams Parkenoverleg en het – Milieucentrum 18 aanbevelingen aan de gemeenteraad en de formateurs van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Een goed woon- en leefklimaat in Rotterdam met zorg voor groen en (stads)natuur is het doel. Het Parkenoverleg hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur hier volop op in gaat zetten. Want groen is belangrijk voor onze stad!

Longen van de stad
Juist de grotere en kleinere parken in onze stad zijn van groot belang. Zij zijn de longen van Rotterdam en voor veel bewoners plekken van samenkomst, ontmoeting, recreatie en om te genieten van de (stads)natuur. Groen is ook belangrijk voor de bestaande plannen rondom klimaatadaptatie en het tegengaan van ‘hittestress’. Bovendien heeft meer groen een aantoonbaar positieve uitwerking op de gezondheid van de inwoners.“, schrijven beide organisaties en: “Geef daarom de natuur meer ruimte in de stad! Meer groen in plaats van minder!

De 18 groene aanbevelingen:

1. Rotterdamse parken circulair

Parken produceren veel grondstoffen die bruikbaar zijn voor het onderhoud van de parken. Is het mogelijk om het groen in Rotterdam circulair te maken? In september 2017 organiseerde gemeente Rotterdam (samen met het Rotterdams Milieucentrum) het mini-symposium ‘Slimbeheer’ over ‘circulaire parken’. De conclusies van deze middag waren veelbelovend en eenduidig: neem een proefpark.

Aanbeveling:
• Wijs het Vroesenpark aan als ‘proefpark’ voor slimbeheer en ga hier experimenteren.

2. Evenementen duurzaam
Er worden vele evenementen in de Rotterdamse Parken georganiseerd. Soms zijn deze met alle gevolgen van dien voor de aanwezige flora en fauna.

Aanbevelingen:
• Stel een milieucoördinator voor evenementen aan
• Stel doelstellingen voor preventie van de milieubelasting,
• Zorg voor energie van duurzame oorsprong, duurzaam watergebruik en duurzaam afvalbeheer (zoals reduce-reuse-recycle & duurzame mobiliteitsoplossingen via alternatief vervoer).
• Maak de evenementenorganisaties en -bezoekers meer bewust van de impact van onduurzame evenementen op de parken.
• Onderzoek de mogelijkheid of evenementen (deels) buiten de parken kunnen plaatsvinden om de soms kwetsbare flora en fauna te ontzien.

3. Visie stadsnatuur
Het ontbreekt gemeente Rotterdam aan samenhangend beleid voor stadsnatuur, biodiversiteit en ecologie.

Aanbeveling:
• Geef een visie op natuur in de stad. Breng samenhang aan in het beleid. Zorg voor elementen waaraan getoetst kan worden.

4. Sociale cohesie
Mensen laten groen groeien, en groen laat mensen groeien. Een groene omgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven. Zo voelen mensen zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Daarnaast nodigen groene plekken als parken en plantsoenen uit tot recreatie en sociale interactie. Mensen komen elkaar tegen en maken een praatje in het park, of onderhouden gezamenlijk een park, binnenterrein of een (wijk)park in hun buurt.

Aanbeveling:
• Ontwikkel een programma dat de vele Rotterdamse groene bewonersinitiatieven financieel en organisatorisch ondersteunt.

5. Stadsecoloog
Alle grote steden, behalve Rotterdam, hebben een ecoloog. Deze vormt als beleidsmedewerker staand en nieuw beleid voor groen, stadsnatuur, ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Hoewel in Rotterdam de expertise aanwezig is (via projectecologen van Stadsontwikkeling en (buiten de gemeente) Bureau Stadsnatuur), is hun rol op beleidsniveau beperkt. Ook ontbreekt bij hen de publieksfunctie (bijvoorbeeld het mede organiseren van ‘Natuur in Kaart’ en onafhankelijk adviseren van bewoners en bedrijven) die de stadsecoloog vroeger vervulden.

Aanbeveling:
• Stel een gemeentelijke stadsecoloog aan die onafhankelijke beleidsadviezen geeft aan het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten en daarnaast een publieksfunctie heeft.

6. Nota dierenwelzijn 2.0
De Nota dierenwelzijn was een goede eerste stap om het dierenwelzijn in Rotterdam naar een hoger niveau te tillen. Nu is het zaak door te pakken en de ingezette koers voort te zetten.

Aanbeveling:
• Stel een nota dierenwelzijn 2.0 op, met daarin nog meer ambities en vernieuwing.

7. Evaluatie van de natuurkaart
De Natuurkaart Rotterdam is een document waar uitgangspunten voor groene verbindingen in staan vastgesteld. Deze kunnen bij ruimtelijke plannen een rol spelen, maar dat hoeft formeel niet. De bescherming van groene verbindingen in de stad is daardoor niet gegarandeerd, want er kan (als stadsontwikkelaars dit willen) van worden afgeweken. Wij stellen voor de natuurkaart te evalueren en de sterke punten ervan op te nemen in het beleid van de gemeente (en vast te laten stellen door de gemeenteraad). Dit versterkt de status van de natuurkaart, waardoor het een middel wordt om de groene ruimte en alle groene verbindingen daartussen voor de toekomst te behouden.

Aanbeveling:
• De natuurkaart Rotterdam moet de status van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdocument krijgen, waar bij bouwplannen terdege rekening gehouden moet worden.

8. Bewonersparticipatie
De gemeente Rotterdam heeft bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan.
In een aantal grote en kleine parken in Rotterdam zijn goede voorbeelden van groene bewonersinitiatieven. Zij bieden al jaren een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en zijn een welkome aanvulling op het (ecologisch) beheer van het groen. Door het huidige aanbestedingsbeleid (waarin enkel een aantal grote groenaannemers deel kunnen nemen) komen de bewonersinitiatieven in de knel en wordt de mogelijkheid voor het zogeheten ‘right to challenge’ een farce. Bewonersinitiatieven zijn in het huidige systeem volledig afhankelijk van de ‘goede wil’ van de groenaannemers die de aanbestedingen hebben gewonnen. Hierdoor komen samenwerking en kostendeling moeilijk tot stand. In veel wijken ontbreekt verder de bewonersondersteuning die bewonersorganisaties vroeger hadden. Deze laagdrempelige ondersteuning van bewonersinitiatieven en -organisatie is belangrijk om de bewonersparticipatie verder vorm te geven. Het opheffen van bewonersondersteuning heeft in de wijken een leegte achtergelaten.

Aanbeveling:
• Bewonersparticipatie moet een belangrijkere rol spelen in het aanbestedingenbeleid voor groenonderhoud. Wij pleiten daarom voor het ‘Utrechtse model’, waarin al in de aanbesteding bewonersparticipatie wordt meegenomen.
• Ondersteuning voor bewonersinitiatieven en –organisaties is onmisbaar bij de organisatie van bewonersparticipatie. Wij pleiten voor meer ondersteuning voor de Rotterdamse wijken en bewonersinitiatieven.

9. Beweging
Groen is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen. De jeugd en ook ouderen maken meestal zeer dicht bij huis gebruik van groen (ook wel ‘groen op pantoffelafstand’ genoemd). Zorg daarom voor voldoende groene plekken (ook al zijn dit maar kleine elementen) die jong en oud in de woonwijken aanzetten tot beweging. Verder maken nog te weinig Rotterdammers gebruik van groen aan de rand van de stad. Dit reeds aanwezige groen kan veel beter benut worden door de verbindingen de stad uit naar dit groen te verbeteren. De verbindingen moeten zo worden ingericht, dat ook flora en fauna er baat bij hebben. Een voorbeeld van zo’n aantrekkelijke verbinding voor mens, plant en dier, zijn ecologische rivieroevers. Ook verkeersaders kunnen verbindingen zijn, mits er vergroening plaatsvindt.
Zo ontstaan er groene verbindingen in en uit de stad voor mens, plant en dier.

Aanbeveling:
• Creëer verbindingen van noord naar zuid en van oost naar west.
• Ook de groene plekken aan de rand van de stad moeten aantrekkelijk zijn om te verblijven. Creëer daarom op die plaatsen meer recreatiemogelijkheden.

10. Groene daken
De gemeente Rotterdam heeft een zeer succesvol programma voor groene daken . Bewoners en bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het aanvragen van groene daken. Om de doelstelling van 1 miljoen vierkante meter plat dak te realiseren, is de instandhouding van het groene-daken-programma (inclusief subsidie) nodig.

Aanbeveling:
• Bouw de groene-daken-subsidie niet af, maar op, zodat we op weg gaan naar de 1 miljoen m2!
• Hanteert het ‘Amsterdamse model’ voor groene-daken-subsidies, waarin de subsidie afhankelijk is van de totaal te bergen hoeveelheid water.

11. Invasieve soorten
Invasieve soorten zijn exoten die niet op eigen kracht, maar door de mens in Nederland terecht zijn gekomen zoals de huisraaf, de halsbandparkiet, de tijgermug of de Rode Amerikaanse rivierkreeft. Een klein deel van de exoten voelt zich prima thuis in zijn nieuwe omgeving. Deze soorten kunnen zich permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dit kan schade met zich meenemen. Als een invasieve exoot in de natuur gevestigd is, zijn vaak aanzienlijke uitgaven nodig om die schade te herstellen, de invasieve exoot te verwijderen of om verdere verspreiding te voorkomen. Momenteel worden de soorten van deze invasieve exoten geïnventariseerd.

Aanbeveling:
In Europa zijn inmiddels wetten ontwikkeld om invasieve soorten aan te pakken. Maak hier zo snel mogelijk gebruik van om schade én kosten te beperken.

12. Ecologisch maaien
Een rijk en divers aanbod van inheemse planten vormt de basis voor een gezonde stadsnatuur. Door (op plaatsen waar dit praktisch en veilig kan) het maaiwerk gefaseerd uit te voeren, kan met weinig middelen in korte tijd een afwisselend aanbod van bloeiende planten ontstaan. Dit levert een voedingsbodem voor een evenwichtig insectenleven, waar dieren, zoals vogels en vleermuizen, van profiteren. In een evenwichtige stadsnatuur is de kans op uitwassen van plaagdieren veel kleiner. Bovendien valt hier veel meer te genieten voor mens en dier.

Aanbeveling:
• Stuur aan op een compleet ecologisch maaibeleid.
• Neem deze eis op in de aanbestedingsrondes voor groenonderhoud.

13. Natuurvriendelijke oevers
De groei van planten in oevers biedt grote voordelen voor de kwaliteit van het water en de biodiversiteit. Eendenkuikens kunnen zelf in en uit het water lopen, bijen vinden meer nectar en jonge vissen kunnen veilig opgroeien. Samen met beheerders moeten we kijken naar de inrichting van natuurvriendelijke oevers op tientallen plekken in de stad.

Aanbeveling:
• Zorg voor een optimaal aantal natuurvriendelijke oevers.

14. Gebruik de aanwezige kennis
Er zijn in de stad talloze lokale initiatieven en overlegstructuren voor stadsnatuur en groen. Deze initiatieven en overleggen kunnen efficiënter op elkaar worden afgestemd.

Aanbeveling:
• Creëer een stedelijk platform waar Rotterdamse groene (bewoners)initiatieven en (gemeentelijke)organisaties elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen, efficiëntievoordelen kunnen behalen en gezamenlijke standpunten kunnen formuleren.

15. Groenloket
In november 2017 is de motie Groenloket aangenomen. Dit betekent dat er een ‘groen aanspreek- en steunpunt’ komt voor groeninitiatieven.

Aanbeveling:
Organiseer het groenloket samen met de Rotterdamse groene initiatieven. Hierdoor ontstaan 1: een goed aanspreek- en steunpunt, 2: een platform en 3: betrokkenheid bij groene initiatieven en groenbeleid.

16. Van verharding naar verzachting
Rotterdam staat bekend om haar veerkrachtigheid voor het veranderende klimaat. Deze klimaatadaptatie kan ook op kleine schaal natuurinclusief plaatsvinden. Zo kunnen we bewoners stimuleren en activeren om geveltuintjes aan te leggen. De eerste regentuinen worden inmiddels aangelegd. Maar er zijn nog veel meer plekken in de stad waar een heleboel stenen weg kunnen. Alle steentjes helpen! Denk aan een tuintegeltaks, het verzachten van de openbare ruimte, meer regentuinen en Gewildgroei.

Aanbeveling:
• Ontsteen de wijken, dus start in Rotterdam met de operatie ‘Steenbreek’(net zoals veel andere (grote) steden in NederlandOntwikkel een ontsteningsbeleid.

17. Natuurinclusief bouwen
Kleine en goedkope ingrepen bij de bouw en inrichting van wijken kunnen zorgen voor meer natuur in de stad. Denk aan groene gevels, groene daken, nestkasten (voor bijvoorbeeld mussen en slechtvalken), bijenbermen, natuureilandjes, ruimte in spouw voor vleermuizen en speciaal ingemetselde vleermuisstenen.

Aanbeveling:
• Maak natuurinclusief bouwen de norm, waardoor het een onderdeel is van elk stedenbouwkundig plan, nieuw– of renovatiebouwproject en aanpak van de openbare ruimte.

18. Tijdelijke natuur
Tijdelijke natuur ontstaat op braakliggende terreinen waarvan de eindbestemming nog niet is vastgesteld of gerealiseerd. Vaak wordt deze tijdelijke natuur beheerd door vrijwilligers en omwonenden. Tijdelijke natuur geeft een aansprekende en tastbare invulling van braakliggend terrein en geeft vorm aan het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van bouwers en projectontwikkelaar. Ook kan tijdelijke natuur een welkome bijdrage bieden aan de biodiversiteit. De tijdelijke natuur kan alleen zonder vertragingen worden verwijderd als deze vanuit de wet natuurbescherming ‘is aangemerkt’ als tijdelijke natuur. Door dit te doen, wordt het voor de projectontwikkelaar of bouwer mogelijk deze zonder vertraging te verwijderen . Dit maakt de motivatie voor het toestaan van tijdelijke natuur bij deze partijen groter.

Aanbeveling:
• Zet in op tijdelijke natuur op (toekomstige) bouwlocaties.
• Hanteer hiervoor de dispensatie vanuit de natuurwetgeving, want dit motiveert projectontwikkelaars en bouwers meer met hun braakliggende terrein te doen.

De Groene 18 voor 2018 (als pdf.):

Groene18.RMC.def

Parkenmaand viert 1ste lustrum! #Rotterdamisblooming

Lees het plan Parkenmaand 2017:

Het is voor het vijfde jaar dat het Rotterdamse Parkenoverleg ism het Milieucentrum activiteiten organiseert in de Rotterdamse parken. Een eerste lustrum dus! Het eerste jaar alleen nog een parkenweekend maar al snel bleken 2 dagen tekort voor het grote aanbod vanuit de Rotterdamse parkgroepen. Wandelingen en excursies, tochten en workshops, koken en muziek (in het park), pizza’s bakken, kruiden zoeken en complete (bomen) cursussen werden de afgelopen jaren in de maand september georganiseerd in een groot aantal Rotterdamse stads – wijk – en buurtparken.

Parkenoverleg
Het parkenoverleg viert ook een jubileum. Al 10 jaar is er een parkenoverleg in 010. Er wordt kennis uitgewisseld en met elkaar en de gemeente overlegd over de parken. Eerst onder bezielende leiding van voorzitter Jan de Haas en nu door Marius Huender (die tevens de ‘aanvoerder’ is van een zeer actieve groep groene vrijwilligers in het Kralingse Bos). Het parkenoverleg ontwikkelt ook nieuwe initiatieven. Zo was het vrijwilligersteam in het Kralingse Bos een lichtend voorbeeld voor de vrijwilligers in het Zuiderpark en is ook de Parkenmaand uit het Parkenoverleg ontsproten. Het Parkenoverleg  houdt de ontwikkelingen in de Rotterdamse parken nauw in de gaten zowel op het gebied van beheer als de (her)inrichting. De leden van het Parkenoverleg en hun achterban vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met deze longen van de stad! 

#Rotterdamisblooming!
Voor de Rotterdamse Parkenmaand wordt voor het eerst een waarderingssubsidie aangevraagd. “De activiteiten blijven voor het grote publiek nog te verborgen“, aldus Wouter Bauman van het Milieucentrum. “We willen net als andere Rotterdamse evenementen ook in de ‘uit-agenda’s’ en goed zichtbaar zijn voor de Rotterdammers en de bezoekers van de stad“. De Parkenmaand gaat de publiciteit in met de kreet #Rotterdamisblooming, want de stad wordt niet alleen steeds populairder maar ook steeds groener! 

Activiteiten in de Rotterdamse parken kunnen nu al worden aangemeld via wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (datum, naam evenement(je), aanvangstijd, contact mail). Zie voor het plan 2017 bovenaan deze pagina.

Meer info over de Rotterdamse Parken, kijk op www.rotterdamseparken.nl op twitter @Parken010 #Parkenmaand010 en/of op Facebook: Rotterdamse Parken.  

Nacht van de nachtvlinder

Groen op het spoor, dakgaard op een treinstation

Het Rotterdamse Hofpleinviaduct heet in de volksmond de Hofbogen. Het was ooit de trotse drager van de eerste elektrische trein in Nederland, tussen Rotterdam en Den Haag, en is nu deels ingericht als park en boomgaard. De inrichting als park is naar een ontwerp van Bureau ZUS en uitgevoerd door Binder Groenprojecten in opdracht van Hofbogen bv. De dakboeren van de DakAkker tekenen voor het beheer en de verdere ontwikkeling.

De Hofbogen werden aangelegd tussen 1904 en 1908 in opdracht van de Zuid-Hollandse Elektrische Spoorweg Maatschappij. Het eerste stuk van dit 28,5 km lange elektrische spoor naar Den Haag loopt dwars door de 19e-eeuwse wijken Agniesebuurt, Bergpolder en het Liskwartier. Het treinlijntje liep van het Hofplein in Rotterdam langs de Bergweg richting Schiebroek, Rodenrijs, Berkel, Pijnacker, Nootdorp en Voorburg richting Den Haag en Scheveningen. Voor veel Rotterdammers was het de poort naar het strand en de zee. Rijen badgasten stonden er in de weekenden te wachten op de trein.

Uniek kunstwerk
Het Hofpleinviaduct was een voor die tijd uniek kunstwerk. Nooit eerder bouwde men een ‘luchtspoor’ met een 1,9 km lange overspanning van gewapend beton. Het kopstation was een uitbundig art nouveau-gebouw met het beroemde Rotterdamse café Loos als bruisend middelpunt. Het station en café brandden af tijdens het bombardement op Rotterdam en werden nooit meer in hun oude glorie hersteld. In 1953 werd een nieuw, modern ogend station geopend naar het ontwerp van de toenmalige spoorbouwmeester Sybold van Ravesteyn.

De laatste trein
In 2002 werden de stations en het viaduct aangewezen als rijksmonument en op maandag 16 augustus 2010 vertrok de laatste trein richting Den Haag. Het viaduct verpauperde flink, nog voor de sluiting van de lijn. De bogen onder het viaduct kwamen in gebruik als opslag- en werkplaatsen die niet altijd pasten bij de buurten die het viaduct doorkruiste. De Hofbogen worden ook wel het langste bedrijfsgebouw van Rotterdam genoemd. Om de verpaupering en overlast te keren, kochten woningcorporaties Havensteder en Vestia het viaduct aan en richtten samen de werkmaatschappij Hofbogen bv op. Het doel was het gebouw in haar oude glorie te herstellen als onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling. Startende, trendy, creatieve bedrijven zoals designers, retailers en horecaondernemers werden uitgenodigd om zich in de Hofbogen te vestigen. Het Bergwegstation (het tweede Rotterdamse station) werd opgeknapt en medio 2016 verhuurd aan een aantrekkelijk Italiaans restaurant. Het viaduct en haar nieuwe gebruikers dragen dan ook in grote mate bij aan de revitalisering van de wijken op haar 1,9 km lange traject. De strategie van beide woningcorporaties bleek de juiste.

station Hofplein, 01-11-1992.

Hofline
De grote wens van veel Rotterdammers is dat het viaduct ook een groene rol gaat spelen. Naast het langste gebouw zou het ook het langste park van de stad kunnen worden. Een ‘Hofline’ naar voorbeelden als de massa’s toeristen trekkende 2,3 km lange Highline in New York of de 4,7 km lange Promenade Plantée (Coulée Verte) in Parijs?

Unieke plek
Op de plek waar ooit het startpunt van de eerste elektrische trein was, werd een begin gemaakt met dit langste park. De Rotterdamse landschapsarchitecten van Bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) maakten in opdracht van de Hofbogen bv een ontwerp voor het dak van het voormalige station en werkten met Binder Groenprojecten samen aan de realisatie. In juni 2017 zal het nieuwe park voor het publiek worden geopend tijdens de Rotterdamse Dakendagen en zal het semiopenbaar worden.
Bij de aanlanding van de Luchtsingel wordt het ontwerp gerealiseerd dat zowel plek moet bieden aan evenementen als kleinschalige initiatieven. De vergroening van het dak zorgt voor een unieke plek om te picknicken of te wandelen met een magnifiek stedelijk uitzicht’, zo omschrijft Elma van Boxel van Bureau ZUS het plan.

Kleurvakken
Het gaat om 2.980 m2 oppervlakte, het voormalige kopspoor, waarvan 400 m2 gras, 150 fruitbomen en -struiken zoals appel, peer, walnoot, vlier- en aalbes, zwarte en bosbessen, kers en kweepeer en een mengsel van heem waarin meer dan 70 soorten bloemrijke kruidenvegetatie werden verwerkt. Opvallend aan het ontwerp van Bureau Zus zijn de natuurlijk kleurvlakken: roze, blauw, geel, rood en wit. Een uitdaging voor de hovenier! Voor de blauwe vlakken koos Binder voor heem met bloemrijke kruiden zoals beemdooievaarsbek, gewone ossentong, grote tijm, korenbloem, knoopkruid en vogelwikke. De rode vakken werden onder andere ingevuld met uiteraard de grote klaproos, ruige anjer, aardaker, knoopkruid, zomeradonis, rode klaver en pekanjer. De gele vlakken met gele akkerviooltjes, echt bitterkruid, vlaksbekjes en andere, de roze vlakken met aardakker, borstelkrans, hazenpootje, reigersbekje, zeepkruid en wilde marjolein. De witte vlakken kregen onder andere een mengsel met avondkoekoeksbloem, duizendblad, glad walstro, grijskruid, witte klaver en witte kodde. “Binder heeft met deze bijzondere toepassing van aanleg en beheer van kruidenrijke vegetaties de Heem Natuurprijs 2016 gewonnen“. Volgens de juryleden (Peter Lubbers van Buro Lubbers, Titia Wolterbeek van de Vlinderstichting en Roel ter Horst van gemeente Utrechtse Heuvelrug) verdiende Binder de eerste prijs vooral vanwege de hoge mate waarin het bedrijf met de betrokken partijen heeft samengewerkt. Het heeft laten zien niet alleen over vaktechnische bekwaamheid te beschikken, maar ook intermenselijk zijn mannetje te staan – iets wat in het hedendaagse ondernemen een steeds grotere rol speelt. 

Dakgaard
De dakboer en de vrijwilligers van de DakAkker op het Schieblock (aan de overzijde van de Schiekade) adopteerden een deel van het bijna 3.000 m2 grote groenproject. Het deel met de fruitbomen werd Dakgaard gedoopt en de stadsboeren gingen voortvarend aan de slag met het beheer en een beheerplan dat in samenwerking met Binder Groenprojecten en de Hofbogen bv. wordt opgezet. Deze integrale samenwerking van realisatie naar beheer met meerdere stakeholders vergroot de baten en waarden van de fysieke ingrepen. Er ontstaat een positieve impact op, onder andere, sociale en economische aspecten die op en rond de Dakgaard en het station Hofplein van belang zijn’, aldus Rob Luyk van Binder Groenprojecten. De Dakgaard wordt komend jaar ook een plek waar een deel van de dakbijen van de DakAkker komen te staan in een nieuwe bijenstand. Net als de producten van de DakAkker zal het fruit van de Dakgaard worden geleverd aan de diverse restaurants in de Hofbogen en omgeving.

Kinderen van basisscholen bezoeken nu wekelijks de DakAkker om te leren over groene daken, gezond voedsel, bijen en waterberging. De Dakgaard biedt de schoolkinderen een nieuwe leerlocatie. Een nieuwe plek waar ze samen met de dakboeren aan de slag kunnen en veel kunnen leren over stadslandbouw in de praktijk. Niet minder belangrijk zijn de effecten op het sociaal gedrag en het leren zorgzaam te zijn voor je omgeving. Wat je verzorgt, groeit!

De Dakgaard wordt een nieuwe aanwinst en groene attractie in Rotterdam met een grote waarde voor haar directe omgeving. Niet alleen op het gebied van vastgoed, maar juist ook sociaal gezien. De bewoners uit de naastliggende buurt krijgen er immers een prachtige groene plek bij waar ze zelf ook aan de slag kunnen gaan. Door deze aanpak van ontwerp, realisatie en duurzaam beheer hebben de partners op een bijzondere en effectieve wijze invulling gegeven aan een unieke plek in de stad. Natuur en de stad en fysieke en sociale belangen zijn verweven. Dat resulteert in impact en veerkrachtigere steden.

Dit artikel verscheen eerder in vakblad Groen. Klik hier voor meer informatie over dit maandblad.
Dit artikel is geschreven door Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams Milieucentrum en co-founder van de DakAkker en Dakgaard. emile.vanrinsum@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

kio-6298

September = Parkenmaand 010

September is weer Parkenmaand. In kleine en grote Rotterdamse Parken organiseren parkvrijwilligers wandelingen, excursies, tochten, natuurwerkdagen, muziek en andere groene evenementen. Meestal gratis! Op de website van het Parkenoverleg en op twitter en Facebook vindt u het programma. Klik HIER voor het programma-overzicht.

Parkenoverleg
De Parkenmaand wordt georganiseerd door het Rotterdamse Parkenoverleg samen met het Rotterdams Milieucentrum. Het is een overleg tussen bij de Rotterdamse Parken betrokken bewoners. Het overleg komt al 8 jaar bij elkaar en bespreekt het beheer van de parken maar ook nieuwe plannen voor de parken. Een groot aantal van de deelnemers werkt ook zelf als parkvrijwlliger in een van de parken (zoals in het Kralingse Bos of het Zuiderpark). Drie jaar geleden nam het Parkenoverleg het initiatief tot een Parkenmaand. Een maand vol activiteiten die erop zijn gericht de Rotterdammers meer van onze mooie stads – buurt en wijkparken te laten zien.

kio-5790

Kijk op de parkenwebsite, op Facebook en twitter voor het complete programma:

www.rotterdamseparken.nl
www.groeneagenda.nl 
Twitter: @Parken010 #Parkenmaand010 
Facebook: Rotterdamse Parken

kiok-6018 kio-5667 KIO-6166 KIO-6105 kio-6348 kiok-6518

KIO-6105

GROENE AGENDA heeft nieuw jasje

De website www.groeneagenda.nl heeft een nieuwe ‘jasje’ een nieuwe opzet en vormgeving. Ook de digitale nieuwsbrief van de Groene Agenda wordt vernieuwd.

15 jaar
Al 15 jaar maakt het Rotterdams Milieucentrum deze Groene Agenda. Een groene activiteitenagenda voor de Rotterdamse regio vol met wandelingen, tochten, excursies in ’t groen en tentoonstellingen en cursussen over natuur – en milieu. De Groene Agenda werd 15 jaar geleden opgezet door het milieucentrum, de milieufederatie, Zuid Hollands Landschap en de (toenmalige) gemeentelijke dienst Sport en Recreatie. Het doel was groene -, natuuractiviteiten meer onder de aandacht te krijgen van een breder publiek. Door de jaren heen zorgde het milieucentrum voor de voortgang en de inhoud. Maandelijks leveren natuurorganisaties en groene groepen uit de Rotterdamse regio informatie en fotomateriaal aan.

KIO-0874

Digitale tijdperk
De agenda werd een aantal jaar geleden ook gedrukt uitgegeven en verstuurd aan abonnees en was af te halen bij bibliotheken, wijkgebouwen en gemeentebalies. Meegegaan in het digitale tijdperk is de Groene Agenda nu alleen digitaal beschikbaar op Facebook (Groene Agenda) en via de (vernieuwde) website. Ook is er een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven via de website.

KIO-1836

Nieuw jasje
De website www.groeneagenda.nl is nu in een geheel nieuw jasje gestoken en de groene evenementen kunnen apart worden uitgelicht op de voorpagina en de activiteiten zijn makkelijker te vinden in deze nieuwe opzet.

Nieuwsbrief
Naast de vernieuwde website komt er ook een nieuwe digitale nieuwsbrief van de Groene Agenda. Men kan zich hiervoor opgeven via de nieuwe website van de groene agenda.

Op naar de komende 15 jaar! www.groeneagenda.nl

kiok-5936

 

Merel

Stadsvogeladviseur & tuinvogelconsulent

Merel

Sinds jaren werkt de Vogelbescherming met tuinvogelconsulenten en stadsvogeladviseurs in de Nederlandse steden. Vrijwilligers die getraind zijn om particulieren te adviseren bij het inrichten van een vogelvriendelijke tuin en die als ogen en oren dienen van de Vogelbescherming.

Ze zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door de gemeentelijke diensten maar ook particulieren binnen de stad te informeren en adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Daarnaast proberen Stadsvogeladviseurs zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Mus.7Voorlichtingsavond
Het Rotterdam Milieucentrum organiseert 7 april 2016 in samenwerking met Vogelbescherming een voorlichtingsavond over de Tuinvogelconsulenten en Stadsvogeladviseurs. Enthousiast? Dan kunt u zich inschrijven voor de training stadsvogeladviseur of tuinvogelconsulent om daarna aan de slag te gaan in onze stad. De avond wordt georganiseerd op de DakAkker in het DakPaviljoen (Schiekade 189, 7-de verdieping). Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden is wel noodzakelijk gezien de ruimte via Wouter Bauman: wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Functieomschrijving tuinvogelconsulent:
www.vogelbescherming.nl/help_mee/vrijwilliger/functies/tuinvogelconsulent

Functieomschrijving Stadsvogeladviseurs:
www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogeladviseurs/functieomschrijving

Parkiet.5

Gewildgroei.3

Gewildgroei de nieuwe norm?

De stad heeft wilde planten nodig! Gewildgroei geeft ruimte aan deze spontane vegetatie en legt het verband regenwateroverlast, hitte-eiland-effect, luchtkwaliteit en de groeiende behoefte van de stadsbewoners aan meer groen.  

Bennie Meek en Vincent Wittenberg de initiatiefnemers van gewildgroei: “Spontane vegetatie staat niet langer gelijk aan achterstallig onderhoud, maar wordt onderdeel van het ontwerp. We willen dat gewildgroei de nieuwe norm wordt bij het beheer van de buitenruimte“. Een van de dingen die gewildgroei ontwikkelde is het ‘living pavement’ oftewel de levende stoeptegel. Bennie en Vincent vinden dat de stad wilde planten nodig heeft. Met hun bedrijf gewildgroei willen ze ruimte creëren voor spontane vegetatie in de stedelijke openbare ruimte. Ze hebben hiervoor een speciale tegel ontworpen die ruimte laat voor de spontane komst van ‘onkruid’ en andere planten die de omwonenden graag verwelkomen. Meer hierover tijdens de Blauweconferentie op 9 december aanstaande in het Schieblock. Een aantal gewildgroeitegels wordt gelegd voor Het Schieblock.

Gewildgroei op video:

Interesse?
Bennie Meek en Vincent Wittenberg organiseren op woensdagmiddag 9 december tijdens de Blauweconferentie een workshop “gewildgroei” waar ook de operatie “Steenbreek” wordt gepresenteerd. Vanaf 14.00 uur in Het Schieblock, Schiekade 189 Rotterdam (onder de Luchtsingel). Aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

kio-6258

Parkenmaand zoekt sponsor!

In september werd de tweede editie van de Rotterdamse Parkenmaand georganiseerd. Een programma met meer dan 30 groene activiteiten in de Rotterdamse parken. Zowel in kleine buurt – en wijkparken als in de grotere stadsparken. Van wandelingen, excursies tot onkruidpizza’s bakken en nachtvlindernacht en de cursus Bomenridders.

De Parkenmaand is zeker voor herhaling vatbaar! De organisatoren: het Rotterdams Milieucentrum en het Rotterdamse Parkenoverleg zijn nu op zoek naar 1 groene hoofdsponsor en een aantal ‘co-sponsors’ die het concept Parkenmaand in 2016 willen uitbouwen tot een nieuw en groot groen Rotterdams evenement! Veel activiteiten werden georganiseerd door bewoners actief in het Rotterdamse Parkenoverleg maar ook door medewerkers van de gemeente of leden van natuurverenigingen.

kiok-6521

Bomenridders
De cursus Bomenridder wordt feestelijk afgesloten in Arboretum Trompenburg met excursie en de uitreiking van de certificaten. Ook werd er in het Arboretum Trompenburg een mooie excursie georganiseerd. Wat een prachtig park is het!

kio-5843Essenburgpark
Tijdens de Parkenmaand ook een bezoek aan de Spoortuin in West. Een prachtig stukje stadsnatuur beheerd door de bewoners van de Essenburgbuurt. Op 19 september kon iedereen meedenken over het nieuwe Essenburgpark.

Inspiratietocht
De groene en landelijke inspiratietocht door Rotterdam werd in samenwerking met de Vereniging van Milieudeskundigen (VVM) op 11 september georganiseerd met o.a. een bezoek aan Proefpark de Punt als gast van Rini Biemans van Creatief Beheer. We bezochten ook Rotterzwam, Uit je Eigen stad en de DakAkker op het Schieblock.  kiok-3527

kiok-9279

Onkruidpizza
Een onkruidtocht en onkruidpizza’s bakken op de Tuin op de Pier was vorig jaar in de Parkenmaand 2014 zo’n succes dat het dit jaar werd herhaald! Op 19 september kon met weer op zoek naar lekkere onkruiden om ze daarna in de buitenoven te combineren op heerlijke verse pizza’s! 

Nachtvlinders
Bureau Stadsnatuur organiseerde i.s.m. Creatief Beheer dit jaar de Nacht van de Nachtvlinders op proefpark de Punt in Delfshaven. Met een groot wit scherm werden de vlindertjes gelokt, gevangen (en weer vrijgelaten) waarna er van alles over werd rmc-9verteld door de Stadsecologen. De Nacht van de Nachtvlinders wordt een vast onderdeel van de Parkenmaand.

Ook werden georganiseerd tijdens de Parkenmaand in Rotterdam: de Rotterdamse Bomenroute (download PDF.: Rotterdamse Bomenroute), een Bomentocht langs de Heemraadsingel, een boswerkdag in het Kralingse Bos, veel activiteiten op het DakPark aan de Vierhavenstraat, een ‘Bodemboortocht’ op het Ommoordseveld, Muziek in het Zuiderpark, eten in een eetbaarpark en vele andere activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.rotterdamseparken.nl. Sponsors voor de Parkenmaand 2016 kunnen zich melden bij Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum) via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Foto’s : Karin Oppelland   rmc-2

September = Parkenmaand

September wordt weer de Rotterdamse Parkenmaand! Vorig jaar waren er in 16 Rotterdamse parken activiteiten. Dit jaar hopen we op meer! Struintochten, wandelingen, kruidentochten, picknicks, parkconcerten, onkruidpizza’s bakken, pesto maken, proeverijen, groenwerkdagen en stadslandbouwen … Parkenmaand.header.1Alles in het park! Het hele programma in september wordt op deze website, in de Groene Agenda en op de Facebookpagina en het twitteraccount gepubliceerd. Kijk regelmatig op Groene Agenda of de Facebook pagina van de Rotterdamse Parken (twitter @Parken010 hashtag #Parkenmaand010). 

Parkenmaand
De Parkenmaand wordt georganiseerd door het Rotterdamse Parkenoverleg, een bewonersoverleg over groen in de stad. Heeft u activiteiten die leuk zijn voor de Parkenmaand?  Mail dan Wouter Bauman:
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Programma Rotterdamse Parkenmaand 2015 Stadsboom.oud.6

September |
ROTTERDAMSE BOMENROUTE 

September dinsdag t/m zondag |
TOS Zuiderpark
Charlois

2 september |
T’AI CHI OP HET DAKPARK Taichi.2

2,9,16,23 en 30 september |
VRIJWILLIGERSWERK DAKPARK
Delfshaven

6 september |
TOUR FOR LIVE IN ZUIDERPARK 
Charlois

5 en 18 september |
DAKPARK RONDLEIDINGEN IMG_2956
Delfshaven

9 september |
WORKSHOP 
GROENONDERHOUD DAKPARK
 

Delfshaven

9 en 16 september |
OMMOORD ZIET SARAH
Ommoord KIO-5944

10 september | 
RONDLEIDING
PARK SCHOONOORD 
Centrum

10 september
BOMENWANDELING  
Delfshaven

11 september | KIO-0839
INSPIRATIETOCHT DOOR ROTTERDAM 
Rotterdam

11 september |
NACHT VAN DE NACHTVLINDER 
Delfshaven

11, 18, 25 september |
VRIJWILLIGERSCURSUS LANDTONG ROZENBURG

12 september | KIO-0874
WANDELING OMMOORDSEVELD  
Ommoord 

12 september |
SPORT OP MAAT DAG
Charlois

12 september |
TURKSEMIDDAG AFRIKAANDERPARK
Afrikaanderwijk

13 september | KIO-5791
BODEMBOOR EXCURSIE 

Ommoord

13 september |
MUZIEK OP HET VELD

Ommoord

13 september |
TUIN VOL MUZIEK 

Charlois

13 september | 
HANDMADE MARKET  

Charlois

17, 24 en 26 september |
CURSUS BOMENRIDDER

18 september |
VLEERMUISEXCURSIE SCHIEBROEKSEPARK
Schiebroek

19 septemberkio_0047
ONKRUIDPIZZA’S TUIN OP DE PIER 
Delfshaven

19 september |
MEEDENKEN ESSENBURGPARK 
Delfshaven 

25 september |
Beheer belicht, Prinsenpark
Prins Alexander

26 en 27 september | 
WANDELWEEKEND
Hof van Delfland Eetbaarpark.7kamp.2.2015

26 september |
ETEN IN EEN EETBAARPARK
Zevenkamp

26 september |
VRIJWILLIGERSWERK  
KRALINGSE BOS
Kralingen

27 september |Landtong.rozenburg.3
OPENING GROENE GORDEL
Hoogvliet

30 september |
Kinderwandeling
Kralingse Bos

30 september |
Beheer belicht, Ommoordseveld
Ommoord

Meer mag! 
Aanvullingen op het programma zijn welkom, mail ze direct door aan het PARKENOVERLEG, wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (met datum, aanvangstijd, verzamellocatie en korte omschrijving???)

Kijk voor het programma van de Parkenmaand op:  
www.rotterdamseparken.nl
www.groeneagenda.nl 
www.facebook.com/parken
Twitter: @Parken010
Kijk ook op Facbook voor de Groene-agenda

Bomenridder worden? Nu de kans…

Stadsbomen.1Bomenridders zijn vrijwilligers die de bomen in de stad goed in de gaten houden. In vele delen van Rotterdam waken de ridders over de bomen en ‘patrouilleren’ ze op internet opzoek naar aanvragen voor kapvergunningen. Zo nodig treden de Bomenridders op. Ze klimmen in de pen, doen een bezwaarschrift uit, starten een juridische steekspel, bellen de gemeente of het Waterschap en/of gaan in overleg. Ook komt het voor dat ridders illegale kap signaleren (maar altijd i.s.m. de politie of de boswachters). Steeds vaker ook vraagt de gemeente de Bomenridders om raad en advies voordat er gedacht wordt aan het kappen van bomen. Dat is een goede zaak!

Bomen
Bomen zijn voor de stad en haar bewoners ontzettend belangrijk. Ze bieden ons schaduw in warme perioden, zorgen voor frisse lucht, nemen CO2 op en bufferen water. Kortom met onze stadsbomen mag niet te licht worden omgesprongen. Goed dus dat er mensen zijn die op onze bomen letten!

Cursus
De bomenridders worden al jaren ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum.  Samen met het milieucentrum organiseren de ridders dit  jaar een nieuwe cursus “Bomenridder”. De cursusavonden zijn op donderdag 17 en 24 september inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.  Stadsboom.oud.6U kunt hier gratis aan deelnemen. Na afloop krijgen de nieuwe ridders (naast een ridderslag) ook een certificaat uitgereikt. Deze ceremoniële uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 september om 10.00 uur in het Arboretum Trompenburg.

Bomenrecht
Uiteraard krijgt u uitgebreide informatie over onze stadsbomen aan de hand van een bomen-zoekkaart en een basis ‘bomenrecht’. Wat kunt u doen als er illegaal gekapt wordt? Is een kapvergunning  aangevraagd hoe is daar tegen (indien nodig) bezwaar te maken? Hoe zitten de verschillende procedures in elkaar, hoe werkt ‘bomenrecht’ in de praktijk? Ook de verschillende boomziekten passeren de revue en  we hebben het over de zorgplicht. Last but not least: wat (en wie?) zijn de Bomenridders?

kaart-meer mens2.qxpCursus Bomenridders
Donderdagavond 17, 24 september: cursus
Zaterdagochtend 26 september: uitreiking en ridderslag
Locatie: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam
Binnenloop 17 en 24 september: 19.00 uur/aanvang cursus 19.30 uur, 26 september v.a. 10.00 uur.
Aanmelden en vragen:
Wouter Bauman wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl tel. 010 – 465 64 96
www.debomenridders.nl