WERKEN AAN EEN MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM ROTTERDAM

Sinds 19 juni 2003 is het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een zelfstandige organisatie in de rechtspersoonlijkheid van een stichting. daarvoor was het Milieucentrum 11 jaar onderdeel van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland.

Het doel van het Rotterdams Milieucentrum is een natuur – en milieuvriendelijke stad Rotterdam. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is! Het Rotterdams Milieucentrum is een zusterorganisatie van de Gezonde Stad Amsterdam en Duurzaam Den Haag.

De stichting Rotterdams Milieucentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer: KvK 24349922. Het RSIN van de belastingdienst is: 812465428. De bestuurders van de stichting Rotterdams Milieucentrum zijn onbezoldigd en de medewerkers zijn in dienst conform de CAO-welzijn. Het RMC is een ANBI toegelaten instelling (Algemeen nut beogende instellingen) en is een door het CBF erkend goed doel.


DOCUMENTEN


Statuten stichting Rotterdams Milieu Centrum


Standaardformulier Publicatieplicht Fondswervende Organisatie

WIE IS WIE


ACHTERBANGROEPEN

Ommoordse Veld Open& Groen, werkgroep
Platform Achternesse, stichting
Platform Regiopark Rottemerren A13-A16
Rotterdams Klimaat Initiatief
Rotterdamse Oogst
Rotteverband, stichting
ROVER reizigersorganisatie
Scrap
Schieveenstraat Klimaatstraat
Slow Food Youth Movement Rotterdam
Speeldernis, de
Stadsimkerij Bouna
Stadslab Luchtkwaliteit
SuperUseStudio’s (2012 architecten)
Trompenburg, Arboretum
Verborgen tuinen
Vestiahuurdersgroep Rotterdam
Vlinderstrik, stichting natuurbescherming
Vogel – Vleermuis en Vlinderwerkgroep Noordrand
Vogelklas Karel Schot (de)
Vogels op Zuid
Vrijwilligers Kralingse Bos
VVE’s met Energie
V.T.V. Tuinderslust
Wateroverlast Prinsenparkbuurt, werkgroep
Wollefoppen groen & co
Woonmilieu Provenierswijk, werkgroep
Wijknatuurteam Alexanderpolder
Wijkpark Het Oude Westen
WNF Regioteam Rotterdam
Young and Fair (Fair Fashion festival)
Zero Foodwaste Rotterdam
Zuid Hollands Landschap, stichting
Zweth Kandelaar Front

Leden Rotterdams Parkenoverleg:

Kralingse bos – Marius Huender (voorzitter)
Rozenburgpark – Jan Borghuis
Vroesenpark – Fred de Jong
Oudelandspark – Jeanne van der Velden
Bonairepark – Jeanne van der Velden
Ruigeplaatbos – Jeanne van der Velden
Visserijgriend – Jeanne van der Velden
Zuiderpark – Rik Kraaij
Dakpark – Loes van der Linden & Manon Nagelkerken
Roel Langerakpark – Piet Hein Slot
Schat van Schoonderloo – Jan van den Enk
Wijkpark Het Oude Westen – Wilma Kruger
Het Park (bij de Euromast) – Koos Leidelmeijer
Ommoordse Veld  – Mary Gerritse
Prinsenpark ( met natuurtuin) – Anton Roeloffzen
Randpark Oosterflank – Anton Roeloffzen
Semiramispark – Anton Roeloffzen
Rietveldpark – Anton Roeloffzen
Park Kralingseveer  – Anton Roeloffzen
Wollefoppenpark  – Wim Groman
Ons Park  – Pim Janse
Spinozapark  – Fenny Fortes Jager
Park Zestienhoven  – Gina Kranendonk
Schiebroekse park  – Jan Ochtman

Leden coalitie “Gezond Verkeer”:

Adem in Rotterdam – Adriaan Korthuis & Steven Somsen & Karin Oppelland
Rotterdams Milieucentrum – Emile van Rinsum
Stadslab Luchtkwaliteit – Robert de Vrieze
Adem in Rotterdam: Annemarie Los
BOOG  – Jeanne Hogenboom & Anke Griffioen & Wytze Patijn
Platform Regiopark Rottemeren – Paul Scheublin
ROVER  – Gerard Lappee
Fietsersbond Rotterdam/Rijnmond  – Jan Laverman & Beer Pijpker
Happy streets, Fietsen op Zuid – Jorn Wemmenhove
Milieudefensie  – Marjolijn Rijskamp & Bram van Lierop
Milieudefensie Rotterdam – Patrick van Klink
Stadslab Luchtkwaliteit – Leon Richard
BMX fietsschool  – Shurdon Faneyte
Bewonersorganisatie Ommoord  – Philip Eijsman


GROEPENGELDEN


Rotterdamse duurzame en ‘groene’ initiatieven van bewoners -, natuur- en milieugroepen kunnen een beroep doen op werkgeld en projectgelden via het Rotterdams Milieucentrum (RMC). Dit budget wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Rotterdam.


Werkgeld en Projectgeld aanvragen

(14 januari 2004)

Werkgeld
Rotterdamse (vrijwilligers)organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid kunnen jaarlijks werkgeld aanvragen bij het Rotterdams Milieucentrum. Het gaat hier om een bijdrage van maximaal € 250,- per jaar ten behoeve van de organisatie-, vergader -, bureau-, porti-, internet en kopieerkosten. Voor 1 maart van het jaar na het jaar waarin het werkgeld of projectgeld is ontvangen verwacht het RMC van de werkgeldontvangers een beknopt overzicht van hun activiteiten in het jaar van het werkgeld ontvangst.

Projectgelden
Projectgelden zijn bedoeld voor duurzame en/of groene projecten en activiteiten. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en/of milieu.

Dit kan ook de ontwikkeling van een website voor een organisatie of campagne maar ook de oprichtingskosten voor een rechtspersoon of een digitale – of gedrukte nieuwsbrieven, extra publicitaire middelen, een ‘actie’ of een campagne en/of een bijeenkomst of conferentie. Het maximale bedrag dat (in principe) kan worden aangevraagd is € 1.500,- (per projectaanvraag). Het RMC gaat er vanuit dat vaak andere delen van de kosten zijn afgedekt door andere financiers zoals particuliere fondsen, ledengeld of sponsoring en/of middels subsidie(s) van (lokale of regionale) overheden.

De projectgelden zijn niet bedoeld voor (onderhouds)materialen (verf, tuinmaterialen, potgrond, plantjes, bankjes, speel(werk)tuigen, groenonderhoud, hekwerken. In veel Rotterdamse wijken kan hiervoor een beroep gedaan op bewonersinitiatievenbudgetten van de wijkraden.

Voor 1 maart van het jaar na het jaar waarin het projectgeld is ontvangen verwacht het RMC van de ontvangers een overzicht van de projectactiviteiten in het jaar van ontvangst van de projectgelden en een bestedingsoverzicht met uitgaven en inkomsten (kosten en baten) van/voor het project waarvoor de projectgelden zijn aangevraagd. (Het RMC kan eventueel naar kopieën van de aan het aangevraagde project of de activiteit gerelateerde facturen en betalingsbewijzen vragen).

Ondersteuning
Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt de initiatieven eventueel met raad en daad! Het RMC weet vaak de weg naar drukkers, vormgevers, websitebouwers en kan ondersteuning bieden bij de organisatie van congressen, acties, bijeenkomsten, manifestaties en publiciteitscampagnes.

Aanvraagformulieren
Bel of mail voor meer informatie naar het RMC en vraag de aanvraagformulieren voor de werkgelden en projectsubsidies aan. U kunt de aanvraagformulieren opvragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl maar ook downloaden van deze website (zie hieronder). De formulieren en de bijlagen kunt u ingevuld mailen naar info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl of verzenden naar: Rotterdams Milieucentrum Schiekade 189 (unit 302) 3013 BR Rotterdam.

Besluitvorming
De periode waarin de besluitvorming over de aanvraag plaatsvindt bedraagt maximaal 2 maanden. Het besluit wordt (in principe) genomen door het Dagelijks Bestuur en en gedelegeerd aan de directeur van de Stichting Rotterdams Milieucentrum. Het dagelijks bestuur, de directie en het bestuur van de stichting Rotterdams Milieucentrum behouden het recht voor aanvragen te weigeren.

Bijlagen
Als bijlage bij zowel de project- als de werkgeldaanvragen graag uw statuten en een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel van uw organisatie (als uw organisatie een vereniging of stichting is) of een omschrijving van uw organisatie (als uw organisatie een comité of werkgroep is). (Ook een beperkte rechtspersoonlijkheid zoals een werkgroep of bewonersgroep kan een beroep doen op werkgeld en/of projectgeld via het RMC). Een bijlage (of bijlagen) bij de projectgeldaanvraag van het project of de activiteit met een omschrijving van het project waarin ook het doel en de doelgroep wordt omgeschreven inclusief een begroting waarin duidelijk de kosten tegen de baten worden neergezet is (zijn) wel een voorwaarde voor het verkrijgen van projectgeld(en). U ontvangt dan binnen vier weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag waarbij wij uitgaan van de datum op het aanvraagformulier werkgeld en/of projectgeld.

Hieronder de formulieren (in PDF bestand (invulbaar)):

Formulier.projectgeld

Formulier.werkgeld


DONATIE

Je kunt Het Rotterdams Milieucentrum steunen met een gift of een schenking.

Klik HIER en doneer!

Het Rotterdams Milieucentrum streeft al 20 jaar (!) naar een milieuvriendelijke en leefbare stad. Dit doen wij middels het ondersteunen van vele groene – en duurzame bewonersinitiatieven en het organiseren van activiteiten en projecten zoals: de milieucoachcursussn van opZuinig!, het Bomencircus, de Rotterdamse Parkenmaand en het Parkenoverleg, buurtcomposteren met wormenhotels, de coalitie Gezond Verkeer, het inititatief tot en het beheer van de DakAkker (het grootste landbouwdak in Nederland) en de innovatieve testsite Slimdak. Ook de groene UITAGENDA de Groene Agenda is in ons beheer met iedere week weer nieuwe groene actviteiten in onze regio.

CBF

Het Rotterdams Milieucentrum is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een erkend GOED DOEL.

Donaties en belasting
Giften aan het Rotterdams Milieucentrum zijn aftrekbaar van de belasting, omdat het Rotterdams Milieucentrum een Algemeen Nut Beoogende Instelling is. Lees meer over donaties en belasting op de website van de Belastingdienst >>

       


PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON

Voor de Stichting Rotterdams Milieucentrum (RMC) zijn vrijwilligers onmisbaar. Daarom vindt het bestuur van het RMC het belangrijk dat er ten aanzien van vrijwilligers goed beleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Onderdeel van dit vrijwilligersbeleid is de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag waarop vrijwilligers en de ook de betaalde krachten een beroep kunnen doen indien nodig.

Vertrouwenspersonen
De intern vertrouwenspersoon van de stichting Rotterdams Milieucentrum is: Karin Oppelland
telefoonnummer: 06 28 440 892.

De externe vertrouwenspersonen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+) zijn: Mervouw Anjo Pluijmers of de heer Jalil Taktak telefoonnummer 070-260 00 32, mail: anjo@nullcvp-plus.nl of jalil@nullcvpplus.nl.

Hiernaast is het protocol klachtenregeling / vertrouwenspersoon te downloaden.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en huisregels van het Rotterdams Milieucentrum ten aanzien van producten als (groene-)evenementen, symposia, congressen, cursussen, workshops en vormgeving/drukwerk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 28 februari 2023.

Hiernaast te downloaden.