Berichten

fijnstof.2

De strijd tegen roet in Rotterdam

Op plekken waar de luchtkwaliteit slecht is in Rotterdam moet deze snel verbeterd worden. Vooral fijnstof (en roet, dat onderdeel uitmaakt van fijnstof) is een groot gezondheidsrisico. Van ‘Europa’ mag de luchtkwaliteit niet boven een bepaalde norm komen. Is dat wel het geval dan volgen er boetes uit Brussel.

40 microgram
De hoeveelheid in de lucht zwevende fijnstofdeeltjes mag niet meer zijn dan 40 mircogram per kubieke meter van ‘Europa’. (Lees HIER meer over Fijnstof). Op een aantal plekken in Rotterdam werd deze norm redelijk overschreden. Op de ’s Gravendijkwal en de Pleinweg bijvoorbeeld. Hier kwam het aantal deeltjes fijnstof ver boven de 40 microgram! Dit is slecht voor de gezondheid van de omwonenden maar uiteindelijk ook slecht voor de portemonnee van het land vanwege de Europese boetes. Fijnstof_en_gezondheid

Roet
Een extra probleem van het fijnstof is dat er ook roet in zit (elementair koolstof oftewel ‘EC’). Dat zijn voor de gezondheid gevaarlijk deeltjes. Roet wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen zoals diesel (maar ook houtstook, in mindere mate benzine en gas). Vooral dieselauto’s en met name de oudere auto’s zorgen voor roetuitstoot en daarmee de gezondheidsklachten van veel bewoners, overigens zorgt ook de scheepvaart voor fors wat roet uitstoot in ons gebied! Dat is de reden voor veel gemeenten, zoals Rotterdam, om in delen van de stad milieuzones in te voeren waar bepaalde voertuigen niet meer welkom zijn om zo de roetuitstoot terug te dringen. fijnstof.1

Milieuzone
In het centrum van Rotterdam werd een aantal jaar terug al een milieuzone ingevoerd. Vorig jaar werd een zone waar oudere vrachtauto’s niet meer welkom zijn (o.a. de ’s Gravendijkwal) ingesteld. Dit jaar deed de gemeente nog een schepje bovenop in het kader van de luchtnota van de gemeente. Hierin wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Per 1 januari kwam een milieuzone bij voor oudere diesel – en benzine auto’s. (Lees HIER alles over deze nieuwe milieuzone (u kunt hier ook uw kenteken checken). Wilt u weten waar de Milieuzone geldt klik dan HIER).

Sloopregeling
Voor bewoners van Rotterdam met een oudere auto is er ook een sloopregeling in het leven geroepen door de gemeente. In totaal werden er in 2015 ruim 2600 auto’s gesloopt via deze regeling en voor 5.3 miljoen euro’s aan vergoedingen uitbetaald. Autobezitters kunnen tussen de € 1.000 en € 2.500 terugkrijgen voor de oude auto. En tot 6.500 euro voor een nieuwe 100% elektrische – of groengasauto. Lees HIER de meest gestelde vragen over de sloopregeling. Milieuzone.bord.3

Ontheffing
Voor bewoners en ondernemers is ontheffing mogelijk (tegen betaling). Kan een ondernemer aantonen bijvoorbeeld failliet te gaan vanwege de milieuzone of is een bewoner afhankelijk van zijn of haar auto vanwege een handicap dat is er onder bepaalde voorwaarden een ontheffing voor de milieuzone mogelijk. Alle informatie hiervoor staat op www.gezonderelucht.nl. Ook voor mensen met een oudere camper is het mogelijk (12 x per jaar) een ontheffing aan te vragen. Oldtimers (ouder dan 40 jaar) mogen gewoon de milieuzone in.

Weblinks:
www.gezonderelucht.nl
Koersnota Luchtkwaliteit van de gemeente Rotterdam

PDF-bestand
Bedragen sloopregeling

 

Is de A13-A16 dus nog wel nodig?

De nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16 moet goed en groen worden ingepast. Dat vinden de bewoners, het milieucentrum, Milieufederatie van Zuid Holland, maar ook de gemeenteraad van Rotterdam. Twee moties hierover werden door de gemeenteraad aangenomen. Bewonersorganisaties en gemeenteraad eisen een tunnel door het Lage Bergse Bos. De eisen van raad en burgers hebben wel een positief effect gehad op het plan maar bewoners en milieuorganisaties zijn niet tevreden. De inpassing van de nieuwe rijksweg kan veel beter stelt men. In de brief aan de gemeenteraadsleden stellen bewoners en milieuorganisaties dat voorstellen die door bewoners werden gedaan alsnog serieus worden onderzocht: “Voorstellen van bewoners zijn zonder serieus onderzoek ter zijde geschoven.

Is de A13-A16 nog wel nodig? 
Ook dringen bewoners er op aan om de ‘nut en noodzaak’ van de weg nogmaals te onderzoeken. Het laatste onderzoek (MKBA maatschappelijke kosten baten analyse) is meer dan 10 jaar oud (!). Dit onderzoek dateert van voor de crisis en is gebaseerd op economische uitgangspunten die nu in 2015 niet meer als realistisch kunnen worden beschouwd. “Is de A13-A16 dus nog wel nodig?” vraagt men zich in brede kring af. Er is de laatste jaren een afname van autogebruik. Deze is groter dan door de recessie verklaard kan worden. Oorzaken zijn “het nieuwe werken”, internet, jongeren die geen eigen auto meer willen of de auto veel vaker laten staan. De verkeersprognoses van de provincie liggen ver onder het laagste groeiscenario die (10 jaar geleden) voor de A13-A16 werden gehanteerd als uitgangspunten. 

Glazen overkapping a13.a16.movaris
Het het voorstel de tunnel door het bos te verlengen met een glazen overkapping van ‘Movares” (beter tegen de geluidsoverlast maar ook voor de luchtkwaliteit) werd niet verder onderzocht en afgedaan door Rijkswaterstaat als onhaalbaar.

Tunnel
Van de de geplande tunnel door het Lage Bergse Bos wil men een landtunnel maken van 8 meter (!) hoog. Uit schetsontwerpen van de beheerder van het bos, het recreatieschap, blijkt dat inpassing vrijwel onmogelijk wordt. Aannemers worden nu uitgedaagd in te schijven met een half verdiepte ligging als uitgangspunt. “Als er vertrouwen in is dat zo’n tunnel binnen het budget realistisch is waarom wordt dit dan niet als harde eis opgenomen in de aanbesteding???” zo vragen de bewoners zich af in de brief. A13A16

Ecoduct
Het brede ‘recreaduct’ tussen het Schiebroeksepark en het groene gebied de ‘Vlinderstrik’ wordt in het plan gereduceerd tot een gewoon goedkoop fiets/voetgangerstunneltje. Vooral de natuurorganisaties zijn hierover zeer teleurgesteld. Want het bredere ‘recreaduct’ zou ook dienst doen als ecoduct voor vossen, konijnen, wezels en egels.Groene stapstenen die in dit gebied hard nodig zijn…

snelweg-op-maaiveld

Lees voor alle punten de brief en bijlagen van de bewoners, het Milieucentrum en de Milieufederatie Zuid Holland aan de gemeenteraadscommissie EHMD van Rotterdam: >>> Reactie op concept Afsprakenkaart A13A16; Cie EHMD. Woensdag 2 september wordt de A13-A16 behandeld in de gemeenteraadscommissie EHMD op het stadhuis in Rotterdam. Deze vergadering is openbaar en inspreken is mogelijk. Kijk voor meer informatie over de agenda en tijden op www.rotterdam.nl/commissieehmd.

Weblinks:
www.platforma13a16.nl/
www.a13a16rotterdam.nl
http://geensnelwegdoormijnbos.nl/

Geen-snelweg-door-productiebos1

IMG_9785

Gemeente: 40% minder roetuitstoot verkeer

Het Rotterdamse college van Burgemeester en wethouders presenteerde deze maand haar nieuwe programma duurzaam 2015 – 2018. De focus van het programma ligt op de lokale leefomstandigheden. Op het niveau waar de luchtkwaliteit en klimaatverandering er echt toe doen. Het college wil ook meer aan de slag met energiebesparing. Het Rotterdams Milieucentrum schreef een kort commentaar op het duurzame plan voor de stad (zie voor het plan en het commentaar onderaan dit artikel).

Globaallokaal
Lokaal kan niet zonder globaal, schrijft het Milieucentrum. Oftewel: je kunt de dingen in Rotterdam niet los zien van de ontwikkelingen in de rest van de wereld. “We moeten blijven nadenken over het gebruik van fossiele brandstoffen en samenwerken aan transitie” (o.a. dus over andere manieren om energie te produceren dan met olie en gas) “De oorspronkelijke doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te  verminderen moeten wel overeind blijven“, stelt het Milieucentrum.

Bewonersinitiatieven
Juist duurzame bewonersinitiatieven mogen omarmd worden. De nieuwe gebiedscommissies kunnen hierin een belangrijk rol spelen. Het gaat dan om initiatieven die de luchtkwaliteit verbeteren, energie besparen. Samenwerken aan een duurzamere buurt. Het milieucentrum noemt in haar verhaal Den Haag als voorbeeld. Haagse bewoners kunnen hier een beroep doen op het budget “Duurzaam de wijk in”. “Met kleine bij-financiering brengen bewoners hier processen op gang gericht op verduurzaming van wooncomplexen of straten“.

KIO-7405

Bewoners willen echt aan de slag met duurzaam en energiebesparing“, ervaart het Milieucentrum. In het programma duurzaam staat dat onderzoek uitwijst dat 40% van de bewoners bewuster met energie omgaat (de thermostaat lager zetten, meer fietsen, HR++ glas en de aankoop van zuiniger apparaten etc.) en dat 75% van de bewoners duurzaamheid belangrijk vindt.

 

luchtvervvuiling.kindje.auto.1

Schone lucht
Het gemeentebestuur zet in haar programma dik in op schone lucht. Al in het eerste ‘collegejaar’ kwam wethouder Pex Langenberg met de invoering van het ‘vrachtwagenverbod’ op de ‘s-Gravendijkwal. Ook zijn er plannen voor het vergroten van de milieuzone tot aan de ring en er kwam een nieuwe sloopregeling voor verouderde auto’s. Geen enkel Rotterdams gemeentebestuur ging zo ver met maatregelen voor schone lucht als dit bestuur. De wethouder gaat vooral ook voor het beperken van roet (elementaire koolstof/EC). Het is vooral roet die de gezondheid van de Rotterdammer schaad. Roet wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen (zoals in een verbrandingsmotor van een (vracht)auto). De doelstelling van de gemeente is in 2018 de roetuitstoot door het verkeer met 40% te verminderen. Hiervoor is 11,7 miljoen euro beschikbaar. Uiteraard spelen de mogelijke boetes vanuit de Europese Unie op het overschrijden van de Europese luchtnormen een rol bij deze beslissingen. Het milieucentrum stelt in haar commentaar dat een deel van de luchtvervuiling ook wordt veroorzaakt door de opwekking van energie en houtstook. Door energiebesparing (en een campagne gericht op houtstook) werken we in de stad dus ook aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

MoBiënnale
Maar hoe ziet de stad eruit in 2030” vraagt het milieucentrum zich af. “Rijden er dan nog auto’s met benzine – of dieselmotoren door de stad? Is de ring dan nog de ring? Is de ‘s-Gravendijkwal dan nog een doorgaande route?“. Een langere termijn visie ontbreekt in het programma duurzaam, vindt het milieucentrum. Ze pleit voor een “MoBiënnale” (naar voorbeeld van de Architectuurbiënnale): “Goed kijken naar de toekomst van ons Rotterdam en naar ‘best practices’ elders in de wereld“.

KIO-0874

Groen
Het Milieucentrum mist in het plan de aandacht voor de ecologie. In de vergroeningsplannen voor de stad beperkt de gemeente zich teveel tot recreatie en de wateropgave. Ook mist het Milieucentrum het belang van een verbinding van de stad met de omliggende groene gebieden en het centrum maakt zich grote zorgen over de aantasting van de natuur door stikstofuitstoot van de industrie, landbouw en het verkeer.

Warmte
Ook zou het streven naar zoveel mogelijk woningen die minimaal (of zelfs geen) energie gebruiken op den duur conflicterend kunnen zijn met de belangen van het Warmtebedrijf die zoveel mogelijk wateroverschotten kwijt wil raken – ook aan huishoudens. Constateert het Milieucentrum. elektra.meter.1

Voedselstrategie
Geïnspireerd door o.a. Amsterdam (ja, echt) doet het Milieucentrum het voorstel een brede ‘voedselstrategie voor de stad op te zetten. Een toekomstvisie over hoe de stad duurzaam te voeden is. Niet alleen over stadslandbouw maar breder dan dat. Doel is een beleid te ontwikkelen gericht op het verkleinen van de ‘voedselafdruk’ van de stad.

Het plan duurzaam 2015 – 2018 in pdf.:
Programma.duurzaam010.2015-2018

Het commentaar van het Milieucentrum in pdf.:
Programma.duurzaam.comm.V4.2015

DuurzaamRotterdam-01 (1)

Streetrun.2

Streetrun voor Schone Lucht

De eerste Rotterdamse Streetrun is op 1 april (geen grap!). Een historisch moment! Dus wees erbij! De runners voor schone lucht verzamelen zich in en voor het Westerpaviljoen aan de Nieuwe Binnenweg. om 20.00 uur, zie de facebookpagina voor meer informatie.

Waar vele wereldsteden al lang een regelmatige autoloze-dag kennen, overheersen in Rotterdam nu nog zeven dagen per week de uitlaatgassen. Adem-in-Rotterdam gaat daar letterlijk en figuurlijk met kleine stappen verandering in brengen!“, aldus Zoé Baart van “Adem in Rotterdam”. Ze is de initiatiefneemster van de eerste Rotterdamse Streetrun.

ademinrotterdam.1

Adem in Rotterdam
Na de mondkap-actie op Rotterdamse standbeelden en de plaatsing van ‘doodskisten’ langs de Schiekade, Pleinweg, Stadhouderskade en ’s-Gravendijkwal is de eerste Rotterdamse grote Streetrun voor schone lucht de volgende actie van ‘Adem in Rotterdam. Deze actiegroep komt op vóór schone lucht en vóór een autoluwe stad.

Evenement
De Rotterdamse Streetrun voor schone lucht wordt een terugkerend evenement waarbij de deelnemers door het centrum van Rotterdam rennen om duidelijk te maken dat we ruim baan willen voor niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers en schone lucht! De volgende Streetrun is op zondag 3 mei om 11 uur (start ook weer vanaf het WesterPaviljoen).

erasmus.2

5 kilometer
De route is ongeveer 5 kilometer. De deelnemers zijn vrij om in eigen tempo en de lengte te bepalen. Zoé Baart: “Het gaat ook over het plezier van het samen doen.
Doe mee en/of verspreid deze uitnodiging zo breed mogelijk!
” Deelname is gratis maar, voor €20,- heb je het prachtige Adem-in-Rotterdam sportshirt (limited edition) waarmee je de schone lucht acties ondersteunt.

Streetrun voor schone lucht
Woensdag 1 april om 20:00 uur
Wester Paviljoen Nieuwe Binnenweg 136, 3015 BE Rotterdam
Aanmelden via de Facebookpagina
Of via een mailtje: info@nullademinrotterdam.nl o.v.v. ‘STREETRUN 23 april’.

TShirt.adem.2015

De streetrun (limited edition) T schirts zijn ook per internet te bestellen:
Bestellen sporthirt kan via info@nullademinrotterdam.nl. met opgave maat (S, M, L, XL) en heren of dames model.
De bestelling is definitief na storten van € 20 op rekeningnummer NL51 RABO 0177 4560 78 op naam van Frits Lukassen, Adviesbureau Cultuurhond, o.v.v. naam besteller en emailadres. U ontvangt een bevestigingsmail na betaling. Er zijn ook exemplaren te koop op 1 april bij het Westerpaviljoen en bij alle volgende runs op de zondagochtend. Bestellingen worden uitgedeeld bij Westerpaviljoen (let op: besteltijd is 10 dagen).

www.ademinrotterdam.nl
Facebook: Adem in Rotterdam
Facebook: Streetrun

KIO-0839

Overeenkomst stikstofuitstoot!

Zes natuur- en milieuorganisaties (1), het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs (de belangenorganisatie van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven) hebben een overeenkomst gesloten om de uitstoot van stikstofverbindingen in het Rijnmondgebied terug te dringen. Dat is goed voor de natuur en de luchtkwaliteit! Stikstof wordt uitgestoten door onder andere landbouw, industrie en verkeer. Het veroorzaakt veel schade aan de natuur. De organisaties willen extra maatregelen nemen. Zodat natuurgebieden (met name de duinen) minder belast worden. Door nu in te grijpen kan de Rotterdamse haven zich in de toekomst blijven ontwikkelen en de natuur worden beschermd.

 KIO-0875

Onderzoek naar effectieve maatregelen
De ondertekenaars willen het komende jaar onderzoek doen naar welke maatregelen het effectiefst zijn om de stikstof-uitstoot in natuurgebieden te beperken. Het gaat om maatregelen in de industrie, de land- en tuinbouw en het verkeer (vooral de scheepvaart). Ook wordt er bekeken welke bronnen de natuurgebieden op dit moment het meest belasten. Er wordt nagedacht over een regionale stikstofbank. Hierin kunnen dan alle resultaten worden verzameld. Op basis van het onderzoek worden doelen gesteld voor de vermindering van stikstof-uitstoot en worden er afspraken gemaakt over nog effectievere maatregelen.

Het probleem van stikstof
Stikstofverbindingen komen onder andere in de lucht door verbrandingsprocessen in motoren en verwarmingsinstallaties (stikstofoxiden) en in de landbouw (ammoniak). Het zijn meststoffen die bevorderlijk zijn voor gewassen in de landbouw, maar slecht voor de verscheidenheid aan planten (biodiversiteit) in veel natuurgebieden, zoals de duingebieden in Zuid Holland. Die zijn vaak gebaat bij een voedselarme omgeving, dus weinig stikstof. Deze gebieden zijn internationaal beschermd op grond van hun Natura-2000 status en kennen kritische grenswaarden voor stikstofdeposities. Door de al decennia lang bestaande overmaat aan stikstofdeposities in deze gebieden moeten terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap in veel van deze gebieden meer maatregelen treffen om de natuur in stand te houden, zoals meer begrazing, maaien en plaggen. Als dat niet gebeurt verdwijnen er steeds meer planten- en diersoorten uit de duinen en worden de natuurgebieden snel eentonig. En er zitten grenzen aan het treffen van beheersmaatregelen.

Stikstofbronnen
In natuurgebieden in de Rijnmond (en omgeving) is een groot deel van het stikstof die in de natuur terecht komt afkomstig uit het buitenland (of is van nog onbekende herkomst). Van de stikstofbronnen binnen Nederland komt een groot deel uit de landbouw en veehouderij. Agrarische bedrijven liggen vaak op korte afstand van natuurgebieden en ammoniakemissies, in tegenstelling tot uitstoot door verbranding, slaan snel neer. Daarnaast zorgen verwarming van woningen en gebouwen voor een aanzienlijke bijdrage. De bijdrage uit de scheepvaart is aanzienlijk. Met name bij de scheepvaart lijken nog wel maatregelen mogelijk te zijn en heeft daarom een eerste prioriteit in het onderzoek. De totale bijdragen van de stikstofdeposities uit industrie en (overig) verkeer zijn relatief beperkt. De deposities uit de industrie zijn al sterk verminderd door nieuwe technieken en strengere regelgeving. Ook het wegverkeer heeft al een ontwikkeling doorgemaakt. De partijen bij de overeenkomst willen, naast industrie en verkeer, ook de kosteneffectiviteit van maatregelen in de land- en tuinbouw en de veehouderij in beeld brengen.

KIO-0918 KIO-0887

Regionale bijdrage
Vanwege de landelijke schaal van de problematiek werkt het Rijk al enige jaren samen met de provincies aan de voorbereiding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook dat nationale programma kent twee doelstellingen: 1) de instandhouding van beschermde natuur, 2) ontwikkeling van de economie. Natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven in de Rijnmondregio willen daar een regionale bijdrage aan leveren en tevens minder afhankelijk zijn van landelijke programma’s. Door naast de ontwikkelingsmogelijkheden die de PAS brengt een regionaal programma met bijbehorende stikstofbank in te richten, worden die doelen bereikt. Dat leidt per saldo tot een vermindering van de stikstofdepositie in natuurgebieden en meer ontwikkelingsmogelijkheden in de regio. Daarnaast zullen de maatregelen in veel gevallen ook leiden tot een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een verbetering van de luchtkwaliteit. Er is dus in meerdere opzichten sprake van een win-win benadering, waarvoor de partijen zich nu gaan inzetten.

(1) Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Rotterdams Milieucentrum.

Wilt u de samenwerkingsovereenkomst lezen. Klik dan op de onderstaande weblink naar het pdf.bestand:
PDF.bestand Samenwerkingsovereenkomst Stikstofdeposities

Wilt u meer weten over het onderzoek dat op poten wordt gezet, klik dan op de onderstaande weblink naar het pdf.bestand:
Pdf. onderzoeksvragen bij de overeenkomst stikstofdeposities

(Foto’s van de Duinen in Hoek van Holland nabij de ‘Zeetoren’: Karin Oppelland)

Natuur- en milieuorganisaties willen regulering stikstofuitstoot via bestemmingsplannen

De Natuur- en Milieufederatie heeft namens zes natuur- en milieuorganisaties beroep aangetekend op het vaststellingsbesluit over de havenbestemmingsplannen.

stikstof

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat in de havenbestemmingsplannen meer gereguleerd moet worden om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken.

De economische ontwikkeling van de Rotterdamse haven heeft een grote impact op de leefomgeving in Rotterdam en omstreken. Ondanks de inspanningen om de uitstoot van industrie en vervoer terug te dringen staat de kwaliteit van de natuur in de omgeving van de haven nog steeds ernstig onder druk. De uitstoot van stikstof heeft geleid tot te hoge kritische neerslagwaarden en een aantasting van de biodiversiteit, vooral in de duingebieden in de omgeving van de haven.

De natuur- en milieuorganisaties willen dat in de havenbestemmingsplannen meer aandacht besteed wordt aan beperking van de stikstofuitstoot. Nu ligt de aandacht te veel op de beheersmaatregelen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap, om de gevolgen van de depositie van stikstof te beperken voor de natuur.

Het volledige beroep kunt u hieronder lezen.

 

De Wereldwachter, theater over ieders lucht en ons klimaat …

De Wereldwachter is een theatervoorstelling zonder veel woorden. Als we niet op onze aardbol passen gaat het mis! Da’s de boodschap. De Wereldwachter trok de afgelopen jaren langs buurt – en clubhuizen en was te zien in parken en op pleinen. Een voorstelling voor alle leeftijden.

Een hilarische en laagdrempelige voorstelling voor op pleinen, in parken, scholen en buurthuizen. Een theater over milieu, luchtvervuiling en de klimaatveranderingen.

IMG_9761 IMG_9785 IMG_9776 IMG_9783

Chaplin en Tati
Acteur Ruut van Hooft zet samen met Joke Duif in de voorstelling een clowneske personage neer die je het meest laat denken aan een kruising van Jacque Tati en Chaplin. Centraal in de voorstelling staat een enorme wereldbol.

“Chagi is van beroep wereldwachter en heeft de taak gekregen om op de wereldbol te passen. Dagelijks komt hij aanrijden op zijn brommertje met veel lawaai gepakt en gezakt met veel plasticzakken. Daar vervoert hij zijn boterhammetje in en zijn sixpack met fris met een stiekem biertje. Chagi heeft niet veel met de wereld. Volgens hem draait die en dat zal hij wel jaren blijven doen. Hij leest geen krant en kijkt niet naar NOVA of het journaal en weet dus niets van een slechte lucht of het broeikaseffect en voelt zich daar niet ongemakkelijk onder en anders zal het zijn tijd wel duren…de wereld draait toch wel door.”

Boekje
Bij de Wereldwachter wordt ook een boekje gemaakt waarin foto’s en informatie komt over de voorstelling maar ook over het Rotterdams Actieprogramma Luchtkwaliteit, Rotterdams Climate Initiave (RCI) en met name de maatregelen die de gemeente Rotterdam neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren en CO2 uitstoot te verminderen. En ook….wat kun je zelf doen om het uitstoot van bijvoorbeeld fijn stof of CO2 te voorkomen. Het boekje wordt uitgedeeld aan het publiek.

Voorlichtingen

De voorstelling is een onderdeel van voorlichtingsbijeenkomsten die het milieucentrum veelvuldig organiseert in de Rotterdamse wijken met de door haar opgeleide ´Rotterdamse Milieuvoorlichters´.

De voorstellingen van de Wereldwachter zijn te regelen via het Rotterdams Milieucentrum. Mail ons via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. 

Luchtkwaliteit blijft belangrijk onderwerp!

Voor het Rotterdams Milieucentrum blijft de luchtkwaliteit een van de belangrijkste onderwerpen. Hoewel de afgelopen decennia de luchtkwaliteit sterk is verbeterd door verbeterde controles en regelgeving waardoor de industrie steeds betere methodes is gaan gebruiken om luchtvervuiling te voorkomen zijn de boosdoeners nu met name het auto – en vrachtverkeer. Ook de scheepvaart draagt bij aan een ongezond leefklimaat in onze stad. In de stad kennen we nog een aantal vuile knelpunten zoals de ’s Gravendijkwal, de Bentincklaan, de Pleinweg en het Weena. Hier worden de luchtkwaliteitsnormen vaak nog overschreden. Maatregelen blijven daarom nodig op het gebied van verkeer en de scheepvaart.

Luchtmeetnet

Via de website luchtmeetnet van de DCMR Milieudienst Rijnmond is de kwaliteit van de luchtkwaliteit goed te volgen: www.luchtmeetnet.nl.

Conferentie, aktie en advies

In een van de eerste conferenties over luchtkwaliteit in Rotterdam in 2003 zette het milieucentrum, mede dankzij de aanwezigheid en inbreng van het toenmalig Europees Parlementslid Alexander de Roo, de nieuwe Europese normen voor luchtkwaliteit flink op de politieke-kaart. Fijn stof (PM 10, PM 2.5 etc.) werd langzamerhand een begrip. Vele debatten en discussiebijeenkomsten over dit onderwerp volgden in de loop der jaren. Nog tijdens de Groene conferentie in december 2013 was luchtkwaliteit een hot item in het debat tussen de aanwezige politieke partijen die (op een enkele uitzondering na) soms verrassend eensgezind waren in hun aanpak. In de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 was de ‘Rotterdamse lucht’ regelmatig onderwerp van debat. In de door Milieudefensie en de Fietsersbond georganiseerde debatten in februari en maart werden er vele verkiezingsbeloftes gedaan over het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze stad.

10 puntenplan

In 2004 bood het milieucentrum de gemeenteraad samen met stichting de Noordzee een 10 puntenplan aan over de luchtkwaliteit met de titel ‘Ieders Lucht’.  Ook voerde het milieucentrum publieksacties uit tijdens de Wereldhavendagen. In 2005 organiseerden het Milieucentrum in samenwerking met de stichting de Noordzee de internationale ‘Greenport conference’ over de luchtkwaliteit en scheepvaart. Een groot aantal mensen uit de scheepvaart – en havenwereld was hier te gast en wisselden kennis en informatie uit. De conferentie werd geopend door toenmalig havenwethouder Wim van Sluis (Leefbaar Rotterdam).

Clean Shipping

In 2007 stelde het Milieucentrum samen met 14 nationale – en internationale milieu – en natuurorganisaties het ‘Manifesto Clean Shipping’ samen. Deze korte maar krachtige oproep tot het creëren van duurzame havens en scheepvaart werd tijdens de Internationale Havenconferentie in de Doelen overhandigd aan toenmalig havenwethouder Mark Harbers (VVD) – zie foto -.

Ieders Lucht

Sinds de conferentie in 2003 werd luchtkwaliteit eigenlijk een permanent aandachtspunt voor het Milieucentrum. Hierbij probeert het Milieucentrum ook de Rotterdamse burgers meer bewust te maken. ‘Wat kun je zelf doen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren?’. Maar er kwam ook een focus op de gezondheid en de schadelijke effecten van een slechte luchtkwaliteit. Samen met de gemeente organiseerde het Milieucentrum in 2007 en 2008 een (symbolische) Autovrije zondag dat door het (overgrote deel van het) publiek goed werd onthaald.

FLEX M

In het educatieve TV programma FLEX M van het Milieucentrum voor jongeren werd veel aandacht besteed aan luchtkwaliteit. Met het educatieve pakket ‘Ieders Lucht’ was het Milieucentrum de eerste organisatie in Nederland die een echt lespakket kon aanbieden aan het voortgezet onderwijs over dit onderwerp. Zie ook de website www.iederslucht.nl. Ook bij campagne’s als ‘opZuinig!’ koppelt het Milieucentrum energiebesparing juist aan luchtkwaliteit.

Videoclip

Het Milieucentrum produceerde i.s.m. Rotterdamse rapper ‘C1000’ ook de rap (en videoclip) ‘Rotterdam heeft schone lucht nodig …’. De rap en videoclip is onderdeel van het educatieve aanbod over luchtkwaliteit voor het voorgezet onderwijs en werd vele malen uitgezonden op o.a. Dnamc TV en diverse lokale TV-kanalen.

 

Eerste verkiezingsdebat tijdens de Groeneconferentie

Tijdens deze Groeneconferentie op 11-12-13 in BAR gingen politici met elkaar en de zaal in debat over de duurzame koers van Rotterdam. >>>

Groeneconf.2013.1

De Groeneconferentie wordt ieder jaar georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum. Onderwerpen die aan bod komen hebben altijd raakvlak met groen, stadsnatuur of milieu en duurzaamheid. Ook worden er ieder jaar prijzen uitgereikt: de Groene Vogel voor de groenste vrijwilliger van het jaar, de Groene Pluim voor de groenste overheidsdienaar van 2013 en de bokalen voor de Milieuvriendelijkste tuinen van Rotterdam.

Videoverslag van de Groeneconferentie 2013 en 10 jaar Milieucentrum:

Keynote speaker
Keynote speaker was Professor Transitiekunde Jan Rotmans (ErusmusUniversiteit/ Drift), de schrijver van o.a. het boek ‘ Het oog van de vulkaan’. Professor Rotmans zette de gemoederen op scherp met zijn pleidooi. Rotmans werd voorafgegaan door een prachtige openingscolumn door hoofdredacteur Wim Nottroth van Cineac TV.

Groene Vogel
De Groene Vogel vrijwilligersprijs ging dit jaar naar Ariana Lelieveld. Zij is als vrijwilliger actief voor het Repaircafé in Rotterdam Noord en oprichtster van de lokale energiecoöperatie Blijstroom. Breed bezig met duurzaamheid dus. De prijs werd namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam uitgereikt door Wethouder Korrie Louwes.

Groene Pluim
Naast de vrijwilligersprijs werd ook de prijs uitgereikt voor de groenste overheidsdienaar van het jaar uitgereikt. We nemen het begrip ‘overheidsdienaar’ breed. Ook onderwijsmensen en ‘groene wetenschappers’ kunnen in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dit jaar ging de Groene Pluim naar stadsecoloog Niels de Zwarte van ( Bureau Stadsnatuur. Niels ondersteunt samen met zijn team vele groene initiatieven ondanks het feit dat ze niet meer onderdeel zijn van het gemeentelijk apparaat en geen structurele subsidie meer krijgen van de gemeente.

Een bijzondere ‘groene pluimvogel’ werd dit jaar uitgereikt aan Emile van Rinsum de directeur van het milieucentrum dat in 2013 haar tienjarig bestaan vierde.

Groentrekkersdebat
In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart volgend jaar werd het Groentrekkersdebat georganiseerd met (kandidaat-)raadsleden over ‘de duurzame toekomst van Rotterdam’. In dit debat, onder leiding van RTV-Rijnmond presentatrice Suzanne Mulder, lag de focus vooral op de luchtkwaliteit, het Rotterdams Climate Initiative
en na een inleiding van stadsecoloog Niels de Zwarte ook op de stadsnatuur en de groene verbindingen in de stad.

Het raadspanel bestond uit Leo de Kleijn ( SP), Claus Verbrugge ( PvdA), Reinier de Jong ( Leefbaar Rotterdam), Judith Bokhove ( GroenLinks), Salima Belhaj ( D66) Jan Willem Verheij ( VVD) Setkin Sies ( ChristenUnieSGP, Jeroen van der Lee ( Partij voor de Dieren) en Henri Bontebal ( CDA).

Tuinenbokalen
Na het debat volgde de uitreiking van de tuinenbokalen van de competitie Milieuvriendelijkstetuin van Rotterdam. (zie onderaan het artikel het complete juryrapport).

10 jaar Rotterdams Milieucentrum
Het Rotterdams Milieucentrum bestond in 2013 10 jaar. In 2003 werd het Milieucentrum opgericht als zelfstandige organisatie. Daarvoor was het milieucentrum onderdeel van de Milieufederatie Zuid Holland. Een feestelijke receptie met muziek van Pierre van Duyl en Peer Wassenaar een prachtige videoimpressie over 10 jaar Rotterdams Milieucentrum (een productie van Cineac TV) en een serie speeches sloten de Groeneconferentie 2013 af.

Zo spraken een aantal bijzondere mensen waarmee het Milieucentrum de afgelopen 10 jaar veel samenwerkte: Marijk Huijsman (IHS, Erasmusuniversiteit), Frans van der Steen (directeur Haags Milieucentrum) en Stadsecoloog Niels de Zwarte ( Bureau Stadsnatuur). Voorzitter Patrick van Klink had het laatste woord waarna het feestje kon beginnen!

Ontgassen van schepen moet geregeld worden!

Ontgassen van vluchtige stoffen zoals tolueen en benzeen is een groot probleem in ons dichtbevolkte havengebied. Ontgassen is nu nog (varend) toegestaan in de Rotterdam terwijl in vele havens het ontgassen van dit soort ongezonde stoffen streng verboden is. Directeur Robert Tieman van het Centraal Bureau voor de Rijn – en Binnenvaart (CBRB) doet een oproep om te zorgen voor een goede infrastructuur voor het ontgassen, ook voor de binnenvaart. In de Amsterdamse haven lijkt men intussen aan de oplossing te werken. >>>

Ontgassen.1
Directeur Tieman van het Centraalbureau voor de Rijn – en Binnenvaart plet voor een goede ontgassingsinfrastructuur:

Volgens Tieman ontbreekt deze infrastructuur in Europa en Nederland. Cijfers over de hoeveelheid ontgassingen zijn niet accuraat, het gaat om grotere hoeveelheden dan we dachten. De kans is groot dat er een soort ontgassingstoerisme gaat ontstaan en schepen naar Rotterdam komen om te ontgassen omdat het hier mag. Niet wenselijk! Er moet dus gereguleerd worden: ontgassen verbieden en gehandhaafd maar wel zorgen voor een goede ontgassingsinfrastructuur.

Amsterdam
Er lijkt een oplossing gevonden. In de Amsterdamse haven wordt een succesvolle proef gehouden met een nieuw systeem om schepen veilig en milieuvriendelijk te ontgassen. Daarmee is in de Amsterdamse haven een eerste stap gezet op weg naar een effectief en milieuvriendelijk alternatief voor het milieuonvriendelijk ontgassen in de openlucht zoals dat nu in de Rotterdamse haven ‘gewoon’ is. Dit komt door het verantwoorde stroomverbruik en het milieuverantwoord verwerken van het residu.

Ontgassen
Wat gebeurt er eigenlijk bij het ontgassen en welke stoffen komen er vrij?. Bij het laden, lossen, overslag en ontgassen van schepen en opslagtanks van olie en benzine ontstaan zogeheten vluchtige organische koolwaterstoffen die achterblijven in de tanks en schepen. Deze leveren stank en milieu overlast op en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor gezondheid.

Mobiele installatie
In Amsterdam werkt men nu met een mobiele installatie. Deze installatie is nu nog in een testversie en ligt op een ponton in de nabijheid van de overslagpalen in de Amsterdamse Afrikahaven. De eerste testresultaten zijn succesvol.

Politieke druk
De politieke druk om tot een oplossing te komen voor het varend en milieuonvriendelijk ontgassen in het Rotterdamse havengebied wordt steeds groter. Vanuit de diverse gemeenten langs de Nieuwe Waterweg zoals Schiedam, Vlaardingen zijn raadsvragen gesteld. Juist ook omdat de bezorgdheid onder de bevolking toeneemt over de regelmatige ‘benzeenpieken’ in het Waterweggebied.

Hoek van Holland
Ook de VVD-fractie in de Deelgemeenteraad van Hoek van Holland is al langere tijd bezig om het probleem bij diverse instanties hoger op de agenda te krijgen. VVD-fractievoorzitter Mark Lensselink zegt dat hij tevreden is over dat de diverse instanties de problematiek nu serieus nemen. Hij begrijpt alleen niet dat het nog een aantal jaren moet duren. Lensselink: “er zijn nu al systemen die de uitstoot bij het ontgassen af kunnen vangen.”

Emissiebeleid
Het Rotterdams Milieucentrum wil dat het Havenbedrijf Rotterdam net als in Amsterdam een emissiebeleid gaat voeren waarin zoveel mogelijk reductie voor vluchtige organische stoffen wordt nagestreeft, oftewel: duurzaam en milieuvriendelijk ontgassen.

(Voor de techneuten onder ons: De mobiele installatie is een gesloten systeem dat werkt via snelle condensatie. Het voert vluchtige stoffen af die in tanks van schepen na lossing overblijven. Daarmee worden de tanks voorbereid voor een volgende toepassing. Meestal is dat de komst van nieuwe lading, maar dat kan ook onderhoud of inspectie zijn, waarvoor de tanks volledig worden geleegd of gereinigd. Het systeem koelt de vluchtige stoffen uit de tank tot 30 a 40 graden onder nul. Daardoor condenseren de stoffen en worden ze als vloeistof opgevangen. De gassen worden ten slotte via een speciaal procedé van zuurstof ontdaan en uiteindelijk als vrijwel pure stikstof in de tanks teruggevoerd.)

Documenten:

Interview ‘Ontgassen: kwesite van kosten – batenanalyse?’