kio-0025

Kolendebat met Uniper, politiek, vakbonden en milieuorganisaties

In het kolendebat stonden het Rotterdams Klimaatinitiatief  en Greenpeace enerzijds en de directeur van kolencentrale Uniper anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Vatan Hüzeir van het Klimaatinitiatief pleitte voor een snelle sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte. Zie hun manifest. Willem Wiskerke van Greenpeace onderbouwde dit, voorafgaande aan het debat, met cijfers. Hans Schoenmakers van Uniper betoogde dat sluiting van zijn centrale miljarden kost en dus weggegooid geld is. De politiek vertegenwoordig door Kamerleden Eric Smaling (SP), Remco Dijkstra (VVD), Jan Vos (PvdA) en fractievoorzitter D66 in de gemeenteraad Samuel Schampers konden het niet eens worden over het tempo waarin de centrales zouden moeten sluiten. Bezorgdheid aan de kant van de werknemers en de vakbonden. Ruud Cornelissen van het FNV: “het sluiten van de kolencentrales nu wordt een regelrechte ramp voor de Rotterdamse haven“. Sible Schöne van het Klimaatbureau pleitte niet voor gedwongen sluiting van de centrales. Het Kolendebat gepresenteerd door Suzanne Mulder werd dinsdagavond 13 december georganiseerd in “BAR” op initiatief van het Milieucentrum

Videoverslag van het Kolendebat met diverse interviews:

Negatieve emissies
“Directeur van het HIER Klimaatbureau Sible Schöne pleitte voor ‘negatieve emissies‘ (dus ipv Co2 in de lucht dit broeikasgas uit de lucht halen). Dit kan, stelde hij, door grootschalige bosaanplant, het bijstoken van biomassa in de centrales en het opslaan van alle Co2 die ‘uit de pijp komt‘ onder de grond. ‘Milieuorganisaties zwijgen over deze noodzaak van negatieve emissies omdat ze dit niet goed uitkomt‘, aldus de klimaatdirecteur. “In plaats van de kolencentrales te sluiten is het veel zinniger geld dat dit gaat kosten in zon – en windenergie te steken en te streven naar 50% duurzame elektriciteit in 2030. Tegelijkertijd moet er een CO2-norm worden ingevoerd voor elektriciteitscentrales, zodat kolencentrales of biomassa moeten bijstoken, of CO2 moeten opslaan als ze nog willen blijven doordraaien. Ook moet het Europese Emissiehandelsysteem worden aangescherpt“, betoogde Schöne (zie onderaan  dit artikel de totale tekstbijdrage van Sible Schöne). 

kio-0055

Sible Schone, Klimaatbureau HIER

Kolencentrales sluiten!
Vatan Hüzeir, de woordvoerder van het Klimaatinitiatief wil snelle sluiting van beide centrales. Het debat over het openhouden of sluiten van de kolencentrales is voorbij. “We kunnen het alleen nog maar hebben over het snel sluiten“. In zijn inleiding las hij de column uit VersBeton voor die hij samen met Chris Roorda schreef. Lees HIER deze column.De eigenaren van de kolencentrales, Uniper en Engie, hoopten zich juist onmisbaar te maken door warmte te leveren aan de regio. Maar na het Rotterdamse ‘nee’ tegen de kolenkachel keerden ook de gemeente Westland en LTO-glaskracht zich tegen de kolenwarmte. Eerder hadden gemeente Den Haag en bierbrouwer Heineken hetzelfde gedaan. Het is precies de boodschap die wij ook wilden overbrengen: laten we stoppen met investeren in de kolencentrales en ons richten op de toekomst.” aldus Hüzeir.

kio-0077

Vatan Hüzeir, Rotterdams Klimaatinitiatief

Verduurzaming
“Verduurzaming is niet gelijk aan het bouwen van meer windmolens”, zo stelde Hans Schoenmakers van Uniper. Verduurzamen is het vermijden van CO2 in de atmosfeer. Natuurlijk moet je dus inzetten op besparing en verduurzaming. Op den duur gaan kolen er echt wel uit. Maar het gaat nu even over de huidige kolencentrales. Daar moet je vooral innovatie de kans geven, zoals bijvoorbeeld met CCS (de opslag van Co2 onder de grond) en slimme toepassing van biomassa bijstoken. Dat moet op den duur ook zonder subsidie kunnen, bepleitte Schoenmakers

kio-0068

Hans Schoenmakers, Uniper Kolencentrale

Sociaal plan
Als de kolencentrales sluiten, zullen een paar honderd mensen hun baan verliezen. De werknemers (ook die van de toeleverende bedrijven) maken zich hier grote zorgen over. De FNV vertegenwoordigers en mensen vanuit de ondernemingsraden, ook aanwezig bij het debat, pleiten voor een sociaal plan. Ruud Cornelissen van de FNV: “Niemand lijkt zich zorgen te maken over de werkgelegenheid, sluiting van de kolencentrales wordt een ramp voor de Rotterdamse haven!“. SP-kamerlid: Eric SmalingHet werk dat men nu doet is specialistisch, dus je kan ze niet zo maar zonder meer ‘naast een windmolen zetten’ zoals zelf zeggen. Maar ze zo maar op straat zetten kan zeker ook niet.” PvdA-kamerlid Jan Vos stelde dat we het hebben over een periode van 10 jaar. Tijd genoeg om ander werk te zoeken voor de werknemers van de centrales en de overslag – en toeleveringsbedrijven volgens het Kamerlid. 

kio-0138

Eric Smaling, Kamerlid SP

Greenpeace
Willem Wiskerke van Greenpeace laat in zijn presentatie zien dat er alleen maar een toename is van kolenuitstoot sinds 2011. Nederland bungelt dan ook (samen met Portugal) helemaal onderaan de “kolenlijst” en heeft zelfs als enigste in Europa een forse toename in plaats van een afname van kolenenergie (zie de Greenpeace presentatie onderaan dit artikel). 

kio-0071

Willem Wiskerke, Greenpeace

Debat
Drie Kamerleden en een raadslid werden na de pauze uitgedaagd uitspraken te doen over het tempo waarin de beide kolencentrales moeten sluiten. Raadslid Samuel Schampers van D66 stelde: “binnen no time!“. Kamerlid Eric Smaling van de SP uiterlijk in 2026 en Jan Vos van de PvdA kwam uit op 2025. Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD wilde hier nog geen uitspraak over doen. Hij stelde dat als Co2-reductie het doel is dit het uitgangspunt moet zijn en dat dit niet op korte termijn hoeft te leiden tot sluiting van deze twee nieuwe centrales. 

Presentatie(s):
PresentatieGreenpeace.kolendebat.2016
Kolendebat.tekst.HansSchoenmakers.Uniper 
Bijdrage.Kolendebat.SibleSchöne

kio-0060 kio-0183 kio-0188 kio-0189

kio-0134 kio-0140 kio-0158 kio-0145

kio-0172 kio-0181 kio-0236 kio-0228

kio-0108

Groenevogel en – pluim voor Lex Stello, Jaap Faber & Pex Langenberg

De GroeneVogel vrijwilligersprijs 2016 en de Groene Pluim zijn dinsdagavond 13 december uitgereikt tijdens de jaarlijkse Groeneconferentie aan Lex Stello en Jaap Faber. De prijs werd uitgereikt door wethouder Pex Langenberg die zelf de Groene Pluim in ontvangst mocht nemen.

Groene Vogel voor Lex Stello en Jaap Faber
Uit handen van wethouder duurzaamheid Pex Langenberg werd de groene vrijwilligersprijs dit jaar overhandigd aan twee heren: Lex Stello en Jaap Faber. Lex Stello is de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE) De Delft op de Mullerpier in Delfshaven en Jaap Faber is de voorzitter van de Huurdersvereniging IJsselmonde op Rotterdam-Zuid. Beide heren hebben zich (samen met hun bestuur en duurzaamheids – en bouwcommissies) actief en vrijwillig ingezet voor het verduurzamen van hun wooncomplexen. Met grote energiebesparende en – opwekkende resultaten! Zo werd De Delft compleet ‘verled’ en liggen er zo’n 100 zonnepanelen op het dak en zijn er grootse plannen voor de toekomst. 

kio-0099Groene tuin
De flats aan de Groenetuin in IJsselmonde werden door woningcorporatie Woonbron geheel energiezuinig gerenoveerd waarbij de rol van de huurdersvereniging en haar voorzitter een zeer belangrijke was (en nogsteeds is). Beide heren liepen voorop want zowel de plannen voor de VVE op de Mullerpier als voor de huurcomplexen op zuid werden al jaren geleden opgepakt waarbij nog veel moest worden ‘uitgevonden’. Koplopers dus! 

Model
Jaap Faber en Lex Stello staan beiden ‘model’ voor de vele actieve huurdersorganisaties en VVE’s in Rotterdam die aan de slag zijn gegaan met duurzame energie, isolatie, NUL op de Meter projecten en dus duurzaamheid … dit doen deze Huurders – en VVE-bestuurders niet alleen maar samen met actieve bewoners(commissies) uit de wooncomplexen.

kio-0125

Groene Pluim voor Pex Langenberg
De jaarlijkse GroenePluim werd disndagavond uitgereikt aan wethouder Pex Langenberg. De pluim is de prijs voor de groenste overheidsdienaar van het jaar. Pex Langenberg krijgt deze prijs omdat hij de wethouder is die voor wat betreft de luchtkwaliteit het verst gegaan is van alle wethouders voor hem. Hij voerde daadwerkelijk een aantal en ook concrete maatregelen in omschreven in de Koersnota Luchtkwaliteit. Hij stippelde een lagertermijnbeleid uit in o.a. het stedelijk verkeersplan 2030. 
Het Rotterdams Milieucentrum: “Hij durft echt stappen te nemen!”.  De pluim werd uitgereikt door de voorzitter van het milieucentrum Patrick van Klink.

Groenevogels en pluimen door de jaren heen …

Overzicht van de Groene Vogels 2004 – 2015: 

2004: Piet Rensen, oprichter, vrijwilliger Vogelopvang de Houtsnip
2005: Jeanne van der Velden, vrijwilliger, voorzitter de Bomenridders
2006: Willemien Troelstra, voorzitter en vrijwilliger Milieudefensie afdeling Rotterdam
2007: 22 jongeren Milieuvoorlichters
2008: Yolanda Folmer, voorvechtster voor de gierzwaluwen, gierzwaluwwerkgroep
2009: Nicole Hooven, initiatiefneemster Rotterdamse Oogst festival en markt 
2010: Jan Ochtman, voorzitter Stichting de Vlinderstrik
2011: Jan de Haas, oprichter studio Hergebruik voorzitter Parkenoverleg010
2012: Alle (vrijwilliger) milieucoaches van “opZuinig”
2013: Arianne Lelyveld, oprichtster energiecoöperatie Blijstroom
2014: Vrijwilligers Voedseltuin in Rotterdam
2015: Vrijwilligers Carnissetuin

Bijzondere groene ere-vogels:
2009: Ton Dorrestein, directeur Blijdorp
2009: Frans van der Steen, directeur Haags Milieucentrum
2013: Emile van Rinsum, directeur Rotterdams Milieucentrum

Overzicht van de Groene Pluimen 2005 – 2015:

2005: Jos van de Vondervoort, bomenspecialist van de gemeente Rotterdam
2006: Ton Vermie, trekker bio-brandstoffen gemeentelijk wagenpark.
2007: Mark Harbers, wethouder milieu (college van B&W tbv. de klimaatambities)
2008: Jan Fischer, ambtenaar Gemeentewerken trekker Groenjaar 2008
2009: Arno Struik en Peter Holswilder Gemeentewerken, duurzame verlichting
2010: Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid 
2011: Jan Rotmans, professor transitiekunde Erasmus Universiteit
2012: Tom van Wanum, schooltuinmeester NME Rotterdam
2013: Niels de Zwarte, stadsecoloog, Bureau Stadsnatuur
2014: Remmert Koch groenbeheerder, Stadsbeheer Rotterdam 
2015: Kees van Oorschot, “stadslandbouwambtenaar” bij de gemeente Rotterdam

Groene Vogels en Groene Pluimen door de jaren heen …

kio-0882Dinsdagavond 13 december wordt tijdens de Groeneconferentie in “BAR” weer de Groenevogel en de Groenpluim uitgereikt. Vorig jaar ging de Groene Vogel de prijs voor de groenste vrijwilliger(s) van het jaar naar de harde werkers van de Carnissetuin op Zuid. De vrijwilligersclub had te horen gekregen dat hun buurttuin werd opgeheven vanwege bouwplannen. Ze waren erg blij met de erkenning, het was voor hen ‘een hart onder de riem‘. Want dat doet de Groenevogel erkenning geven aan mensen in de stad die zich hard inzetten voor groen, duurzaamheid en het milieu. De vogel werd in 2004 voor het eerst uitgereikt. De Groene Pluim is een prijs voor de groenste ‘overheidsdienaar’ van het jaar en werd in 2005 voor het eerst uitgereikt. De prijs ging vorig jaar (2015) naar ‘stadslandbouwambtenaar’ Kees van Oorschot (zie onderaan voor alle Groenevogels en Groenepluimen). KIO-4174

Vogels
De Groene Vogel vrijwilligersprijs wordt al sinds 2004 uitgereikt. De eerste vogel werd door loco-burgemeester Lucas Bolius overhandigd aan Piet Rensen van Vogelopvang de Houtsnip in Hoek van Holland. De prijs ging in 2005 naar een zeer actieve Hoogvlieter namelijke: Jeanne van der Velden voorzitter van de Bomenridders. In 2006 naar Willemien Troelstra van de lokale afdeling van Milieudefensie en in 2007 werden in een volle Steigerkerk 22 kleine groene vogeltjes uitgereikt aan 22 enthousiaste jongeren, allemaal vrijwilligers een cursus Milieuvoorlichter bij het Milieucentrum hadden gevolgd en voorlichten gingen geven op voortgezet – en beroepsonderwijs. 

Gierzwaluw …

IMG_5524Gierzwaluwvoorvechtster Yolanda Folmer ontving de vrijwilligersprijs in 2008 uit handen van de Kralingse deelgemeentevoorzitter. De oprichtster van de Rotterdamse gierzwaluwenwerkgroep had dat jaar nog een complete gierzwaluwkolonie in de wijk Kralingen kunnen redden door Jan en alleman te bewegen tot actie. De grondlegster van de nu zo zeer succesvolle “Rotterdamse OogstmarktNicole Hoven mocht de vogel in 2009 in ontvangst nemen. In 2010 was Jan Ochtman aan de beurt om de prijs in ontvangst te nemen. Jan is (nog steeds) de voorzitter van de stichting de Vlinderstrik en voorvechter voor het behoud van dit bijzondere stukje natuur aan de Noordrand. Jan de Haas was tot 2011 de actieve voorzitter van het Rotterdams Parkenoverleg. Bij zijn afscheid kreeg hij de vogel uit handen van wethouder Alexandra van Huffelen en niet alleen voor zijn vrijwilligerswerk voor de parken maar ook omdat hij belangeloos Studio Hergebruik had opgericht en uitgebouwd tot een zeer populaire winkel met hergebruikkunst aan de Coolsingel. In 2012 was het weer een hele groep die (kleine) vogels in ontvangst mocht nemen: de milieucoaches die in de Rotterdamse wijken voorlichting geven over energiebesparing en duurzaamheid.

Filmpje Milieucoaches, de Groenevogels in 2012

  Nog meer vogels …
De (mede)oprichtster van energiecoöperatie Blijstroom Arianne Lelyveld mocht de Groene Vogel in 2013 in ontvangst nemen en in 2014 kwam wethouder Joost Eerdmans de vogel uitreiken aan de vrijwilligers van de Voedseltuin en zoals al gezegd … vorig jaar (2015) ging de vogel naar de vrijwilligers van de Carnissetuin.

Jan Meijer
Beeldend kunstenaar Jan Meijer maakt de Groene Vogel als sinds 2004. Een kunstwerkje gemaakt van een boomstronk of tak in de vorm van een vreemde vogel. Naast dit natuurlijke kunstwerkje ontvangen de prijswinnaars ook nog een geldbedrag.  

Overzicht van de GroeneVogels 2004 – 2015: 
2004: Piet Rensen, oprichter, vrijwilliger Vogelopvang de Houtsnip
2005: Jeanne van der Velden, vrijwilliger, voorzitter de Bomenridders
2006: Willemien Troelstra, voorzitter en vrijwilliger Milieudefensie afdeling Rotterdam
2007: 22 jongeren Milieuvoorlichters
2008: Yolanda Folmer, voorvechtster voor de gierzwaluwen, gierzwaluwwerkgroep
2009: Nicole Hooven, initiatiefneemster Rotterdamse Oogst festival en markt KIO-4204
2010: Jan Ochtman, voorzitter Stichting de Vlinderstrik
2011: Jan de Haas, oprichter studio Hergebruik en voorzitter Rotterdamse Parkenoverleg
2012: Alle (vrijwilliger) milieucoaches van “opZuinig”
2013: Arianne Lelyveld, oprichtster energiecoöperatie Blijstroom
2014: Vrijwilligers Voedseltuin in Rotterdam
2015: Vrijwilligers Carnissetuin

Bijzondere groene ere-vogels:
2009: Ton Dorrestein, directeur Blijdorp
2009: Frans van der Steen, directeur Haags Milieucentrum
2013: Emile van Rinsum, directeur Rotterdams Milieucentrum

KIO-9970

Overzicht van de Groene Pluimen
2005: Jos van de Vondervoort, bomenspecialist van de gemeente Rotterdam
2006: Ton Vermie, ambtenaar achter de overstap van bio-brandstoffen voor het gemeentelijk wagenpark.
2007: Mark Harbers, wethouder milieu (college van B&W tbv. de klimaatambities)
2008: Jan Fischer, ambtenaar Gemeentewerken trekker Groenjaar 2008
2009Arno Struik en Peter Holswilder Gemeentewerken, duurzame verlichting
2010: Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid 
2011: Jan Rotmans, professor transitiekunde Erasmus Universiteit
2012Tom van Wanum, schooltuinmeester NME Rotterdam
2013: Niels de Zwarte, stadsecoloog, bureau Stadsnatuur
2014: Remmert Koch groenbeheerder, Stadsbeheer Rotterdam 
2015: Kees van Oorschot, “stadslandbouwambtenaar” bij de gemeente Rotterdam

KIO-3456 IMG_5649