Baruch

Wijkwethouder Robbert Baruch onthult het planbord

Woensdag 18 juni werd er officieel gestart met de aanleg van de natuurlijk speeltuin De Arend. Wijkwethouder Baruch onthulde het planbord. De betrokkenheid van bewoners en buurtjeugd was en is groot.


Het binnenterrein van buurthuis de Arend was in 2006 in het kader van de ‘Groene Duimen’ één van de gelukkige gehonoreerde projecten. Het Groene Duim geld werd aangevraagd door omwonenden samen met het ‘Rotterdams Milieucentrum’ en de Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk.

Buitenkans
Na veel vertragingen en vergaderen wordt nu eindelijk gestart met de aanleg van een natuurlijk speelterrein naar ontwerp van bureau ‘Buitenkans’ in samenwerking met de buurtjeugd en bewoners. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam. De betrokkenheid van de (jonge) gebruikers van het binnenterrein en direct omwonenden en bewoners-organisatie bij het ontwerpproces was en is erg groot.

Natuurlijke speeltuin
Het versteende en geasfalteerde binnenterrein zal omgetoverd worden in een prachtige groene natuurlijke speeltuin waarvan de Atalantatuin, aangelegd door de Atalantajongeren, onderdeel zal worden. De Atalantatuin (een vlindertuin) werd vorig jaar al aangelegd (door jongeren uit de buurt) in het kader van het Atalantaproject. Er werd in dezelfde periode ook een vlindertuin aangelegd in de Marokkaanse stad Nador. Het Atalantaproject was een internationaal uitwisselingsproject in het kader van ‘Xplore’.

Gezellig druk
Woensdagmiddag 18 juni is er dan ook een gezellige drukte rondom buurthuis De Arend. Om 13.30 uur onthult portefeuillehouder (wijkwethouder) Robbert Baruch van de deelgemeente Feijenoord het bord met daarop het ontwerp van het toekomstige binnenterrein van de Arend op ludieke wijze. Ook voor de kleinsten onder ons is gezorgd en om 14.15 uur begint de kindervoorstelling van de Rotterdamse meestergoochelaar Ray Saluki op het binnenterrein. Voor iedereen staat een lekker kopje koffie of thee klaar en wordt er in het zonnetje gezellig bijgepraat onder de buurtbewoners en genodigden van deze feestelijke dag.

Maasvlakte.2.b

Reactie Rotterdams Milieucentrum op MER Tweede Maasvlakte (2007)

Het Rotterdams Milieucentrum heeft samen met de Milieufederatie Zuid-Holland en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap, gereageerd op de twee milieueffectrapportages (MER’s) en de twee Voorontwerp bestemmingsplannen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. >>>

Tot en met 31 mei 2007 konden organisaties en andere belanghebbenden een inspraakreactie indienen (en geen ‘bezwaar’, zoals het AD-Rotterdams Dagblad zaterdag 2 juni abusievelijk vermeldde).

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. “De aanleg van de Tweede Maasvlakte is de sleutel voor een gezonde toekomst van haven en omgeving,” aldus de brochure ‘Alle ruimte voor een gezonde toekomst’. Duurzame ontwikkeling en inrichting van het 1.000 hectare grote bedrijfsterrein staan voorop. “Dit vertaalt zich onder meer in uitgebreide aandacht voor het milieu, industriële clustering, optimaal ruimtegebruik en goede inbedding van terreinen en bedrijven in het landschap,” vervolgt de brochure.

Leemtes
Ondanks dit mooie verhaal en de uitputtende milieueffectrapportages – “We hebben geen detail over het hoofd gezien,” aldus Ronald Paul, projectleider Tweede Maasvlakte, – vonden de milieu- en natuurorganisaties de nodige leemtes in het 6.000 pagina’s tellende dossier. Zo is het thema duurzaamheid te mager ingevuld en worden mobiliteitsknelpunten onderschat. Ook zijn CO2, energie en klimaat in de MER niet onderzocht en is een aanvullend programma lucht noodzakelijk. De milieu- en natuurorganisaties pleiten in hun inspraakreactie daarom voor aanvullende maatregelen en keiharde garanties voor het nakomen van afspraken. Deze zijn in zes kernpunten samengevat:

1. Het wegennet,
waaronder de A15, is niet afgestemd op de volledige ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.
Voorstel: De hoeveelheid verkeer vraagt om logistieke, duurzame oplossingen.

2. Voorkómen dat ‘harde’ afspraken niet worden nagekomen.
Voorstel: Een onafhankelijk bureau voert de monitoring en het evaluatieonderzoek uit. Bij het niet nakomen van afspraken kunnen sancties worden opgelegd.

3. De ambities met betrekking tot luchtkwaliteit zijn mager.
Voorstel: Een aanvullend programma luchtkwaliteit met meer aandacht voor de volksgezondheid is noodzakelijk.

4. CO2, energie en klimaat zijn niet onderzocht en nauwelijks een thema in de MER.
Voorstel: Het opnemen van concrete CO2-doelstellingen voor de Tweede Maasvlakte, gekoppeld aan het soort bedrijven dat zich hier gaat vestigen.

5. Het aspect duurzaamheid komt al met al (zie kernpunten 3 en 4) niet uit de verf.
Voorstel: de onderwerpen luchtkwaliteit, CO2, energie en klimaat moeten voldoen aan de MER-richtlijnen. In een op te richten Platform Duurzame Ontwikkeling Maasvlakte 2 worden ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden besproken.

6. Er moet aandacht worden besteed aan natuuraspecten die samenhangen met de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.
Voorstel: De ontwikkeling van 750 hectare natuur- en recreatiegebied moet nadrukkelijk gelijke tred houden met de realisering van de Tweede Maasvlakte.

Vervolgtraject
Op basis van de inspraakreacties zal gemeente Rotterdam een ontwerp bestemmingsplan maken. Dit ligt in oktober 2007 ter visie. In februari 2008 moet het ontwerp bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet het plan vervolgens goedkeuren (augustus 2008). Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Meer informatie over de Tweede Maasvlakte vindt u op: