5 milieuorganisaties pleiten voor een duurzame Maasvlakte

Begin 2018 komt er een nieuw bestemmingsplan voor de tweede Maasvlakte. Alhoewel twee derde van de bestemming op de Maasvlakte ongewijzigd blijft is het mogelijk om inhoud te geven aan een duurzame invulling van de Maasvlakte, zo schrijven vijf milieuorganisaties aan het Rotterdamse gemeentebestuur. De duurzame ontwikkeling op de Maasvlakte mag niet ten koste gaan van milieu, mens en natuur en de effecten moeten goed worden gemonitord – en geëvalueerd, aldus de milieuorganisaties.

– Zie voor de complete reactie van de Natuur – en milieufederatie Zuid Holland, stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en het Rotterdams Milieucentrum aan het Rotterdamse gemeentebestuur onderaan dit artikel. –

Nieuwe ontwikkelingen
Twee derde van de bestemmingen op de Maasvlakte blijft ongewijzigd. Het gaat hier om containers, (biobased) chemie en (wind)energie. Maar daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals: maritieme offshore industrie, dienstverlening en biomassa opslag en overslag. Ook worden er locaties aangewezen voor windmolens, de inrichting van een recreatiegebied en de plek waar de elektrische kabels van de windmolens op zee aan land komen.

Luchtvervuiling
De vijf organisaties vragen in hun reactie meer aandacht voor luchtvervuiling. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties (WHO) liggen de veilige normen voor de luchtkwaliteit op ongeveer de helft van de huidige Europese normen die de gemeente hanteert. Dit betekent dat de gezondheid van mensen nog steeds wordt aangetast ondanks internationale normen. Ook uit de rechtszaak die Milieudefensie aanspande tegen de staat, blijkt dat er meer maatregelen genomen moeten worden om luchtverontreiniging te verminderen. Dit geldt ook voor de tweede Maasvlakte.

Stikstof
De natuur, recreatie en de omgevingskwaliteit (lucht, geluid, veiligheid) mag niet in het gedrang komen en mogelijk zelfs verbeteren, schrijven de milieuorganisaties. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt over de vermindering van stikstofdepositie  In het ontwerp bestemmingsplan wordt hier echter niet dieper op ingegaan (zie onderaan deze pagina een artikel over stikstofdeposities).

Verduurzamen
De milieuorganisaties willen verduurzaming van industrie en energievoorziening met een zo laag mogelijke impact op de natuur en en het milieu en staan dan ook positief tegenover de voorstellen hiervoor in het bestemmingsplan. “Maar …“, zo schrijven de vier organisaties: “de invulling met duurzame energie en biobased chemie moet voor een groot deel nog vorm krijgen …

Kennisgeving bestemmingsplan Maasvlakte 2:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-53838.html

De reactie van de natuur – en milieuorganisaties op het concept bestemmingsplan:
Maasvlakte 2 – 2018

Artikel over stikstofdespositie (2014):