Cramer_danst_dunya

Minister Cramer: Atalantajongeren een voorbeeld! (mei 2007)

Zondagmiddag 27 mei 2007 openden milieuminister Jacqueline Cramer en wethouder cultuur en participatie Orhan Kaya het Atalantapaviljoen. Ook staatssecretaris Aboutaleb was te gast. Bekijk de foto’s en video’s.>>>

– Rotterdam mei 2007 –
(foto: Minister Cramer danst op de Berbermuziek -van: Huib Poortman)

Duizenden bezoekers
Vele duizenden mensen kwamen zondagmiddag 27 mei langs bij het Atalantapaviljoen. Het paviljoen werd georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum en was onderdeel van het 30ste Ortel Dunyafestival.

Het tentencomplex aan de Rotterdamse Parklaan werd rond 13.00 uur geopend door milieuminister Jacqueline Cramer en participatiewethouder Orhan Kaya. Bekijk de foto’s.

Berbermuziek
De opening werd ingeleid door de Berber dans – en muziekgroep Tarwa ‘n chigh mohend. De groep gooide later op de middag hoge ogen op het grote podium van het Dunyafestival.

De Berberklanken waren zo opzwepend dat zelfs minister Cramer het niet kon nalaten even mee te dansen. Na een welkomstwoord door RMC voorzitter Crista Vonkeman kwamen er lovende woorden van zowel de minister als participatiewethouder Kaya voor de Atalantajongeren. Beiden zien de groep jongeren als voorbeeld. De minister vertelde het erg belangrijk te vinden dat juist ook andere groepen worden bereikt met milieuthema’s en niet alleen het ‘zelfde kringetje’ van milieuactivisten. Het Atalantaproject en MilieuDivers is hier een goed voorbeeld van. Het Rotterdams Milieucentrum en specifiek ook het project ‘MilieuDivers’ bereikt die groepen., aldus de minister. Projectleider Mohamed Hacene werd hierbij expliciet genoemd en in het zonnetje gezet.

Klimaat want?
Na de opening van het paviljoen werd er ook een nieuw project gestart van het Rotterdams Milieucentrum: de ‘Klimaat want?’.

Aan de ‘Klimaat Want?’ wordt de komende maanden hard gewerkt in de Rotterdamse wijken. Duizenden kleine paneeltjes worden beschilderd (of beschreven). Samen vormen deze paneeltjes op de autovrijedag op zondag 16 september een enorme en kleurrijke wand van 50 a 60 meter breed. Een wand vol over klimaat. Minister Jacqueline Cramer en wethouder Orhan Kaya schilderde samen met de Atalantaljongeren de eerste paneeltjes voor deze ‘Klimaat Want?’.

In het Atalantapaviljoen was naast een kleine tentoonstelling van de Atalantajongeren over Eco-toerisme ook de minitentoonstelling ‘Het Klimaat verandert, heb jij dat al gemerkt?‘ te bekijken.

Op de thee
Na de opening van het paviljoen en de officiële start van de ‘Klimaat Want?’ was er Marokkaanse thee in de tenten waar onverwachts ook staatssecretaris staatsecretaris Aboutaleb bij aanschoof. De Atalantajongeren rapte samen met rapper Clifton Giersthove de door hun zelf gemaakt ‘Atalantarap’ waarin ze op hun manier vertellen wat ze de afgelopen maanden hebben meegemaakt.

Boekje
Aan het einde van het drukke programma werd het boekje ´NADOR, een verkenning naar eco – en duurzaam toerisme in noord – oost Marokko´ overhandigd aan de voorzitter van HIC Marokko Herman Meijer en twee vertegenwoordigers van de duurzame reiswereld Gert Nieuwboer van SNP reizen en Rik Jan Viezee van Boabab reizen.

Het boekje is te bestellen bij het Rotterdams Milieucentrum: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (o.v.v. Boekje Nador, prijs € 2,50 – exclusief verzendkosten).

Videodocumentaire
Om 15.00 uur draaide de videodocumentaire het Atalantaproject van Sarhane Hacene in de Solidariteitstent. De videoproductie werd voorafgegaan door een hilarisch komisch theaterstuk van vier van de Atalantajongeren.
De videodocumentaire is binnenkort te zien op het lokale TV -station Cineac TV (http://www.cineac.tv).

Klik op foto’s om ze te bekijken.

Kijk voor meer informatie over de Atalantajongeren en de Xploreprogramma’s op de onderstaande weblinks:

Schieveensepolder.nl

Raad van State haalt streep door plan Schieveen

Oplossingen voor gebrekkige ontsluiting, verkeershinder en verslechtering luchtkwaliteit pas na 2017

De Raad van State heeft een streep gehaald door het plan voor natuur- en businesspark Schieveen bij Rotterdam Airport. >>>

Het bestemmingsplan van de gemeente Rotterdam is in zijn geheel vernietigd.

Het beroep tegen het plan om aan de noordzijde van Rotterdam Airport een nieuw bedrijventerrein te bouwen werd ingesteld door de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM), de Stichting Natuur – en Milieubescherming Vlinderstrik, de Vereniging Natuur – en milieubescherming Noordrand (VNMN) en een aantal agrarische bedrijven.

Wethouder Karakas heeft in een eerste reactie gezegd dat er een nieuw bestemmingsplan geschreven zal worden. Hij vreest dat door de uitspraak van de Raad van State nu ook bestemmingsplannen voor andere gebieden herzien moeten worden. In een persbericht stelt de gemeente zelfs ‘blij’ te zijn met de uitspraak van de Raad van State. ‘De Raad van State heeft het plan inhoudelijk niet afgewezen maar acht het bestemmingsplan niet het geschikte juridische instrument om een integrale gebiedsontwikkeling voor een periode langer dan 10 jaar te regelen.‘ aldus het persbericht.

10 jaar
De Raad van State vindt het niet terecht dat in het bestemmingsplan voor Schieveen bestemmingen worden vastgelegd die pas vaak ver na afloop van de planperiode van 10 jaar worden gerealiseerd. Een bestemmignsplan hoort immers iedere 10 jaar te worden vernieuwd zo stelt de wet.

De gebrekkige ontsluiting van het bedrijventerrein, de te verwachten verkeershinder op de Doenkade en een verslechtering van de luchtkwaliteit waren redenen voor de Raad van State het besluit te nemen, temeer omdat oplossingen hiervoor pas na 2017 staan ingepland. Intussen, zo lijkt de Raad van State te redeneren, worden de problemen in de komende jaren wel veroorzaakt.

Lilian van der Horst voorzitter van de Vereniging Tegen Milieubederf is blij met de uitspraak ´alleen jammer dat de Raad van State de weidevogels niet betrokken heeft in haar uitspraak, het enige minpuntje – voor de rest een prachtig resultaat´ aldus de voorzitter. (zie ook het persbericht van de VTM).

Nieuw bestemmingsplan?
Jan Ochtman van Natuur – en Milieubescherming Vlinderstrik zegt: ‘Rotterdam doet er nogal luchtigjes over, maar ik denk dat het niet zal meevallen een nieuw bestemmingsplan te maken dat voorziet in een planperiode van maximaal 10 jaar, waarbij rekening moet worden gehouden met een goede verkeersontsluiting en de luchtkwaliteit. Nu dit bestemmingsplan is vernietigd ben ik van mening dat bij de verbreding van de Doenkade en de (eventuele) aanleg van de nieuwe snelweg A13/16 geen rekening meer hoeft te worden gehouden met de ligging van het bedrijventerrein. Dit kan grote positieve gevolgen hebben voor een goede inpassing van deze wegen zoals ligging van de A13/16 ten noorden van de Doenkade met ondertunneling onder de HSL; bovendien worden nut en noodzaak voor de aanleg van deze infrastructuur minder urgent.’

Natte Natuur
Naast het bedrijventerrein was de aanleg van ´natte natuur´ gepland (ten noorden van het bedrijventerrein). Dit gebied zou aansluiten op het natuurreservaat ´Ackerdijkseplassen´. Ook de aanleg van dit nieuwe natuurgebied komt door de uitspraak van de Raad van State in gevaar.

Meningen verdeeld
De meningen tussen lokale, regionale en landelijke natuurorganisaties over de nieuwe ´moerasachtige natuur´ in de Schieveenpolder zijn alle jarenlang verdeeld. De Milieufederatie Zuid Holland enVereniging Natuurmonumenten (die het nieuwe gebied in beheer wil krijgen) werkten de afgelopen jaren samen met de gemeente Rotterdam aan de realisatie van het nieuwe natuurgebied in combinatie met het geplande (duurzame) bedrijventerrein. Kleinere en lokale natuurorganisaties zoals de VTM, de VNMN en de Natuurwacht Pijnacker willen de kant op van agrarisch natuurbeheer door plaatselijke boeren die de grond in eigendom houden. Ze zijn fel gekant tegen het bebouwen van de polder. Het in stand houden van het huidige weidevogelgebied (een van de grootste Grutto kolonies in Europa) speelde een belangrijke rol in de overwegingen van de lokale natuurclubs. Ook lokale boeren kwamen samen met een aantal lokale natuurclubs in verzet tegen de plannen.

Agrarisch beheer?
Maar ook de meningen tussen de lokale natuurgroepen zijn verdeeld. Zo denkt de Natuur – en Milieubescherming Vlinderstrik heel anders over agrarisch natuurbeheer dan bijvoorbeeld de VTM en de Natuurwacht Pijnacker.

Voorzitter Ochtman van de Vlinderstrik vindt dat het gebied best agrarisch beheerd mag worden als de grond maar in eigendom komt van een natuurbeschermingsorganisatie. ‘Grond in eigendom houden van de agrariër dat werkt niet. Dat heeft de praktijk uitgewezen. De agrarische sector is een belangrijke boosdoener in de achteruitgang van de Grutto en andere weidevogels.’ stelt de natuurbeschermer.

Wat is eigenlijk natte natuur?
Jan Ochtman van de Vlinderstrik‘Bij agrarisch natuurbeheer ontkom je niet aan verhoging van het waterpeil, juist ten behoeve van de Grutto en andere weidevogels. Verhoging van het waterpeil gaat ten koste van de agrarische bedrijfsvoering. Ik ben voorstander van agrarisch natuurbeheer, maar dan
moeten de gronden wel in eigendom en/of beheer zijn van een natuurbeschermingsorganisatie.
En, uiteraard met restricties: het gebied moet openbaar toegankelijk zijn met een enkel fiets/wandelpad. Dit alles stuit echter, op grond van economische belangen van de boeren, op weerstand van diegenen die zeggen tegen natte natuur te zijn. Dat is hun goed recht…,
 aldus Jan Ochtman…‘maar heeft niets van doen met de bescherming van de natuur en de grutto, tureluur, kievit, lepelaar!’

Ontknoping?
Is de uitspraak van de Raad van State nu een ontknopping van dit jarenlang durende conflict tussen de diverse partijen in het voordeel van de agrarische bedrijven en lokale natuurclubs? Lukt het wethouder Karakas een realistisch bestemmingsplan te maken waarin de periode van 10 jaar in acht wordt genomen? Van belang is dat de gemeente Rotterdam maar ook de landelijke en provinciale natuurorganisaties goed en uitgebreid met lokale groepen, bewoners en agrariers in overleg treden.

Uitspraak
De Raad van State vernietigt nu formeel het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland voor het bestemmingsplan “Natuur- en Businesspark Schieveen”, onthoudt goedkeuring aan het plan en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.
Zie hieronder de complete uitspraak.

(Hieronder ook weblinks naar de betrokken organisaties en de uitspraak van de Raad van State:)

Schieveensepolder.2

Gemeente blij met uitspraak Raad van State

Persbericht Gemeente Rotterdam – 9 mei 2007

De gemeente Rotterdam is blij dat de Raad van State tot een besluit is gekomen inzake het bestemmingsplan Natuur- en Businesspark Schieveen. >>>

De Raad van State heeft het plan inhoudelijk niet afgewezen maar acht het bestemmingsplan niet het geschikte juridische instrument om een integrale gebiedsontwikkeling voor een periode langer dan 10 jaar te regelen.

VIP project
Het college van B&W zal vervolgstappen nemen om binnen de randvoorwaarden die de rechter heeft gesteld alsnog tot de gewenste gebiedsontwikkeling te komen. Polder Schieveen is in de Stadsvisie aangemerkt als VIP-project en draagt bij aan de doelstelling van het college om te bouwen aan een sterke economie en aantrekkelijke woonstad.

Geen inhoudelijk oordeel
De Raad van State acht het in beginsel niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening dat in een plan bestemmingen worden vastgesteld die pas na afloop van de tienjarige planperiode worden verwezenlijkt. Het college is verrast omdat de afgelopen jaren deze termijn niet zo scherp is gesteld. De uitspraak heeft verstrekkende juridische en bestuurlijke gevolgen voor integrale gebiedsontwikkeling in Nederland. Er is geen inhoudelijk oordeel gegeven over het bestemmingsplan. Het Natuur- en Businesspark Schieveen is als zodanig niet ter discussie gesteld. Met de uitspraak is de intentie om door te gaan niet geraakt, maar de uitvoering wel. De uitvoering van de eerste fase van het project loopt een vertraging van ten minste één jaar op.

Natuurmonumenten
De gemeente wil samen met de Vereniging Natuurmonumenten polder Schieveen ontwikkelen tot een goed toegankelijk natuurgebied (220 ha) en een hoogwaardig businesspark (75 ha) met internationale uitstraling, gericht op kennisintensieve en luchthavengeoriënteerde bedrijvigheid. Hiermee staat de dubbele doelstelling van het plan nog overeind. De plannen voorzien ook in 18 vrije kavels voor woningbouw en een piekberging voor tijdelijke opslag van water bij hevige regenval. Het totale plan is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Rotterdam en omgeving.

Rotterdam gaat zich met haar partners beraden over te nemen vervolgstappen om binnen de randvoorwaarden die de rechter heeft gesteld alsnog tot de gewenste ontwikkeling te komen.

(Bron: Bestuursdienst, 09-05-2007)

Hieronder de uitspraak van de Raad van State:

textUITSPRAAK