Berichten

Groot vliegtuig

Verdrag van Chicago leidt tot onenigheid in Schiebroek

Bewonerswerkgroep tegen Kaalslag opgericht

Ruim 30 bewoners van de Berberisweg, de Lindesingel en de Villeneuvestraat lopen te hoop tegen de plannen van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek met het Schiebroeksepark. Duizenden bomen dreigen gerooid te worden vanwege het ‘Verdrag van Chicago’.

In dit verdrag wordt bepaald dat bomen binnen een bepaalde straal van een vliegveld in verband met de vliegveiligheid een vastgestelde hoogte moeten hebben.

Gezien de ligging van het park in het verlengde van de start- en landingsbanen van Rotterdam Airport is helaas ook het verdrag voor het Schiebroekse Park van toepassing en moeten er enkele duizenden bomen verdwijnen of worden ingekort.

De bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’ vindt dat de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wel erg rigoureuze plannen heeft met het park. De werkgroep stelt dat alleen de bomen gerooid moeten worden die ook werkelijk gevaar opleveren voor de vliegveiligheid. ‘Het grote aantal bomen dat nu moet worden gerooid is niet nodig, dit is een vorm van kaalslag, duizenden jonge bomen kunnen gespaard blijven en dit is van een groot ecologisch, recreatief en maatschappelijk belang’, zo vinden de verontruste bewoners. Zij worden hierbij ondersteund door de Rotterdamse natuurorganisatie ‘De Bomenridders’.

Onderzoek Op eigen kracht en kosten
Geheel op eigen kracht en kosten heeft de werkgroep nu een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij ze werden ondersteund door een ecologisch adviesbureau. In dit onderzoek wordt omschreven ‘hoe het anders kan’.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
Het Schiebroekse Park is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en zeer belangrijk voor broedvogels, aldus de Werkgroep.
Vogels als de hier zeldzame Boomklever en de Nachtegaal zijn er zelfs gesignaleerd. Een groot aantal bomen, met name in het bomenvak waar gekapt moet gaan worden, zijn belangrijk voor zes soorten vleermuizen. Er komen naast dieren in het park ook zeldzame paddestoelen en planten voor.

Met het eigen onderzoek in de hand probeert de bewonerswerkgroep en in samenwerking met de stichting Bomenridders nu de kap van bomen met (onder andere) juridische acties tegen te houden.

Convenant
In april 2003 werd echter na jarenlang getouwtrek tussen deelgemeente en gemeente enerzijds en de bewonersorganisaties en natuurorganisaties (waaronder het comité Behoud Schiebroekse Park) anderzijds een convenant ondertekend (zie elders op deze site onder ‘Ruimte’ >>> Schiebroeksepark).
In dit convenant werden verschillende afspraken over natuurbehoud en de herinrichting van het park bevestigd tussen de betrokken partijen maar werd ook overeengekomen dat de nu omstreden kap van de bomen doorgang kan vinden.

Deelgemeente, bewonersorganisatie en natuur – en milieuorganisaties praken hierbij af geen bezwaar aan te tekenen tegen het plan en de kapvergunningen.

Dit is de bewonerswerkgroep Berberisweg ‘Tegen Kaalslag Schiebroekse Park’ een doorn in het oog. Zij voelen zich door deze organisaties niet (meer) vertegenwoordigd.
De natuur – en bewonersorganisaties in kwestie stellen echter op hun beurt dat ze met het convenant heel wat ‘wisselgeld’ hebben binnengehaald, resultaten die nu vanwege de (juridische) acties van de bewonerswerkgroep Berberisweg tegen Kaalslag teloor dreigen te gaan.

Open brief
Als reactie op de acties van de bewonerswerkgroep Berberisweg hebben intussen een groot aantal Schierbroekse bewonersgroepen (20 in totaal) verenigd in de Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO) een open brief gestuurd aan de deelgemeente, het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, het milieucentrum en de pers.
Hierin neemt het SBO stelling tegen de bewonersgroep Berberisweg. Het SBO stelt in haar open brief dat er met de groot mogelijke spoed uitvoering moet worden gegeven aan de in het convenant afgesproken herinrichtingswerkzaamheden van het Schiebroekse Park. Men is bang dat de juridische acties van een (in hun ogen) kleine groep mensen de complete uitvoering van het plan in gevaar zal brengen, zo stellen de SBO bewonerswerkgroepen.

Wordt vervolgd.

Reacties in de vorm van een artikel zijn zeer welkom, mail naar: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
(plaatsing onder voorbehoud!)

Contactadres:
Bewonerswerkgroep
‘Beberisweg tegen kaalslag Schiebroekse Park’
Cipreslaan 90
3053 NG Rotterdam

Contactadres:
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO)
Bezoekadres: Kastanjelaan 80 Rotterdam
Postadres: Postbus 33029
3005 EA Rotterdam
e.mail: infosbo@nullfreeler.nl
tel. 010 – 422 77 28

Schiebroeksepark.2.

Convenant Schiebroeksepark ondertekend

Belangen van vogels en vleermuizen lijken veiliggesteld

Het Schiebroeksepark gaat danig op de schop. Een groot aantal bomen moet wijken of wordt ‘getopt’ voor de veiligheid van het vliegverkeer hetgeen internationaal is overeengekomen in het ‘verdrag van Chicago’. Natuur – en milieuorganisaties en de deelgemeente Schiebroek hebben lang met elkaar overlegd met het doel de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Convenant ondertekend
In april van dit jaar werd eindelijk het Convenant Schiebroekse Park ondertekend door de Deelgemeente Schiebroek en een aantal lokale Natuur en milieuorganisaties: het comite Behoud Schiebroeksepark, de stichting Natuur en Milieubescherming Noordrand, de Vleermuis Werkgroep Nederland (VLEN).

Verdrag van Chicago
Een grootschalige operatie in het Schiebroekse Park staat voor de deur.
Het convenant lijkt de minst slechte oplossing. De belangen van de vleermuizen en de vogels zijn redelijkerwijs veiliggesteld.
Zorgvuldig zijn in samenwerking met enkele mensen van de Natuur-en Vogelwacht Rotta op diverse plaatsen nieuwe vleermuis – en vogelnestkasten opgehangen, als een bananenschil om het “werkgebied” heen.
In het gedeelte van het Schiebroekse Park dat in het kader van het Verdrag van Chicago zal worden aangepakt zullen relatief veel bomen met gaten, holtes en spleten worden getopt en dus intact blijven als waardevolle natuurelementen.
Ook groepjes bomen begroeid met Hédera (Klimop) zullen grotendeels blijven staan.
De al jarenlang aanwezige vleermuiskasten en vogelnestkasten zullen worden gehandhaafd of worden verplaatst. En in herplant en extra aanplant is voorzien.
En zo zijn er nog meer zaken geregeld in het convenant (meer informatie kun u bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek krijgen – kijk op de website -:
http://www.his.rotterdam.nl
of bel de deelgemeente op 010 – 461 55 61

Bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’
Eind vorig jaar is er door een aantal bewoners rondom het Schiebroekse Park een bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’ opgericht.
Een groep bewoners die het niet eens is met de (deel)gemeentelijke plannen met het park.
Deze werkgroep onderneemt (juridische) actie tegen de plannen van de (deel)gemeente. Ook spreken zij zich uit tegen het reeds afgesloten convenant. De bewoners worden hierbij ondersteund door de stichting Bomenridders.

(Zie hierover onder actueel het artikel ‘Verdrag van Chicago leidt tot onenigheid in Schiebroek’)

Andere Schiebroekse bewonerswerkgroepen, aangesloten bij het SBO (de samenwerkende Bewonersorganisaties in Schiebroek), schreven medio maart hierover een open brief aan de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en de gemeente Rotterdam. Zij willen dat de uitvoering van de herinrichtingsplannen doorgaat.

Contactadres:
Bewonerswerkgroep
Beberisweg tegen kaalslag Schiebroekse Park
Cipreslaan 90
3053 NG Rotterdam

Contactadres:
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO)
Bezoekadres: Kastanjelaan 80 Rotterdam
Postadres: Postbus 33029
3005 EA Rotterdam
e.mail: infosbo@nullfreeler.nl
tel. 010 – 422 77 28

Verdrag van Chicago

Schiebroekse-park.Bord.1

Slotakkoord

Uiteindelijke overeenstemming over het Schiebroekse Park

– door Daisy Bezemer, Comite Schiebroekse Park juli 2003 – Op 15 februari 2003 werd in het park uiteindelijk overeenstemming bereikt tussen het Dagelijks Bestuur, adviseurs en natuur- en milieugroeperingen (over het Schiebroekse Park, noot red.). Het spreekwoord ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’ geldt met recht voor de onderhandelingen die gevoerd zijn om aan de diverse wensen, eisen en meningen ten aanzien van het onderwerp ’transformatie Schiebroekse Park’ te voldoen. De weg naar het behoud van het Schiebroekse Park met een diversiteit aan natuur-en belevingswaarde was lang, soms lastig en kende nogal wat omwegen.

De heer Dick Barendrecht, portefeuillehouder wonen en buitenruimte, heeft onder andere met Natuur – en Vogelwacht Rotta en vleermuis-expert Peter van Dalen (Vleermuis Werkgroep Nederland) als afgevaardigde van de stichting Bomenridders, de afspraak gemaakt dat zij hun medewerking verlenen aan het uitvoeringsproces van het transformeren/renoveren van het park.

De Vereniging voor Natuur – en Milieubescherming Noordrand Rotterdam heeft bevestigd dat ook zij zich kan vinden in de afspraken en het aanvragen van de kapvergunning in een keer. Dit biedt financieel voordeel dat weer kan worden besteed aan kwaliteitsgroen met meer diversiteit en ecologische waarde. Verscheidene bomen worden ingekort tot op hoofdtakken of getopt en geringd, en er blijven bomen met gaten en holen staan. Het verhuisproces van de vleermuizen wordt begeleid en de broedprocessen worden bewaakt. De diversiteit aan bodembedekkers blijft gehandhaafd, er komen nieuwe struiken met en zonder bessen en er worden natuurlijke oevers aangelegd.
Tot slot zal veel aandacht worden besteed aan goede paden.

Vanzelfsprekend houden de betrokken partijen het verloop kritisch in de gaten en wordt iedereen op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.
De heer Barendrecht heeft zich ingezet om iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Het park is niet alleen voor de bewoners van onze deelgemeente maar ook voor die van de 3B-hoek (Berkel-Rodenrijs, Bleiswijk en Berschenhoek) van belangrijke ecologische en recreatieve waarde.

Het park vormt tevens een natuurlijke verbindingszone met Rotterdam.

Het blijft jammer dat er bomen weg moeten, vooral in het beruchte 2%-vlak (vliegveld-sta-in-de-weg-bomen, verdrag van Chicago), maar we moeten ons ook realiseren dat te hoge bomen een erfenis is van achterstallig onderhoud. Het is de taak van het Dagelijks Bestuur (van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, red.) om aan ‘de Coolsingel’ een bijdrage te vragen voor onderhoud aan het Schiebroekse Park – overeenkomstig de groenbijdrage Zuiderpark – om te voorkomen dat alle moeite en kosten voor niets zijn geweest.

Voor senioren is het goed om te weten dat het park gebruiksvriendelijk wordt ingericht. Zo komt er een Hooglander-vrij gedeelte waar hekken een stuk in het park komen te staan en men geen last heeft van de wildroosters of het eind of het moeilijker openmaken van zware klaphekken.

Ter compensatie van de vermindering van het aantal bomen in het park wordt het voormalige productiebos aan de overkant van de Doenkade een griendbos. De inrichting zal 1 tot 1,5 jaar duren.
Al met al denk ik dat aan alle punten van het park maximale aandacht is besteed. Na alle partijen het convenant (zie elders op deze site onder Schiebroekse Park) hebben ondertekend is het verder aan het Dagelijks Bestuur (van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek red.) om een besluit te nemen om tot uitvoering over te gaan.

Namens het comite Behoud Schiebroekse Park

Daisy Bezemer