Rotterdamse duurzame en ‘groene’ initiatieven van bewoners -, natuur- en milieugroepen kunnen een beroep doen op werkgeld en projectgelden via het Rotterdams Milieucentrum (RMC). Dit budget wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Rotterdam.

Het regelement Werkgeld en Projectgeld – 14 januari 2004 –

Werkgeld
Rotterdamse (vrijwilligers)organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid kunnen jaarlijks werkgeld aanvragen bij het Rotterdams Milieucentrum. Het gaat hier om een bijdrage van maximaal € 250,- per jaar ten behoeve van de organisatie-, vergader -, bureau-, porti-, digi- en kopieerkosten. Voor 1 maart van het jaar na het jaar waarin het werkgeld of projectgeld is ontvangen verwacht het RMC van de werkgeldontvangers een beknopt overzicht van hun activiteiten in het jaar van het werkgeld ontvangst.

Projectgelden
Projectgelden zijn bedoeld voor duurzame en/of groenprojecten en activiteiten georganiseerd op vrijwillige basis. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en/of milieu.

Dit kan ook de ontwikkeling van een website voor een organisatie of campagne maar ook de oprichtingskosten voor een rechtspersoon of een digitale en gedrukte nieuwsbrieven of extra publicitaire middelen, een ‘actie’ of een campagne en/of een conferentie. Ook kan er een beroep gedaan worden op projectgelden t.b.v. de inhuur van expertise/deskundigheid. Het maximale bedrag dat (in principe) kan worden aangevraagd is € 1.500,- (per project-aanvraag). Het RMC gaat er vanuit dat vaak andere delen van de kosten zijn afgedekt door andere financiers zoals particuliere fondsen, ledengeld of sponsoring en/of middels subsidie(s) van (lokale of regionale) overheden. De projectgelden zijn duidelijk niet bedoeld voor onderhoudsmaterialen zoals verf, tuinmaterialen, potgrond, plantjes, bankjes, speel(werk)tuigen, groenonderhoud, hekwerken. In veel Rotterdamse wijken kan hiervoor een beroep gedaan op bewoners-initiatieven-budgetten (via bijvoorbeeld via ‘bewonersidee’ OpzoomerMee en de Gebiedscommissies).

Voor 1 maart van het jaar na het jaar waarin het projectgeld is ontvangen verwacht het RMC van de ontvangers een overzicht van de projectactiviteiten in het jaar van ontvangst van de projectgelden en een bestedingsoverzicht met uitgaven en inkomsten (kosten en baten) van/voor het project waarvoor de projectgelden zijn aangevraagd. (Het RMC kan eventueel naar kopieën van de aan het aangevraagde project of de activiteit gerelateerde facturen en betalingsbewijzen vragen).

Ondersteuning
Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt de initiatieven eventueel met raad en daad! Het RMC weet vaak de weg naar drukkers, vormgevers, websitebouwers en kan ondersteuning bieden bij de organisatie van congressen, acties, bijeenkomsten, manifestaties en publiciteitscampagnes.

Aanvraagformulieren
Bel of mail voor meer informatie naar het RMC en vraag de aanvraagformulieren voor de werkgelden en projectsubsidies aan. U kunt de aanvraagformulieren opvragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl maar ook downloaden van deze website (zie hieronder). De formulieren en de bijlagen kunt u ingevuld mailen naar info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl of verzenden naar: Rotterdams Milieucentrum Schiekade 189 3013 BR Rotterdam

Besluitvorming
De periode waarin de besluitvorming over de aanvraag plaatsvindt bedraagt maximaal 2 maanden. Het besluit wordt (in principe) genomen door het Dagelijks Bestuur en en gedelegeerd aan de directeur van de Stichting Rotterdams Milieucentrum. Het dagelijks bestuur, de directie en het bestuur van de stichting Rotterdams Milieucentrum behouden het recht voor aanvragen te weigeren als 1) het werkgeld of projectgeld niet bedoeld is voor de hier boven omschreven thema’s 2) Als het budget voor het aanvraagjaar niet meer toereikend is. Hierover wordt met de aanvrager gecommuniceerd per brief of per mail.

Bijlagen
Als bijlage bij zowel de project- als de werkgeldaanvragen graag uw statuten en een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel van uw organisatie (als uw organisatie een vereniging of stichting is) of een omschrijving van uw organisatie (als uw organisatie een comité of werkgroep is). (Ook een beperkte rechtspersoonlijkheid zoals een werkgroep of bewonersgroep kan een beroep doen op werkgeld en/of projectgeld via het RMC). Een bijlage (of bijlagen) bij de projectgeldaanvraag van het project of de activiteit met een omschrijving van het project waarin ook het doel en de doelgroep wordt omgeschreven inclusief een begroting waarin duidelijk de kosten tegen de baten worden neergezet is (zijn) wel een voorwaarde voor het verkrijgen van projectgeld(en). U ontvangt dan binnen vier weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag waarbij wij uitgaan van de datum op het aanvraagformulier werkgeld en/of projectgeld.

Hieronder kunt u de formulieren downloaden (in word bestand):

Formulier.projectgelden

Formulier.werkgeld