Berichten

Rotterdamse Natuur – en Milieuorganisaties willen onderzoek naar de ‘Bos en Berg varianten’!

Hoewel het Rotterdams Milieucentrum niet is overtuigd van het nut en de noodzaak van de nieuwe A13/A16 snelweg wil ze, als de weg er toch komt, een goede inpassing met instandhouding van de ecologische verbindingen. Ook de MER (Milieu Effect Rapportage) voor de A13/A16 die nu ter inzage ligt heeft het RMC niet overtuigd. ‘De onderzoeken op het gebied van gezondheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging zijn erg zwak en brengen de voor – en nadelen voor de Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg, Ommoord en Schiebroek onvoldoende in kaart’, aldus het RMC >>>

Lokale natuur – en milieuorganisaties aan de Noordrand, donderdagavond 24 september in vergadering bijeen, sluiten zich aan bij deze kritiek van het RMC en willen net als de bewonersorganisaties nader onderzoek.

A13A16

Ondergrondse tunnel
Als de A13-A16 er komt zijn de natuur – en milieugroepen voor een ondergrondse tunnel ter hoogte van het Bergse Bos. Een bovengrondse tunnel (zoals wordt voorgesteld door Rijkswaterstaat) leidt tot een soort ‘Rotterdamse heuvelrug’ waar niemand op zit te wachten. Het gaat dan om een zeer breed talud met een tophoogte van 8 meter. Het Bergse Bos wordt met een bovengrondse tunnel zwaar beschadigd. 35 jaar natuurontwikkeling wordt hiermee door de plee getrokken en het bos zal weer jaren nodig hebben om te herstellen.

Groene longen
Het Bergse Bos is te belangrijk voor Rotterdam ‘het is een deel van onze groene longen! en een belangrijke ecologische verbinding’, aldus de milieuverenigingen. Het Bergse Bos wordt daarom ook prominent genoemd in het nieuwe streekplan RR2020 als een belangrijk groen en recreatiegebied voor duizenden Rotterdammers. Ondertunneling is voor de milieuorganisaties de enige optie. Niet ondertunnelen, dus een gewone weg of een ‘open bak’, is helemaal onbespreekbaar voor hen. Ze sluiten zich met dit standpunt aan bij de intussen 12 Bewonersorganisaties aan de Noordrand van Rotterdam.

De Vlinderberg
Ook de Vlinderstrik (een nog nieuw aan te leggen natuur – en recreatiegebied – rechtsboven – Rotterdam Airport in de vorm van een vlinderstrik) wordt een belangrijke toekomstige groene verbinding. Het nieuwe natuurgebied maakt deel uit van de Tweede Maasvlakte natuurcompensatie. Het Rotterdams Milieucentrum pleit ook hier voor ondertunneling.

Knoop
Bij de knoop aan wegen en sporen (HSL) bij de Vlinderstrik onstaat met de aanleg van de A13/A16 een onacceptabele cumulatie van herrie en luchtvervuiling.aan wegen en sporen (HSL) zo vindt ook de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik . De DCMR Milieudienst Rijnmond stelt in haar reactie op de MER voor deze verkeersknoop te ‘verstoppen’ onder een berg van aarde: een ‘Vlinderberg’. Er wordt nogal wat grond verplaatst in het gebied voor de aanleg van de A13/A16 zeker als er grote delen ondertunnelt worden. Deze grond zou gebruikt kunnen worden voor deze ‘Vlinderberg’. De milieuorganisatie pleiten voor nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan.

Portway Rotterdam
De in opdracht van de Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos (BVHBB) Portway Rotterdam is een door verkeerskundige Willem Bos uitgewerkt alternatief voor de A13/A16. De milieuorganisaties vragen minister Eurlings dan ook ‘Portway Rotterdam’ als volwaardig alternatief toe te voegen aan de thans lopende MER procedure. De ondergrondseverbinding van Bos loopt achter Overschie langs aan de oostkant en sluit vervolgens aan op de A20. De bestaande A13 door Overschie en het Kleinpolderplein zou in het beeld van Bos zowat kunnen worden ´opgedoekt´ met een ‘vereniging’ van een nu gedeeld Overschie in het verschiet.

Niet inpasbaar/wel inpasbaar?
Er moet zeker nader onderzoek komen naar deze ‘Portway’ vinden de milieuorganisaties.Rijkswaterstaat wees een vergelijkbare variant in het verleden af met het argument dat deze ‘niet inpasbaar’ zou zijn. Bos toont nu met zijn ‘Portway’ aan dat een dergelijke weg wel inpasbaar is. HetRMC vindt dat dit plan zeer serieus. Deze ‘Portway Rotterdam’ kan namelijk daadwerkelijk iets gaan betekenen voor de wijk Overschie die al jaren gebukt gaat onder de negatieve milieueffecten van de A13.

Weblinks:
Bewonersvereniging Heidebes
Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos 
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik 
Milieudefensie Rotterdam
Vereniging Tegen Milieubederf 
Rotterdamse Parkenoverleg
Rotterdams Milieucentrum

Documenten
Samenvatting Trajectnota MER A13/A16
Hoofdrapport Trajectnota MER A13/A16
Inspraaknotitie Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik op de startnotitie Trajectnota MER A13/A16
Standpunt Milieudefensie
Standpunt Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik
Inspraak Startnotitie MER van Milieudefensie
Streekplan RR2020

 

A13-A16

Maar liefst zeven varianten worden bekeken in deTrajectnota MER A13/A16. De A13/A16 moet over een afstand van 12 tot 14 kilometer de rijkswegen A13 en A16 gaan verbinden. Op 17, 22 en 29 september organiseert Rijkswaterstaat speciale informatieavonden met uitleg over de plannen voor deze nieuwe weg. Het Rotterdams Milieucentrumorganiseert in samenwerking met de stichtingNatuurbescherming Vlinderstrikdonderdagavond 24 september een overlegbijeenkomst voor Rotterdamse natuur – en milieu – en bewonersgroepen over de A13/A16 (om 19.30 uur in Studio Hergebruik aan de Coolsingel 53). >>>

A13A16

Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat nemen de reistijden door de nieuwe snelweg af. Ook de A13 (door Overschie) zou worden ontlast. Milieudefensie is veel sceptischer over de effecten van de nieuwe weg. Zij schreven eerder al een kritisch commentaar op de plannen voor de nieuwe snelweg (zie de weblinks onderaan). Bewonersorganisaties in het gebied maken zich zorgen over de aanleg van de weg. In sommige varianten gaat de weg dwars door het Hoge – en Lage Bergse Bos heen. De stichting Natuurbescherming Vlinderstrik vreest voor de gevolgen voor de Vlinderstrik (ten noorde van Rotterdam) en het Schiebroeksepark.

Besluit
Eind dit jaar wil minister Eurlings een besluit nemen over de weg. De snelweg gaat tussen de 1 en 1,5 miljard euro kosten.

Drie inspraakavonden A13/A16

Programma van de informatie- en
inspraakbijeenkomsten van Rijkswaterstaat:

18.30 – 21.30 uur:
Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat en individuele reacties bij notulist.

19.00 – 20.00 uur:
Presentatie met aansluitend gelegenheid voor vragen

20.30 uur:
Formele hoorzitting

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende
locaties:

17 september 2009
Party- en congrescentrum Lommerrijk
Straatweg 99
Rotterdam-Hillegersberg

22 september 2009
Open Hof
Hesseplaats 221
Rotterdam-Ommoord

29 september 2009
’t Raedthuys
Westersingel 80
Berkel en Rodenrijs.

Reageren per kan per internet, klik: HIER
dit kan ook schriftelijk voor 5 oktober 2009! naar:

Centrum Publieksparticipatie
Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Overlegbijeenkomst voor Rotterdamse natuur – en milieugroepen en bewonersorganisaties
Het Rotterdams Milieucentrum organiseert in samenwerking met de stichting Natuurbescherming Vlinderstrik een speciale avond voor natuur – en milieu – en bewonersgroepen over de A13/A16:

Donderdagavond 24 september
19.30 uur
Studio Hergebruik
Coolsingel 53
Aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Achtergrondinformatie:
Samenvatting Trajectnota MER A13/A16
Hoofdrapport Trajectnota MER A13/A16
Inspraaknotitie Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik op de startnotitie Trajectnota MER A13/A16
Standpunt Milieudefensie
Standpunt Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik
Inspraak Startnotitie MER van Milieudefensie

Weblinks
Inspraakpunt
Bewoners Belangenvereniging Hillegersberg en Bergsebos
www.vlinderstrik.net
www.milieudefensie.nl

Milieuorganisaties roepen in manifest op tot schonere havens en scheepvaart

IMG_8656

Woensdag 9 juli bood prof. dr. ir. Leo Jansen, voorzitter van Stichting De Noordzee, namens 16 (inter)nationale milieuorganisaties het ‘Manifesto Clean Shipping’ aan aan de Rotterdamse wethouder Mark Harbers. >>>

Aanleiding voor dit Manifesto for Clean Shipping was de C40 World Port Climate Conference (WPCC). Met het manifesto doen de milieuorganisaties een oproep aan de deelnemers van de conferentie, de 40 grootste havens in de wereld, om met concrete plannen te komen die wereldwijd havens en scheepvaart schoner maken.

Op de stoep van de World Port Climate Conference (WPCC) in de Rotterdamse Doelen werd het Manifesto gepresenteerd en aan de haven – en milieuwethouder overhandigd namens de 16 organisaties.

Actiepunten
In het manifest staan zes concrete actiepunten waar volgens de 16 milieuorganisaties tijdens de havenconferentie concrete plannen voor moeten komen:

– verlaag de CO2 voetafdruk (Carbon footprint) van schepen en gerelateerde activiteiten in havens!

– verlaag de CO2 uitstoot door het introduceren van ‘nieuwe navigatiemethoden’!

– introduceer lagere havengelden voor schonere schepen en hogere havengelden voor de meest vervuilende schepen!

– stel een goede, ambitieuze standaard voor de kwaliteit van scheepvaartbrandstoffen (marine bunkers)!

– organiseer walstroom (stroom voor schepen vanaf de wal i.p.v. via de scheepsmotoren) via duurzame energieopwekking!

– investeer in ontwikkeling en gebruik van duurzame energie in de havens en op schepen!

CO2
De milieuorganisaties vragen in dit manifesto terecht ook aandacht voor de vele megatonnen broeikasgas die de scheepvaart uitstoot. Zo’n vijf procent van de uitstoot van een broeikasgas als CO2 komt wereldwijd uit de schoorsteenpijp van schepen. Daarbovenop komt de uitstoot van broeikasgassen door de havenactiviteiten in de diverse (wereld)havens.

Reders kunnen zorgen voor schepen met een lagere CO2-uitstoot, die dus energiezuiniger varen. Havens kunnen door echt werk te maken van energiebesparing, duurzame energie en andere manieren van opereren ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2/broeikasgassen en zo het klimaat sparen‘, aldus Emile van Rinsum van het RMC, een van de initiatiefnemers van het ‘Manifesto for Clean Shipping’.

Schadelijke stoffen
De scheepvaart stoot ook vele schadelijke stoffen uit. In de brandstof van schepen zit onder andere zwavel, een stof die op het land al lang voor een groot deel uit benzine en diesel voor auto’s is verbannen. (Nota bene: CO2 is geen schadelijke stof voor de gezondheid, maar als broeikasgas wel schadelijk voor het klimaat!).

In vergelijking met het gewone vrachtverkeer over de weg zit er veel meer zwavel (en andere schadelijke stoffen) in de brandstof van schepen. Het zijn met name de bewoners van havensteden en kustgebieden die veel last hebben van dit soort stoffen die de luchtkwaliteit ernstig verslechteren en de gezondheid schaden van mens en dier,’ aldus Van Rinsum.
´De International Maritime Organizations (IMO), een organisatie onder de vlag van de Verenigde Naties, gaat in oktober dit jaar de normen voor stoffen zoals zwavel danig aanpassen. Langzamerhand dringt het besef ook wereldwijd door dat vervuilende scheepsbrandstoffen niet langer kunnen en echt schoner moeten worden. Dit is alleen te bereiken door middel van internationale afspraken en door naleving van de regels in de havens. Maar… ondanks deze aanscherping van de ‘zwavelnorm’ blijft het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen vele malen hoger dan in de brandstof van vrachtwagens op het land!´ stelt Van Rinsum.

…een hoop gepraat…?
Tijdens de World Port Climate Conference (9-11 juli) komen de 40 grootste havens ter wereld in Rotterdam bijeen. Een goed initiatief, maar de milieuorganisaties vrezen dat er een hoop gepraat zal worden en concrete plannen vooral op de lange baan worden geschoven. Het manifest dient als extra aanmoediging snel tot acties over te gaan.

Sleutelrol
Havens zouden een sleutelrol moeten vervullen in de verduurzaming van scheepvaart. Zeescheepvaart is als grootste goederenvervoerder ter wereld belangrijk voor de wereldeconomie, maar er spelen een hoop milieuproblemen. Schonere scheepvaart kan alleen in internationaal verband geregeld worden, besluitvorming is langzaam. Havens zijn de schakel tussen land en zee en kunnen direct invloed uitoefenen op de scheepvaart.

Het manifesto werd ondertekend door de volgende maatschappelijke organisaties:

Stichting de Noordzee
Friends of the Earth International Co-ordinator FOEI Maritime Campaign
Acid Rain (Zweden)
Zeeuwse Milieufederatie
Noord Hollandse Milieufederatie
Haags Milieucentrum
Milieucentrum Amsterdam
Stichting Natuur en Milieu
Vereniging Milieudefensie Nederland
Aktionskonferenz Nordsee e.V. (Duitsland)
Bond voor beter Leefmilieu (Belgie)
European federation for Transport environment T&E
Bellona (Noorwegen)
Friends of the Earth USA (Verenigde Staten)
Rotterdams Milieucentrum
Seas at Risk (Europees samenwerkingsverband NGO’s)

textClean Shipping Background document

Duizenden paneeltjes op de ‘Klimaat Want?’

Klimaat Want? gaat door!

Het werden er duizenden. Duizenden paneeltjes met kleine ‘kreetjes’ over het klimaat. Samen een grote wand met kleurrijke kunstwerkjes en gedichten waarmee Rotterdammers gezamenlijk hun bezorgheid tonen over de klimaatveranderingen. >>>

Jong en oud konden meeschilderen (en schrijven!) aan de ‘Klimaat Want?’ een initiatief van het Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met de klimaatcampagne HIER.NU, het Rotterdams Klimaat Initiatief.

IMG_8803 IMG_8873 IMG_8688 IMG_8753

De ‘Klimaat Want?’ werd uitgevoerd in samenwerking met de kunstenaars van ‘de Kleurbende’ van het Rotterdams Volkstheater.

Autovrijedag
De wand van kleurrijke paneeltjes over klimaat werd zondagmiddag 16 september op de Coolsingel voor het stadhuis tentoongesteld op ruim 60 meter ‘wand’ tijdens de autovrije dag.

Bekende Nederlanders
Initiatiefnemer Emile van Rinsum en directeur van het Milieucentrum: ‘we gaan ook het volgende seizoen verder met de ‘Klimaat Want?’. Je sluit met de ‘wand’ aan op veel wijkactiviteiten. Komt met mensen in de wijken in contact en tegelijkertijd ontstaat er vaak discussie over milieu, luchtkwaliteit en klimaatverandering.

Ook komend jaar gaan we op zoek naar bekende Rotterdammers en Nederlanders zoals politici, artiesten en journalisten. Milieuminister Jacqueline Cramer en participatiewethouder Orhan Kaya gingen hun voor. Op 27 mei tijdens het Ortel Dunyafestival schilderde zij de eerste paneeltjes. De minister een boom, zon en zee en de wethouder een eigen impressie van het ‘hier.nu’ logo….met deelname aan de ‘Klimaat Want?’ verklaar je alles te doen om tot een reductie van CO2 uitstoot te komen, thuis, in je buurt en op je werk…minder in de auto, meer met het openbaar vervoer of met de bus, energiezuinige apparatuur en een vliegreis compenseren met de aankoop van bomen via clubs als Greenseats ….’, aldus de milieudirecteur.

De wijken in
De afgelopen maanden stonden we met de ‘Klimaat want?’ in wijken als Ommoord, Delfshaven, het Oude Noorden, Lombardijen, Bergpolder, Feijnoord, Vreewijk, IJsselmonde en vijf dagen op Jeugdvakantieland in Ahoy.

Landelijke aftrap Week van de vooruitgang in Rotterdam!

Opstelten.16sept.1

Kan de Rotterdamse binnenstad autoluw?

Zondag 16 september nam Rotterdams burgemeester Opstelten de aftrap voor de landelijkeWeek van de vooruitgang en de Autovrije dag. De opening werd gevolgd door een verkeersdebat tussen jongeren en politici in de ‘Groene Oase’ van het milieucentrum. Ongeveer 80.000 bezoekers hebben kunnen genieten van vele evenementen. >>>

Rotterdam sloot 16 september de Coolsingel en de Schiedamsedijk af en organiseerde allerlei activiteiten. Zo vroegen voetballende pinguïns aandacht voor klimaatverandering door hun deelname aan het panna-knock-outtoernooi. Voor het stadhuis was de expositie ‘Klimaat Want?’ te bewonderen: duizenden burgers vragen met schilderijen aandacht voor het klimaat.

In en rond de Groene Oase van het milieucentrum waren de gehele dag debatten en theatervoorstellingen. Midden op de Coolsingel ging de voorstelling ‘Wereldwachter’ in première en werd het wereldrecord van de ‘Formula Zero’ (en skelter op waterstof) gebroken. Er lukte ook een recordpoging jumpstyle.

Verkeersdebat
In het verkeersdebat gingen Marc Harbers (wethouder Milieu, Rotterdam), Lia Roefs (Tweede Kamer, PvdA), Sergio Belfor (Rotterdamse Jongerenraad), Joris Wijnhoven (Milieudefensie) met elkaar en het publiek in debat. ‘Kan de Rotterdamse binnenstad autoluw worden? Zo ja, hoe?‘. Wat duidelijk werd is dat er zeker nog een keer breder over een autoluwe binnenstad moet worden gesproken. Het Rotterdams Milieucentrum gaat hier het voortouw in nemen. Komend jaar wil het RMC tentoonstellingen en debatten organiseren over een autoluwe binnenstad en hierbij zeker ook de ervaringen in andere Europese steden betrekken.

Vijfentwintig gemeenten
De belangstelling voor de Autovrije Dag is flink gestegen. Dit jaar namen vijfentwintig gemeenten deel aan de Autovrije dag, waaronder de vier grote steden. De pas verschenen Milieubalans geeft duidelijk aan dat met nieuwe techniek weliswaar milieuwinst is te boeken, maar dat het aanpassen van ons eigen gedrag onontkoombaar is. De Autovrije Dag laat zien dat dat ook mogelijk is.

13 % broeikastgas
Het autoverkeer in Nederland draagt voor 13 procent bij aan de uitstoot van het broeikasgas CO2 in Nederland. Daarnaast overlijden volgens het Natuur en Milieuplanbureau (MNP) jaarlijks in Nederland mogelijk 18.000 mensen tot tien jaar eerder aan de gevolgen van luchtvervuiling door autoverkeer.

Schoner
Met de Autovrije Dag laten gemeenten en bewoners zien dat het verkeersbeleid een stuk schoner en mensvriendelijker kan. Meer ruimte aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Bewoners worden ook bewust gemaakt hoe zij hieraan zelf kunnen bijdragen. De dag is onderdeel van de Week van de vooruitgang, die in het teken staat van duurzame mobiliteit. In deze week worden in ruim achthonderd Europese steden autovrije dagen georganiseerd, waaronder Brussel, Londen, Rome, Madrid, Berlijn, Kopenhagen en Parijs. Rotterdam openende met de autovrije dag tevens het Rotterdams Klimaatfestival dat een week duurde.

Websites:

Week van de vooruitgang

Klimaatwebsite Gemeente Rotterdam

Rotterdam Climate Initiative website

Maasvlakte.2.b

Reactie Rotterdams Milieucentrum op MER Tweede Maasvlakte (2007)

Het Rotterdams Milieucentrum heeft samen met de Milieufederatie Zuid-Holland en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap, gereageerd op de twee milieueffectrapportages (MER’s) en de twee Voorontwerp bestemmingsplannen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. >>>

Tot en met 31 mei 2007 konden organisaties en andere belanghebbenden een inspraakreactie indienen (en geen ‘bezwaar’, zoals het AD-Rotterdams Dagblad zaterdag 2 juni abusievelijk vermeldde).

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. “De aanleg van de Tweede Maasvlakte is de sleutel voor een gezonde toekomst van haven en omgeving,” aldus de brochure ‘Alle ruimte voor een gezonde toekomst’. Duurzame ontwikkeling en inrichting van het 1.000 hectare grote bedrijfsterrein staan voorop. “Dit vertaalt zich onder meer in uitgebreide aandacht voor het milieu, industriële clustering, optimaal ruimtegebruik en goede inbedding van terreinen en bedrijven in het landschap,” vervolgt de brochure.

Leemtes
Ondanks dit mooie verhaal en de uitputtende milieueffectrapportages – “We hebben geen detail over het hoofd gezien,” aldus Ronald Paul, projectleider Tweede Maasvlakte, – vonden de milieu- en natuurorganisaties de nodige leemtes in het 6.000 pagina’s tellende dossier. Zo is het thema duurzaamheid te mager ingevuld en worden mobiliteitsknelpunten onderschat. Ook zijn CO2, energie en klimaat in de MER niet onderzocht en is een aanvullend programma lucht noodzakelijk. De milieu- en natuurorganisaties pleiten in hun inspraakreactie daarom voor aanvullende maatregelen en keiharde garanties voor het nakomen van afspraken. Deze zijn in zes kernpunten samengevat:

1. Het wegennet,
waaronder de A15, is niet afgestemd op de volledige ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.
Voorstel: De hoeveelheid verkeer vraagt om logistieke, duurzame oplossingen.

2. Voorkómen dat ‘harde’ afspraken niet worden nagekomen.
Voorstel: Een onafhankelijk bureau voert de monitoring en het evaluatieonderzoek uit. Bij het niet nakomen van afspraken kunnen sancties worden opgelegd.

3. De ambities met betrekking tot luchtkwaliteit zijn mager.
Voorstel: Een aanvullend programma luchtkwaliteit met meer aandacht voor de volksgezondheid is noodzakelijk.

4. CO2, energie en klimaat zijn niet onderzocht en nauwelijks een thema in de MER.
Voorstel: Het opnemen van concrete CO2-doelstellingen voor de Tweede Maasvlakte, gekoppeld aan het soort bedrijven dat zich hier gaat vestigen.

5. Het aspect duurzaamheid komt al met al (zie kernpunten 3 en 4) niet uit de verf.
Voorstel: de onderwerpen luchtkwaliteit, CO2, energie en klimaat moeten voldoen aan de MER-richtlijnen. In een op te richten Platform Duurzame Ontwikkeling Maasvlakte 2 worden ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden besproken.

6. Er moet aandacht worden besteed aan natuuraspecten die samenhangen met de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.
Voorstel: De ontwikkeling van 750 hectare natuur- en recreatiegebied moet nadrukkelijk gelijke tred houden met de realisering van de Tweede Maasvlakte.

Vervolgtraject
Op basis van de inspraakreacties zal gemeente Rotterdam een ontwerp bestemmingsplan maken. Dit ligt in oktober 2007 ter visie. In februari 2008 moet het ontwerp bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet het plan vervolgens goedkeuren (augustus 2008). Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Meer informatie over de Tweede Maasvlakte vindt u op:

Plan ´week van de vooruitgang´ aangeboden

Leodebruijn.autovrij.2006

Zondag 17 september overhandigde Willemien Troelstra het plan voor ´de Rotterdamse week van de vooruitgang 2007´. >>>

(klik onderaan op het bestand voor het initiatiefplan ‘Rotterdamse week van de vooruitgang’)

De Vereniging Milieudefensie en het Rotterdams Milieucentrum hebben zondag 17 september een initiatiefplan voor de Rotterdamse ‘week van de voortuitgang’ aangeboden aan de raadscommissie milieu en vervoer. Plaatsvervangend commissievoorzitter Leo Bruijn (PvdA) nam het plan namens de commissie in ontvangst waarna een fietsende stoet van zo’n 40 scaters en fietsers een rondje door de stad maakte. Raadsleden Leo Bruijn en Leo de Kleijn (SP) kregen een ritje aangeboden in een Rotterdamse fietstaxe.

Leo Bruijn stelde dat men juist ook in de Rotterdamse deelgemeenten aan de slag moeten met de ‘week van de vooruitgang’ en de autoloze zondag. ‘Niet alleen in het centrum maar ook daar, dicht bij de mensen’ stelde hij.

Het plan komt binnenkort aan de orde in de raadscommissie vervoer en milieu.

De Week van de Vooruitgang
De ´Week van de Vooruitgang´ is de Nederlandse variant van de European Mobility Week. Een initiatief van de Europese commissie. Initiatiefnemer van de ´Week van de Vooruitgang´ in Nederland is de stichting LOAZ, een stichting ter bevordering van duurzame mobiliteit. De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat ondersteunen de landelijke campagne financieel. De Vereniging Milieudefensie Nederland (en haar lokale afdelingen) organiseert de campagne in samenwerking met SenterNovem, de reizigersorganisatie ROVER, COS Nederland en het campagnebureau ´Fiets naar je werk….!´.

De ´Week van de vooruitgang´ staat in het teken van de beperking van (de groei van) autoverkeer en het aandragen van goede alternatieven.

Volgens het Milieu – en natuurplanbureau (MNP) overlijden er jaarlijks in Nederland mogelijk 18.000 mensen tot tien jaar eerder aan de gevolgen van luchtvervuiling. De luchtkwaliteit in de Rotterdamse regio is slecht, Rotterdam prijkt bovenaan de lijst van gebieden met de slechtste luchtkwaliteit in Europa.

Steden die meedoen aan de landelijke ´Week van de Vooruitgang´ en die op de autoloze zondag ook een (deel) van de stad afzetten voor het autoverkeer laten zien dat het Nederlandse verkeersbeleid een stuk schoner kan. Ook worden de bewoners middels tal van activiteiten duidelijk gemaakt hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een schoner milieu.

Andere steden
Een voorbeeld van een autoloze zondag is Leiden. Hier werken de gemeente, Milieudefensie, het Astmafonds, buurt en bewonersorganisaties samen. Vrijwel de gehele binnenstad werd afgelopen zondag 17 september afgesloten. Er werden volop activiteiten georganiseerd. Ook de binnenstad van Utrecht werd 17 september (gedeeltelijk) afgesloten. Bewoners konden van de ene activiteit naar de andere wandelen en er werd volop gedebatteerd over autoverkeer in binnensteden en de gezondheid van de bewoners (in het debatcentrum Tumult). Ook steden als Maassluis, Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Deventer en Tiel doen mee aan de campagne en de autoloze zondag.

In totaal deden achthonderd Europese steden mee aan de ´European Mobility Week´ dit jaar. Ze gaven daarmee gevolg aan de oproep van de Europese commissie. In achthonderd steden werd ook een autovrijedag georganiseerd. Bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen, Londen, Barcelona, Madrid, Berlijn, Stockholm en Parijs…

Rotterdam op kleine schaal
De gemeente Rotterdam deed dit jaar op kleine schaal mee aan de Week van de Vooruitgang. De activiteiten zijn met name gericht op eigen personeel van de gemeente en niet op de burger en ondernemer in de stad. Het Rotterdams Milieucentrum en Milieudefensie Rotterdam willen ´de Week´ komend jaar ´upgraden´ naar een groter en breder publieksevenement.

In deze Rotterdamse variant van de ´Week van de Vooruitgang´ worden de doelstellingen van de landelijke campagne nagestreefd en samengewerkt met de landelijke organisaties en campagne organisatoren.

Breed aanbod
De initiatiefnemers willen een breed programma-aanbod creëren dat varieert van de tentoonstelling en het debat over autoluwebinnensteden tot urbansports, straat-theater, en urbandance.

Programma 2007
Het programma van de Rotterdamse Week van de Vooruitgang 2007 is opgebouwd uit drie elementen.

Dag van de straat
´De dag van de straat en de Urbangames´ op de autoloze zondag 16 september 2007 met volop clinics streetgames, workshops dance en straattheater en competities tussen wijkteams.

Tentoonstelling Carfree
De tentoonstelling Carfree over autoluwe binnensteden elders in de wereld.

Debat
Als derde programmaonderdeel willen beide organisaties samen met de Gemeente Rotterdam een drietal debatten organiseren in (of bij) de ´tentoonstellingstent´ over autoluwe binnensteden tussen beleidsmakers, stedenbouwers, centrumondernemers en – bewoners en bestuurders/politici.

textdagvandestraat.initiatiefplan.def.def.1

Reactie startnotitie A13/A16 – St. Natuurbescherming Vlinderstrik

aan.  Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 13/16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Contactpersoon. J. Ochtman
Ons kenmerk: U/5141
Datum. 12 december 2005


Onderwerp:
Inspraakreactie startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam

Geachte mevrouw, meneer,

Wij maken hierbij graag gebruik van de gelegenheid om tot en met 12 december 2005 een inspraakreactie te kunnen indienen op de Startnotitie A13/16.

Probleemstelling
De Startnotitie noemt twee probleemstellingen die door een nieuwe Rijksweg A13/16 dienen te worden opgelost; te weten de verkeers- en milieuproblemen op de A13 en de A20. Verder signaleert de Startnotitie ten gevolge van Vinex-opgaven in de drie B-hoek en in de noordrand van Rotterdam een bovenmatige en almaar toenemende verkeersdruk op de Doenkade-N209 en op de aansluiting N209/A13, alsmede sluipverkeer en opstoppingen op met name de Molenlaan en de Terbregseweg. Randstadrail biedt weliswaar enige uitkomst, maar lost de knelpunten niet op, zo stelt de Startnotitie.

Doelstelling
De doelstelling van het project Rijksweg 13/16 Rotterdam is een oplossing creëren die de gesignaleerde verkeersknelpunten wegneemt/verkleint en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. 

Graag willen wij met u in positieve zin meedenken hoe door het aanleggen van meer asfalt en het minimaliseren van het Openbaar Vervoer de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd kan worden.

Vooropgesteld kan worden dat wij voor een schier onoverkomelijke opgave staan. Het is immers een Wet van Meden en Perzen geworden dat meer asfalt een onevenredige toename van de automobiliteit genereert en dat mensen, zodra zij gewend zijn aan de heilige koe, heel moeilijk zijn te bewegen om van Openbaar Vervoer gebruik te maken.
Dat verdubbeling van de Doenkade, een verbeterde aansluiting van de Doenkade op de A13 en de aanleg van de N470 ten gevolge van Vinex-bebouwing en bedrijventerreinen nog niet voldoende zullen zijn om de verkeersproblemen in de regio op te lossen, is nog tot daaraan toe. 

Het is echter een gotspe om vervolgens te stellen dat aanleg van een rechtstreekse railverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam vooralsnog niet haalbaar zou zijn omdat er onvoldoende voedingsgebied voor deze rechtstreekse railverbinding zou zijn. 
Meer aandacht voor goed en duurzaam openbaar vervoer en voor vrijliggende fietsverbindingen zou een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer asfalt kan alleen maar tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de leefomgeving zal verslechteren; tenzij drastische en dus dure inpassingsmaatregelen worden toegepast.

Inpassingsmaatregelen
Daar waar in het traject Terbregseplein/ Doenkade/Anki Verbeek Ohrlaan volop inpassingsmogelijkheden zijn, zoals ondergrondse aanleg; worden wij in de Startnotitie in het aansluitende Traject Anki Verbeek Ohrlaan/A13 geconfronteerd met vergaande beperkingen ten aanzien van de inpassingsmogelijkheden. Het zijn juist de inpassingsonmogelijkheden in dit traject die aanleg van de A13/16 ongeloofwaardig maken daar waar het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Het gaat hier om een bovengrondse met de Doenkade gekoppelde aanleg over de HSL en de Hofpleinlijn heen; resulterend in een twaalfbaans rijweg tussen Anki Verbeek Ohrlaan en de HSL, vervolgens een tienbaansweg, die ter hoogte van het Doenkadeplein de vierbaans G.K. van Hogendorpweg en de nu nog tweebaans- (wordt t.z.t. vierbaans-) N470-Zuid, zal gaan kruisen. Er komen daar op het Doenkadeplein 18 rijbanen tezamen, die allemaal met elkaar aangesloten moeten worden. Tel daarbij op de effecten van Rotterdam Airport, Randstadrail en HSL en men komt tot een cumulatieve opeenhoping van luchtvervuiling, stank en herrie die zijn weergave niet kent. Duizenden mensen in Schiebroek Noord zullen daar ernstige hinder van ondervinden, tot gezondheidsklachten en waardevermindering van hun huizen aan toe.
Bedenk daarbij de gevolgen van de aanzuigende werking van de A13/16 op de G.K. van Hogendorpweg, die van deze stadsas een tweede Overschiese A13 zal maken.
Nader onderzoek naar de effecten van dit megaproject zal ongetwijfeld aan het licht brengen dat het een farce is dat een bovengrondse A13/16 in deze situatie zou bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Varianten
De Startnotitie stelt ons voor het blok door te stellen dat ondertunneling ter plaatse onder de HSL vanwege de funderingstechniek van deze hogesnelheidslijn niet mogelijk is. Vervolgens sluit de Startnotitie elke variant uit door te stellen dat de ecologie en de grenzen van de PKB/PMR (Planologische Kernbeslissing van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam) van de Vlinderstrik gerespecteerd dienen te worden.
Daar hebben wij uiteraard begrip voor maar dit hoeft niet te betekenen dat ondergrondse aanleg van de Rijksweg in de Vlinderstrik per definitie in strijd is met de PKB/PMR.

Integendeel, ondergrondse aanleg in de Vlinderstrik betekent ten opzichte van de door Rijkswaterstaat gekozen oplossingsrichting – bovengrondse aanleg van de A13/16 gekoppeld aan de Doenkade – een enorme verbetering voor ecologie, recreatie en leefomgevingskwaliteit. De ondertunneling in de Vlinderstrik dient dan wel voortgezet te worden tot in Polder Schieveen, waar diverse varianten mogelijk zijn. Te denken valt o.a. om de ondertunneling zo zuidelijk mogelijk in Polder Schieveen voort te zetten, waar de weg ongeveer ter hoogte van de Vliegveldweg weer bovengronds komt om dan aansluiting te kunnen vinden met de Doenkade en de A13.

Funderingstechniek HSL
Door een speciale funderingstechniek van de HSL zou volgens de Startnotitie ondergrondse aanleg van de A13/16 onmogelijk zijn. Daar waar de HSL bovengronds komt, in het traject tussen Doenkade en Wildersekade, komt dit argument ons ongeloofwaardig voor. Er zijn in dit traject vier ruime onderdoorgangen gemaakt, waarvan zelfs een verdiepte onderdoorgang als veetunnel voor een nog ter plekke functionerende agrariër. In 1996 deed Rijkswaterstaat al onderzoek naar mogelijke varianten voor de A13/16. Eén van die varianten was een tracé ruim ten noorden van de Doenkade. De projectleider van de A13/16 deelde tijdens de informatieavond d.d. 07-12-05 in Lommerrijk mede dat er destijds in de loop van het onderzoek nog de mogelijkheid bestond om tegen betrekkelijk geringe kosten (€ 70 miljoen) een speciale voorziening te laten treffen om ondertunneling in het tracé van de HSL tussen Doenkade en Wildersekade te vergemakkelijken. Extra kosten om de HSL t.z.t. ondergronds te kruisen hoefden dan nauwelijks gemaakt te worden. Dit aanbod van de HSL is destijds door Rijkswaterstaat afgewezen, vanwege de hoge kosten. 

Op een € 1,5 miljard kostend A13/16-project klinkt dit argument dermate ongeloofwaardig dat wij niet anders dan tot de conclusie kunnen komen dat Rijkswaterstaat toen al een mogelijke ondertunneling van de A13/16 in dit gebied onmogelijk heeft willen maken. 

Ondertunneling onder de HSL blijkt overigens nog wel degelijk mogelijk te zijn, aldus de projectleider, maar tegen aanzienlijk hogere kosten. Het zou nog ongeloofwaardiger klinken als de Minister van Verkeer en Waterstaat nu vanwege deze aanzienlijk hogere kosten ondertunneling in de Vlinderstrik zou afwijzen. 

Ondergrondse aanleg door Vlinderstrik biedt grote voordelen voor ecologie, recreatie en leefbaarheid. Ecoduikers en fietstunnels kunnen “meeliften”.

Bij ondertunneling onder Grindweg, Doenkade/Anki Verbeek Ohrlaan/Wildersekade, Hofpleinlijn, N470-Zuid en Oude Bovendijk kunnen tegelijkertijd voorzieningen getroffen worden voor fietstunnels en ecoduikers. De kwaliteit van de leefomgeving zal enorm verbeterd worden omdat er veel meer ruimte overblijft voor ecologie en natuurgebonden recreatie. De luchtkwaliteit gaat met sprongen vooruit en de geluidshinder wordt sterk verminderd. De nu nog aanwezige ecologische en recreatieve barrières in de ecologische hoofdstructuur zullen worden opgeheven.

Duurzame oplossingsgerichtheid – RR2020 – 

Draagvlak
Het nieuwe Streekplan RR2020 bepaalt dat er voor de A13/16 een duurzame oplossing moet komen en vrijwel alle politieke partijen in de omliggende (deel)gemeenten pleiten voor ondergrondse aanleg van deze weg, met de gemeente Rotterdam voorop. Met name de voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft tijdens de hoorzitting d.d. 29-11-05, in Lommerrijk te Rotterdam, namens het dagelijks bestuur uitdrukkelijk gepleit voor ondergrondse aanleg. Rijkswaterstaat kan daar niet omheen.

Alternatieven
Onderaan blz. 17 van de Startnotitie A13/16 staat te lezen dat voor dit project vooralsnog wordt uitgegaan van een positieve beslissing inzake de realisatie A4 Delft-Schiedam (Midden Delfland). De effecten van de A4 Midden Delfland zijn echter nog niet duidelijk, zo blijkt uit het tussentijds toetsingsadvies d.d. 22-11-05 van de commissie mer A4. De commissie schrijft dat de conclusie dat de leefbaarheid langs de A13 door de aanleg van de A4 Midden Delfland merkbaar verbetert, niet juist is. Uit onderzoeken is gebleken dat zowel de A4 Midden Delfland als een combinatie daarvan met de A13/16, een toename van het verkeer, en dus een toename van de files, zullen genereren op de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg. De commissie heeft daarom geadviseerd als alternatief voor de A4 Midden Delfland de “A13-A13/16” variant uit te werken. Deze variant houdt in dat de A13/16 wordt aangelegd in combinatie met een verbreding van de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg van 2×3 tot 2×5 rijbanen. Verslechtering van de luchtkwaliteit en toename van geluidshinder, met name in Delft, zullen het gevolg zijn. Alleen al hierom zal aanleg van de A13/16 niet kunnen voldoen aan de doelstelling om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Bovendien zal verbreding van de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg het bestemmingsverkeer van en naar Rotterdam uitnodigen om gebruik te gaan maken van de A13 in Overschie. Het doorgaande verkeer zal in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van de A13/16, maar als de vrijgekomen ruimte op de A13 Overschie weer in toenemende mate wordt gebruikt en opgevuld door bestemmingsverkeer, wat schiet de kwaliteit van de leefomgeving dan daarmee op? 
Nu is gebleken dat een positieve beslissing inzake realisatie A4 Midden Delfland, waarvan deze Startnotitie is uitgegaan, op dit moment onzeker is, achten wij het wenselijk dat in het kader van deze Startnotitie alle (neven)effecten worden onderzocht van de verkeersstromen op de gehele A13 en van een eventuele verbreding van deze weg tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg, tot 2×5 rijbanen. Bovendien achten wij het in dit kader wenselijk om voor zowel de A4 Midden Delfland als voor de A13/16 het alternatief van de A14 nader te onderzoeken en uit te werken.

A14 als alternatief zowel voor A4 Midden Delfland als voor A13/16.
De A14 loopt in het verlengde van de A16 van Terbregseplein, op de A20, naar de A4 iets ten noorden van Leidschenveen, op de A4 Prins Clausplein richting Amsterdam.
Naar onze mening is de A14 in de Startnotitie A13/16 ten onrechte niet genoemd als mogelijk alternatief voor de A13/16. 

Conclusie
Wij komen tot de conclusie dat “niet horen, niet zien en niet ruiken” – dus ondergrondse aanleg van de A13/16 – de enige duurzame oplossing is om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren.
Wij komen tot de conclusie dat dit tevens het beleid is zoals is verwoord in het nieuwe streekplan RR2020.

Wij concluderen dat het uitgangspunt in deze Startnotitie van een positieve beslissing A4 Midden Delfland, vooralsnog niet in overeenstemming is met de onderzoeksresultaten van de commissie mer A4. 

Verder concluderen wij dat er mogelijk een alternatief aanwezig is in aanleg van de A14.

Wij verzoeken u te onderzoeken:

1.
Waar ondertunneling van de A13/16 onder de HSL, tussen Doenkade en Wildersekade, tot de mogelijkheden behoort.

2.
De effecten voor ecologie en natuurgebonden recreatie, luchtvervuiling, geluidshinder, leefbaarheid en barrièrewerking, bij ondergrondse aanleg in Vlinderstrik en (gedeeltelijk) Polder Schieveen; ten opzichte van die effecten bij bovengrondse aanleg van de A13/16 gekoppeld aan de Doenkade.

3.
Alle (neven)effecten op de A13 die het gevolg kunnen zijn van aanleg A13/16 met, en zonder, A4 Midden Delfland; zoals o.a. verbreding van de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg tot 2×5 rijbanen.

4.
De effecten van een nieuw aan te leggen Rijksweg A14 als alternatief voor de A13/16.


Wij zien uw berichten graag en met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

J.H. Ochtman (voorzitter)

J.F. Dijkshoorn (secretaris)

C.J. van Dijk (penningmeester)

STICHTING NATUURBESCHERMING VLINDERSTRIK
Larikslaan 138
3053 LE Rotterdam 
Tel/fax: 010-4226671 
E-mail: jochtman@nullxs4all.nl

Reactie startnotitie A13/A16, Vogel -, vleermuis – en vlinderwerkgroep Noordrand

Inspraakreactie Startnotitie Rijksweg A13-A16
Rotterdam.


Rotterdam-Noordrand, 10 december 2005.

L.S.,

Onze inspraakreactie is als volgt:

STANDPUNT ALGEMEEN
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand is principieel tegen de aanleg van nieuwe rijkswegen. Meer asfalt lost de verkeersproblematiek niet op.
Meer asfalt betekent meer auto’s en dat betekent meer milieubelasting, aantasting- en versnippering van het landschap, aantasting c.q. vernietiging van natuur(waarden) en een forse aanslag op de leefbaarheid en leefkwaliteit van mens en dier. Zodra een nieuwe rijksweg wordt geopend staat deze binnen de kortste keren vol met (nieuw) verkeer en hebben we er weer files bij. Automobilisten die nu nog hun auto thuis laten en met het Openbaar Vervoer reizen, worden door de aanleg van nieuwe rijkswegen uitgenodigd om (weer) met hun auto te gaan reizen.
Bovendien groeit het aantal auto’s jaarlijks fors en zullen nieuwe rijkswegen geen oplossing voor de verkeersproblematiek bieden.
De leefbaarheid en leefkwaliteit voor mens en dier in vooral Schiebroek- Noord, de Limieten, 110 Morgen en nabij de Rotte komen ernstig in het gedrang. Tuinstad Schiebroek wordt volledig omsingeld door asfalt en andere infrastructuur.

ANDER BELEID NOODZAKELIJK
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand verwacht meer resultaat van een beleid waarin enerzijds geïnvesteerd en gekozen wordt voor kwalitatief en kwantitatief volwaardig en efficiënt Openbaar Vervoer, rekeningrijden, carpoolen, vermindering van kilometervergoedingen door bedrijven, belastingvoordelen voor gebruikers/werknemers die het Openbaar Vervoer gebruiken, thuiswerken, zo veel mogelijk werkgelegenheid scheppen dicht bij huis en invoering van variabele werktijden.
En anderzijds investering in- en verbetering van de bestaande wegen, oplossing van de knelpunten en effectiever gebruik van het bestaande wegennet. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar het bovenstaande.

DRAAGVLAK EN OPLOSSING
Indien er een breed draagvlak blijkt te zijn voor de aanleg van de rijksweg A13-A16, zal de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand zich daarbij moeten neerleggen. In dat geval pleiten wij nadrukkelijk voor een rijksweg A13-A16 in een tunnel. Eerst onder de Doenkade t.w. vanaf rijksweg A13 tot aan de HSL-verbinding (hier moet de weg om de HSL te passeren waarschijnlijk bovengronds); daarna weer geheel ondergronds in een tunnel tot bij de President Rooseveltweg in Ommoord. Wij verzoeken u hiernaar onderzoek te doen alsmede naar de mogelijkheid om de A13-A16 ter hoogte van de HSL toch in een tunnel te kunnen passeren.

VOORWAARDEN
* Er dienen ruim voldoende, veilige fiets- en wandelverbindingen te worden aangelegd;
* Strikte aanpak van het sluipverkeer op aangrenzende wegen d.m.v. fysieke maatregelen, eenrichtingsverkeer, afsluitingen enz.( Deze wegen dienen rustig te blijven);
* Onderzocht dient te worden of de Bergschenhoekseweg kan worden opgeheven;
* Er dienen ruim voldoende verbindingsroutes te worden aangelegd voor flora en fauna zoals ecoducten, duikers, wildpassages, waterverbindingen;
* Geluidsoverlast, luchtkwaliteit en uitstoot gevaarlijke en schadelijke stoffen dienen in combinatie met de HSL, Randstadrail en Rotterdam Airport te worden berekend. Ook de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier in de omgeving zoals Schiebroek, 110 Morgen, De Limieten en bij de Rotte moeten worden meegewogen;
* In dit kader moeten ook licht- en zichthinder worden meegewogen;
* De Wildersekade is een kleine ecologische/ recreatieve verbinding tussen Rodenrijs en de Grindweg/Lage Bergse Bos. Deze verbinding zal door de plannen voor de A13-A16 zeer worden aangetast en er zal een forse blokkade in optreden;
*De gevolgen voor het Schiebroekse Park zijn bij aanleg van A13-A16 niet duidelijk in kaart gebracht;

(Zo is er ter hoogte van de Doenkade recentelijk een Vleermuiskelder ingericht en zijn er in het Schiebroekse Park veel maatregelen ten gunste van de natuur(waarden) genomen)

* Het voormalige Productiebos ten noorden van de Doenkade met natuurwaarden dient ook in onderzoeken te worden betrokken;
* De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep vraagt om het gehele tracé te voorzien van de nodige ecoducten, ecotunnels, duikers voor kleine zoogdieren en amfibieën; 
* Compensatie voor verloren natuur (waarden) en landschap kan worden gegeven door de aankoop van (agrarische) grenspercelen van het Hoge Bergse Bos en deze in te richten als bos en plas-drasgebied. De compensatie dient vooraf te worden geregeld en te worden vastgelegd. 

Wij verzoeken u alle bovenstaande zaken te onderzoeken en mee te nemen in MER. 

AANBEVOLEN LITERATUUR
‘Met Vleermuizen Overweg’ – Rijkswaterstaat.
‘Vleermuizen, bomen en bos’ – Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ).
‘Verbindingswegen voor Plant en Dier’ – Stichting Natuur en Milieu.

Wij verzoeken u bovenstaande literatuur te raadplegen in uw onderzoeken alsmede de (bestaande) onderzoekgegevens naar de flora, fauna en avifauna van Polder Schieveen, Hoge Bergse Bos en Lage Bergse Bos en omgeving mee te nemen in de MER.

Hoogachtend

Peter van Dalen.
Coördinator.
VOGEL- VLEERMUIS- EN VLINDERWERKGROEP NOORDRAND

Meidoornhoek 18
3053 BB Rotterdam.

De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand is aangesloten bij het Rotterdams Milieucentrum en levert gekwalificeerde natuurgegevens uit de Noordrand van Rotterdam aan o.m. de Vlinderstichting, de SOVON, de VZZ en het Bureau Stadsnatuur Rotterdam (BSR).
De Natuurrubriek van de werkgroep is te lezen via www.degroeneagenda.nl (klik op natuurrubriek).
 

Reactie startnotitie A13/A16 Rotterdams Milieucentrum

Aan. 
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 13/16
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 30316
2500 GH Rotterdam

betreft: reactie van het Rotterdams Milieucentrum
kenmerk: A13A16.inspraakrec.brf

Rotterdam. 9 december 2005

Mijne dames, heren,

Hierbij een reactie op de startnotitie Rijksweg 13/16.

Verkeersaantrekkende werking
In een trajectnota / MER zouden wij graag onderzocht willen hebben wat de verkeers-aantrekkende werking is van een nieuw aan te leggen rijksweg A13/A16, wat het effect hiervan is op het binnenstedelijke leefklimaat en het effect op de beschikbare parkeerruimte.

Barrière voor bewoners
De nieuw aan te leggen verbindingsweg A13 / A16 zorgt voor een (extra) barrière voor bewoners die zich per fiets of te voet willen verplaatsen. De bereikbaarheid van de Rottemeren en het Lage Bergsebos komt hierdoor onzes inziens in het geding.Daarom dringen wij aan op onderzoek naar de effecten van de door ons vermeende barrièrewerking van de verbindingsrijksweg A13/A16. 

Luchtkwaliteit en geluid
De voorgestelde verbindingsrijksweg komt vlak langs woonwijken in Hillegersberg, Ommoord en Schiebroek Noord. Het hele gebied staat vanwege een bundeling van wegen en sporen en Rotterdam Airport al redelijk fors onder druk qua geluidsoverlast en luchtvervuiling. Onzes inziens moeten in de berekeningen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast de toekomstige ontwikkelingen in het A13/A16 gebied worden meegenomen. Hierbij zou moeten worden nagegaan in hoeverre luchtvervuiling en geluidsoverlast het leefklimaat in het gebied zouden kunnen verslechteren.

Natuur, landschap en recreatie
Het gebied tussen de A13 en het Lage Bergse Bos staat in onze ogen al fors onder druk door een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteit van de natuur, het landschap en de recreatieve voorzieningen dichtbij de stad komen door de aanleg van een extra snelweg nog meer in het gedrang. In een trajectnota / MER zou onderzocht moeten worden hoe natuur, het landschap en de recreatieve voorzieningen behouden en verstrekt kunnen worden.

Ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur tussen de ‘Vlinderstrik’ en het Lage Bergsebos wordt nu al door twee brede sporen en drie brede wegen doorsneden. Daar kom dan mogelijk de nieuwe verbindingsrijksweg A13 / A16 bij. Onzes inziens moet onderzocht worden hoe dieren zich binnen deze ecologische hoofdstructuur, in de nieuwe situatie, zouden kunnen verplaatsen van de ene kant van ‘wegenbundeling’ naar de andere.

(Mega)Knoop
Door de samenkomst van de (nieuwe) A13/A16, de N209, N470 en de G.K. van Hogendorpweg ontstaat er een ‘mega verkeersknoop’ a la Prins Clausplein. In de trajectnota/MER zouden de verschillende varianten van dit geplande verkeersknooppunt moeten worden onderzocht en de effecten van die verschillende varianten op de omgeving.

G.K. van Hogendorpweg
De G.K. van Hogendorpweg is en wordt als stadsas steeds belangrijker. Met de huidige dichte bebouwing aan weerzijden in Schiebroek en Overschie zou deze ontwikkeling kunnen leiden tot een tweede ‘Overschiese A13’ met alle problemen voor omwonenden van dien.
Wij vragen dan ook specifieke aandacht voor de G.K. van Hogendorpweg onderzoek naar het effect van een eventuele verkeersaantrekkende werking van de A13/16 op de G.K. van Hogendorpweg lijkt ons zeer op zijn plaats. 

Openbaar vervoer
In de voorgestelde te onderzoeken oplossingsrichtingen ontbreekt onzes inziens de mogelijkheden die het openbaarvervoer biedt. Wij vinden dit een gemiste kan en stellen u voor te onderzoeken in hoeverre optimalisatie van het openbaar vervoer een oplossing kan zijn voor de groei van de mobiliteit in het gebied A13/A16.

Uiteraard zijn wij bereid u ons standpunt toe te lichten.

Hoogachtend,
Namens het Rotterdams Milieucentrum,

Emile van Rinsum (directeur)