Berichten

Samen Sterker’ (Groene Conferentie)

Groene conferentie 2005 – 22 september –
Na de uitreiking van de Groene Vogel en de Groene Pluim tijdens de Groene Conferentie houdt Carmen Aalbers van Alterra een inleiding over het onderzoek ‘Samen Sterker’. In dit onderzoek worden de mogelijkheden tot kennisuitwisseling tussen natuurorganisaties en gemeenten onderzocht. Alterra heeft de verhoudingen tussen gemeenten en natuurorganisaties kritisch bekeken.

Img0070


Aalbers: ´In de nieuwe flora en fauna wetgeving worden nieuwe taken vastgelegd voor gemeenten. Bij de voorbereiding van bestemmingsplannen moet een gemeente nu meer kennis in huis hebben van voorkomende beschermde dier- en plantsoorten. Gemeenten moeten kunnen inschatten wat de effecten zijn op de voorkomende (beschermde) soorten. Daarnaast moet de gemeente kunnen communiceren met verschillende partijen, er zal meer gewerkt moeten worden aan draagvlak voor plannen´.

Vanaf het begin
Bij ruimtelijke plannen is het belangrijk om de natuurwaarde en de milieukwaliteiten vanaf het begin mee te nemen. Achteraf, als er al veel is vastlegt, is dat vaak moeilijk nog in te bouwen. Dat gaat dan vaak zeer krampachtig en gepaard met veel conflicten. Carmen AalbersWat we ontdekten in ons onderzoek is dat expliciete spelregels over hoe partijen met elkaar omgaan nagenoeg ontbreken. 

Carmen Aalbers breekt ook een lans voor projecten zoals Natuur in Kaart: ´Gegevens van vrijwillige inventariseerders, mits natuurlijk met voldoende kwaliteit, kunnen van groot belang zijn. Gegevens kunnen vaak voor een lagere bijdrage verworven worden door de gemeenten. Wat belangrijk is, is dat er een samenwerking tot stand komt gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Overigens is succesvolle samenwerking en kennisuitwisseling erg schaars, blijkt uit de praktijk’.

Conclusies uit het onderzoek ´Samen Sterker´
De aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek ‘Samen Sterker’ zijn duidelijk.

Zie elkaar als serieuze partners en niet direct als tegenstander. 
Vertrouw elkaar waarbij je rekening houdt met ieders rol en verantwoordelijkheden. 
Ontwikkel spelregels voor het overleg en samenwerking: wie doet er mee, wie moet welke informatie wanneer leveren, wat zijn belangrijke natuurwaarden in de gemeente en wat is de positie van dit overleg ten opzichte van formele besluitvorming van het college of de gemeenteraad.
De gemeente moet dan de lokale groepen wel voldoende tegemoetkomen en faciliteren, ook kun je van een gemeente verwachten dat er wordt terug gerapporteerd over de besluitvorming in de gemeenteraad of het college. 
Kweek voldoende draagvlak voor de samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat. 

De natuur – en milieuorganisaties moeten van hun kant wel zorgen voor enige continuïteit. 
(klik op de weblink onderaan dit artikel voor het complete onderzoeksverslag ´Samen Sterker´)


10 Rotterdammers
In aansluiting op het betoog van Carmen Aalbers presenteert Gerard van der Linden van Sport en Recreatie (gemeente Rotterdam) twee onderzoeken: ´bewonersinbreng in groen´ en ´10 Rotterdammers en 118 foto´s´
In dit laatste onderzoek werden tien Rotterdammers uit Het Oude Noorden op pad gestuurd met een camera met de opdracht fotografeer mooi en lelijk groen. De groep van tien bestond uit een groepje jongens en meiden van Marokkaanse afkomst, een groep moeders van Turkse afkomst en een groepje autochtone oudere dames. Groepen die bij inspraakprocedures niet of nauwelijks aan het woord komen. De resultaten van deze foto opdracht waren soms voor de hand liggend maar ook verrassend. 

Gerard van der Linden´Voor Sport en Recreatie is dit soort onderzoek belangrijk omdat we ons met vrijetijdsbesteding bezighouden en we willen weten waarom mensen bepaalde voorzieningen bezoeken. Beide onderzoeken zijn zeker niet representatief te noemen…. 

Ook gaat Van der Linden in op de cijfers uit de gemeentelijke vrijetijdsomnibus (onderzoek naar vrijetijdsbesteding van Rotterdammers) ´Die zijn vrij duidelijk.stelt hij, Bewoners uit lagere inkomensgroepen maken minder gebruik van ´de natuur´, de groene ruimte en de recreatieterreinen en landschappen rondom de stad maar veel meer van de in de wijken gecreëerde groenvoorzieningen.
Juist jongeren maken veel meer gebruik van buurtvoorzieningen zoals speelvelden, parkjes, plantsoenen en kinderboerderijen.

Uit het onderzoek ´bewonersinbreng in groen’ blijkt dat open ruimte voor bewoners erg belangrijk is. Ook de afstand van het groen is voor bewoners belangrijk. Je zult terug moeten naar 300 – of misschien wel 150 meter. Met name voor gezinnen met kinderen zijn de korte afstanden belangrijk. Er is overigens best bereidheid bij bewoners om mee te denken en mee te praten over (de inrichting) van het groen in de wijk. 

Samen Sterker

Het onderzoeksverslag ‘Samen Sterker’ van Alterra Wageningen over ‘kansen voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten en lokale natuurorganisaties’ is nu ook digitaal verkrijgbaar. Klik op de onderstaande link:

‘Samen Sterker’ onderzoeksverslag van Alterra (digitaal)

textVerslag.groeneconferentie.2005