Berichten

A13A16.PROTEST

Veel steun voor A13-A16 schilderactie op 23 juni in Den Haag

Een enorm schilderij, waar iedereen aan mee kan verven. Dat is de kleurrijke actie die Saldo010 op 23 juni 2016 organiseert bij de Tweede Kamer. De actie moet de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de aanleg van de snelweg A13/A16 bij Rotterdam en Lansingerland beter kan en moet. Saldo010 krijgt voor de actie veel steun van belangenorganisaties. Kom ook. Vanaf 10.00 uur op de Hofplaats in Den Haag.

Ondanks protest van omwonenden, onder andere een petitie die meer dan 11.000 keer ondertekend werd, heeft Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu besloten dat de A13/A16 er komt, ondanks alle nadelige gevolgen en bezwaren:

  • Langs het gehele traject in Noord Rotterdam en Lansingerland krijgen bewoners overlast. Van de Ommoordse Bloemenbuurt tot polder Schieveen hebben bewoners en recreanten het nakijken.
  • De oorspronkelijke plannen zijn weliswaar verbeterd, maar niet genoeg om de overlast binnen de perken te houden en bos en groen te beschermen.
  • Bewoners hebben hier tijdens de inspraak voorstellen voor ingediend, maar deze zijn zonder onderbouwing door het ministerie afgewezen.
  • Bewoners voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen en hebben bewonersactiegroep Saldo010 opgericht, die strijdt voor een duurzamer aanleg van deze weg.

a13a16.bosactie

Kunstwerk
Op 23 juni 2016 vergadert de Tweede Kamer over de Nederlandse Infrastructuur. Op deze toepasselijke dag biedt Saldo010 een manifest aan met de verbetervoorstellen van bewoners. Voor de deur van de Tweede Kamer maakt Saldo010 ter ondersteuning van het manifest een groot kunstwerk om op een aansprekende manier te laten zien, waarom bewoners zich zo ongerust maken. Onder leiding van kunstenares Hilma Bovenkerk kan iedereen die zich ook bezorgd maakt over de plannen van de minister een stukje verven aan het 4 bij 6 meter grote schilderij. Als de Tweede Kamer overtuigd is dat de weg duurzamer kan worden aangelegd, kan zij de minister vragen de bewonersvoorstellen alsnog uit te voeren.

a13a16.redonsbos

Meeschilderen – of de actie met aanwezigheid steunen – op 23 juni kan de hele ochtend op de Hofplaats in Den Haag. Iedereen is van harte uitgenodigd. Om 12.15 uur worden manifest en kunstwerk aangeboden aan de Tweede Kamer.

www.saldo010.nl

 

Is de A13-A16 dus nog wel nodig?

De nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16 moet goed en groen worden ingepast. Dat vinden de bewoners, het milieucentrum, Milieufederatie van Zuid Holland, maar ook de gemeenteraad van Rotterdam. Twee moties hierover werden door de gemeenteraad aangenomen. Bewonersorganisaties en gemeenteraad eisen een tunnel door het Lage Bergse Bos. De eisen van raad en burgers hebben wel een positief effect gehad op het plan maar bewoners en milieuorganisaties zijn niet tevreden. De inpassing van de nieuwe rijksweg kan veel beter stelt men. In de brief aan de gemeenteraadsleden stellen bewoners en milieuorganisaties dat voorstellen die door bewoners werden gedaan alsnog serieus worden onderzocht: “Voorstellen van bewoners zijn zonder serieus onderzoek ter zijde geschoven.

Is de A13-A16 nog wel nodig? 
Ook dringen bewoners er op aan om de ‘nut en noodzaak’ van de weg nogmaals te onderzoeken. Het laatste onderzoek (MKBA maatschappelijke kosten baten analyse) is meer dan 10 jaar oud (!). Dit onderzoek dateert van voor de crisis en is gebaseerd op economische uitgangspunten die nu in 2015 niet meer als realistisch kunnen worden beschouwd. “Is de A13-A16 dus nog wel nodig?” vraagt men zich in brede kring af. Er is de laatste jaren een afname van autogebruik. Deze is groter dan door de recessie verklaard kan worden. Oorzaken zijn “het nieuwe werken”, internet, jongeren die geen eigen auto meer willen of de auto veel vaker laten staan. De verkeersprognoses van de provincie liggen ver onder het laagste groeiscenario die (10 jaar geleden) voor de A13-A16 werden gehanteerd als uitgangspunten. 

Glazen overkapping a13.a16.movaris
Het het voorstel de tunnel door het bos te verlengen met een glazen overkapping van ‘Movares” (beter tegen de geluidsoverlast maar ook voor de luchtkwaliteit) werd niet verder onderzocht en afgedaan door Rijkswaterstaat als onhaalbaar.

Tunnel
Van de de geplande tunnel door het Lage Bergse Bos wil men een landtunnel maken van 8 meter (!) hoog. Uit schetsontwerpen van de beheerder van het bos, het recreatieschap, blijkt dat inpassing vrijwel onmogelijk wordt. Aannemers worden nu uitgedaagd in te schijven met een half verdiepte ligging als uitgangspunt. “Als er vertrouwen in is dat zo’n tunnel binnen het budget realistisch is waarom wordt dit dan niet als harde eis opgenomen in de aanbesteding???” zo vragen de bewoners zich af in de brief. A13A16

Ecoduct
Het brede ‘recreaduct’ tussen het Schiebroeksepark en het groene gebied de ‘Vlinderstrik’ wordt in het plan gereduceerd tot een gewoon goedkoop fiets/voetgangerstunneltje. Vooral de natuurorganisaties zijn hierover zeer teleurgesteld. Want het bredere ‘recreaduct’ zou ook dienst doen als ecoduct voor vossen, konijnen, wezels en egels.Groene stapstenen die in dit gebied hard nodig zijn…

snelweg-op-maaiveld

Lees voor alle punten de brief en bijlagen van de bewoners, het Milieucentrum en de Milieufederatie Zuid Holland aan de gemeenteraadscommissie EHMD van Rotterdam: >>> Reactie op concept Afsprakenkaart A13A16; Cie EHMD. Woensdag 2 september wordt de A13-A16 behandeld in de gemeenteraadscommissie EHMD op het stadhuis in Rotterdam. Deze vergadering is openbaar en inspreken is mogelijk. Kijk voor meer informatie over de agenda en tijden op www.rotterdam.nl/commissieehmd.

Weblinks:
www.platforma13a16.nl/
www.a13a16rotterdam.nl
http://geensnelwegdoormijnbos.nl/

Geen-snelweg-door-productiebos1

Beslissing A13 – A16 in het najaar? (2010)

Het is niet zeker dat de A13 – A16 er komt maar ook niet dat de weg er niet komt. Veel hangt af van het standpunt van een nieuw kabinet. Gaat het kabinet fors bezuinigen, prioriteiten stellen, beprijzen of tol invoeren? Het is allemaal nog erg onzeker. Navraag bij Rijkswaterstaat (RWS) levert ook niet veel duidelijkheid op. Volgens RWS loopt er nu een ´bestuurlijke standpuntbepaling en dat is nou ook niet echt een heel duidelijk antwoord. >>>

A13A16

Wel stelt RWS dat er gestreefd wordt naar een beslissing in dit najaar. Maar ook dat is natuurlijk afhankelijk van welke verkeersminister er komt van welke partij in welk kabinet.

Er wordt intussen wel doorgepraat over allerlei tunnelvarianten voor de weg (die of dwars door of onder door het Lage Bergse Bos zal lopen).
Open bakken, tunnels onder of een tunnel op het maaiveld (een bult) zijn allemaal varianten die worden besproken maar waar nog geen enkele beslissing over is genomen.

Gevaarlijke stoffen
De voorzitter van de deelgemeente Overschie is bezorgd over de gevaarlijke stoffen transporten over de A13. Hij heeft hier dan ook volop de krant mee gehaald. Niet alle gevaarlijke stoffen mogen door tunnels heen en zullen dan over de A13 dwars door Overschie vervoerd blijven worden. Na enig onderzoek en uitzoekwerk blijkt dat uiteindelijk om maar een paar vrachtwagens te gaan (zie het document hierbij). Dus het lijkt op een ´vals alarm´.

Tracebesluit A4
Het tracebesluit voor de A4 Delft – Schiedam (dwars door Midden Delfland) is 4 september door de huidige verkeersminister Eurlings ondertekend. Paul Scheublin van het platform Regioparken Rottemeren – A13/A16: ´Dat zegt niets over de A13-16, maar de druk is in ieder gevel minder dan wanneer de A4 zou stagneren. Het proces ligt niet stil, maar kruipt langzaam en ook een slak moet je in de gaten houden, want voor je het weet zijn je planten aangevreten.´

textA13-16-Gevaarlijkestoffen.stk

Rotterdamse Natuur – en Milieuorganisaties willen onderzoek naar de ‘Bos en Berg varianten’!

Hoewel het Rotterdams Milieucentrum niet is overtuigd van het nut en de noodzaak van de nieuwe A13/A16 snelweg wil ze, als de weg er toch komt, een goede inpassing met instandhouding van de ecologische verbindingen. Ook de MER (Milieu Effect Rapportage) voor de A13/A16 die nu ter inzage ligt heeft het RMC niet overtuigd. ‘De onderzoeken op het gebied van gezondheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging zijn erg zwak en brengen de voor – en nadelen voor de Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg, Ommoord en Schiebroek onvoldoende in kaart’, aldus het RMC >>>

Lokale natuur – en milieuorganisaties aan de Noordrand, donderdagavond 24 september in vergadering bijeen, sluiten zich aan bij deze kritiek van het RMC en willen net als de bewonersorganisaties nader onderzoek.

A13A16

Ondergrondse tunnel
Als de A13-A16 er komt zijn de natuur – en milieugroepen voor een ondergrondse tunnel ter hoogte van het Bergse Bos. Een bovengrondse tunnel (zoals wordt voorgesteld door Rijkswaterstaat) leidt tot een soort ‘Rotterdamse heuvelrug’ waar niemand op zit te wachten. Het gaat dan om een zeer breed talud met een tophoogte van 8 meter. Het Bergse Bos wordt met een bovengrondse tunnel zwaar beschadigd. 35 jaar natuurontwikkeling wordt hiermee door de plee getrokken en het bos zal weer jaren nodig hebben om te herstellen.

Groene longen
Het Bergse Bos is te belangrijk voor Rotterdam ‘het is een deel van onze groene longen! en een belangrijke ecologische verbinding’, aldus de milieuverenigingen. Het Bergse Bos wordt daarom ook prominent genoemd in het nieuwe streekplan RR2020 als een belangrijk groen en recreatiegebied voor duizenden Rotterdammers. Ondertunneling is voor de milieuorganisaties de enige optie. Niet ondertunnelen, dus een gewone weg of een ‘open bak’, is helemaal onbespreekbaar voor hen. Ze sluiten zich met dit standpunt aan bij de intussen 12 Bewonersorganisaties aan de Noordrand van Rotterdam.

De Vlinderberg
Ook de Vlinderstrik (een nog nieuw aan te leggen natuur – en recreatiegebied – rechtsboven – Rotterdam Airport in de vorm van een vlinderstrik) wordt een belangrijke toekomstige groene verbinding. Het nieuwe natuurgebied maakt deel uit van de Tweede Maasvlakte natuurcompensatie. Het Rotterdams Milieucentrum pleit ook hier voor ondertunneling.

Knoop
Bij de knoop aan wegen en sporen (HSL) bij de Vlinderstrik onstaat met de aanleg van de A13/A16 een onacceptabele cumulatie van herrie en luchtvervuiling.aan wegen en sporen (HSL) zo vindt ook de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik . De DCMR Milieudienst Rijnmond stelt in haar reactie op de MER voor deze verkeersknoop te ‘verstoppen’ onder een berg van aarde: een ‘Vlinderberg’. Er wordt nogal wat grond verplaatst in het gebied voor de aanleg van de A13/A16 zeker als er grote delen ondertunnelt worden. Deze grond zou gebruikt kunnen worden voor deze ‘Vlinderberg’. De milieuorganisatie pleiten voor nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan.

Portway Rotterdam
De in opdracht van de Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos (BVHBB) Portway Rotterdam is een door verkeerskundige Willem Bos uitgewerkt alternatief voor de A13/A16. De milieuorganisaties vragen minister Eurlings dan ook ‘Portway Rotterdam’ als volwaardig alternatief toe te voegen aan de thans lopende MER procedure. De ondergrondseverbinding van Bos loopt achter Overschie langs aan de oostkant en sluit vervolgens aan op de A20. De bestaande A13 door Overschie en het Kleinpolderplein zou in het beeld van Bos zowat kunnen worden ´opgedoekt´ met een ‘vereniging’ van een nu gedeeld Overschie in het verschiet.

Niet inpasbaar/wel inpasbaar?
Er moet zeker nader onderzoek komen naar deze ‘Portway’ vinden de milieuorganisaties.Rijkswaterstaat wees een vergelijkbare variant in het verleden af met het argument dat deze ‘niet inpasbaar’ zou zijn. Bos toont nu met zijn ‘Portway’ aan dat een dergelijke weg wel inpasbaar is. HetRMC vindt dat dit plan zeer serieus. Deze ‘Portway Rotterdam’ kan namelijk daadwerkelijk iets gaan betekenen voor de wijk Overschie die al jaren gebukt gaat onder de negatieve milieueffecten van de A13.

Weblinks:
Bewonersvereniging Heidebes
Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos 
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik 
Milieudefensie Rotterdam
Vereniging Tegen Milieubederf 
Rotterdamse Parkenoverleg
Rotterdams Milieucentrum

Documenten
Samenvatting Trajectnota MER A13/A16
Hoofdrapport Trajectnota MER A13/A16
Inspraaknotitie Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik op de startnotitie Trajectnota MER A13/A16
Standpunt Milieudefensie
Standpunt Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik
Inspraak Startnotitie MER van Milieudefensie
Streekplan RR2020

 

A13-A16

Maar liefst zeven varianten worden bekeken in deTrajectnota MER A13/A16. De A13/A16 moet over een afstand van 12 tot 14 kilometer de rijkswegen A13 en A16 gaan verbinden. Op 17, 22 en 29 september organiseert Rijkswaterstaat speciale informatieavonden met uitleg over de plannen voor deze nieuwe weg. Het Rotterdams Milieucentrumorganiseert in samenwerking met de stichtingNatuurbescherming Vlinderstrikdonderdagavond 24 september een overlegbijeenkomst voor Rotterdamse natuur – en milieu – en bewonersgroepen over de A13/A16 (om 19.30 uur in Studio Hergebruik aan de Coolsingel 53). >>>

A13A16

Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat nemen de reistijden door de nieuwe snelweg af. Ook de A13 (door Overschie) zou worden ontlast. Milieudefensie is veel sceptischer over de effecten van de nieuwe weg. Zij schreven eerder al een kritisch commentaar op de plannen voor de nieuwe snelweg (zie de weblinks onderaan). Bewonersorganisaties in het gebied maken zich zorgen over de aanleg van de weg. In sommige varianten gaat de weg dwars door het Hoge – en Lage Bergse Bos heen. De stichting Natuurbescherming Vlinderstrik vreest voor de gevolgen voor de Vlinderstrik (ten noorde van Rotterdam) en het Schiebroeksepark.

Besluit
Eind dit jaar wil minister Eurlings een besluit nemen over de weg. De snelweg gaat tussen de 1 en 1,5 miljard euro kosten.

Drie inspraakavonden A13/A16

Programma van de informatie- en
inspraakbijeenkomsten van Rijkswaterstaat:

18.30 – 21.30 uur:
Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat en individuele reacties bij notulist.

19.00 – 20.00 uur:
Presentatie met aansluitend gelegenheid voor vragen

20.30 uur:
Formele hoorzitting

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende
locaties:

17 september 2009
Party- en congrescentrum Lommerrijk
Straatweg 99
Rotterdam-Hillegersberg

22 september 2009
Open Hof
Hesseplaats 221
Rotterdam-Ommoord

29 september 2009
’t Raedthuys
Westersingel 80
Berkel en Rodenrijs.

Reageren per kan per internet, klik: HIER
dit kan ook schriftelijk voor 5 oktober 2009! naar:

Centrum Publieksparticipatie
Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Overlegbijeenkomst voor Rotterdamse natuur – en milieugroepen en bewonersorganisaties
Het Rotterdams Milieucentrum organiseert in samenwerking met de stichting Natuurbescherming Vlinderstrik een speciale avond voor natuur – en milieu – en bewonersgroepen over de A13/A16:

Donderdagavond 24 september
19.30 uur
Studio Hergebruik
Coolsingel 53
Aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Achtergrondinformatie:
Samenvatting Trajectnota MER A13/A16
Hoofdrapport Trajectnota MER A13/A16
Inspraaknotitie Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik op de startnotitie Trajectnota MER A13/A16
Standpunt Milieudefensie
Standpunt Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik
Inspraak Startnotitie MER van Milieudefensie

Weblinks
Inspraakpunt
Bewoners Belangenvereniging Hillegersberg en Bergsebos
www.vlinderstrik.net
www.milieudefensie.nl

Reactie startnotitie A13/A16 – St. Natuurbescherming Vlinderstrik

aan.  Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 13/16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Contactpersoon. J. Ochtman
Ons kenmerk: U/5141
Datum. 12 december 2005


Onderwerp:
Inspraakreactie startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam

Geachte mevrouw, meneer,

Wij maken hierbij graag gebruik van de gelegenheid om tot en met 12 december 2005 een inspraakreactie te kunnen indienen op de Startnotitie A13/16.

Probleemstelling
De Startnotitie noemt twee probleemstellingen die door een nieuwe Rijksweg A13/16 dienen te worden opgelost; te weten de verkeers- en milieuproblemen op de A13 en de A20. Verder signaleert de Startnotitie ten gevolge van Vinex-opgaven in de drie B-hoek en in de noordrand van Rotterdam een bovenmatige en almaar toenemende verkeersdruk op de Doenkade-N209 en op de aansluiting N209/A13, alsmede sluipverkeer en opstoppingen op met name de Molenlaan en de Terbregseweg. Randstadrail biedt weliswaar enige uitkomst, maar lost de knelpunten niet op, zo stelt de Startnotitie.

Doelstelling
De doelstelling van het project Rijksweg 13/16 Rotterdam is een oplossing creëren die de gesignaleerde verkeersknelpunten wegneemt/verkleint en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. 

Graag willen wij met u in positieve zin meedenken hoe door het aanleggen van meer asfalt en het minimaliseren van het Openbaar Vervoer de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd kan worden.

Vooropgesteld kan worden dat wij voor een schier onoverkomelijke opgave staan. Het is immers een Wet van Meden en Perzen geworden dat meer asfalt een onevenredige toename van de automobiliteit genereert en dat mensen, zodra zij gewend zijn aan de heilige koe, heel moeilijk zijn te bewegen om van Openbaar Vervoer gebruik te maken.
Dat verdubbeling van de Doenkade, een verbeterde aansluiting van de Doenkade op de A13 en de aanleg van de N470 ten gevolge van Vinex-bebouwing en bedrijventerreinen nog niet voldoende zullen zijn om de verkeersproblemen in de regio op te lossen, is nog tot daaraan toe. 

Het is echter een gotspe om vervolgens te stellen dat aanleg van een rechtstreekse railverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam vooralsnog niet haalbaar zou zijn omdat er onvoldoende voedingsgebied voor deze rechtstreekse railverbinding zou zijn. 
Meer aandacht voor goed en duurzaam openbaar vervoer en voor vrijliggende fietsverbindingen zou een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer asfalt kan alleen maar tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de leefomgeving zal verslechteren; tenzij drastische en dus dure inpassingsmaatregelen worden toegepast.

Inpassingsmaatregelen
Daar waar in het traject Terbregseplein/ Doenkade/Anki Verbeek Ohrlaan volop inpassingsmogelijkheden zijn, zoals ondergrondse aanleg; worden wij in de Startnotitie in het aansluitende Traject Anki Verbeek Ohrlaan/A13 geconfronteerd met vergaande beperkingen ten aanzien van de inpassingsmogelijkheden. Het zijn juist de inpassingsonmogelijkheden in dit traject die aanleg van de A13/16 ongeloofwaardig maken daar waar het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Het gaat hier om een bovengrondse met de Doenkade gekoppelde aanleg over de HSL en de Hofpleinlijn heen; resulterend in een twaalfbaans rijweg tussen Anki Verbeek Ohrlaan en de HSL, vervolgens een tienbaansweg, die ter hoogte van het Doenkadeplein de vierbaans G.K. van Hogendorpweg en de nu nog tweebaans- (wordt t.z.t. vierbaans-) N470-Zuid, zal gaan kruisen. Er komen daar op het Doenkadeplein 18 rijbanen tezamen, die allemaal met elkaar aangesloten moeten worden. Tel daarbij op de effecten van Rotterdam Airport, Randstadrail en HSL en men komt tot een cumulatieve opeenhoping van luchtvervuiling, stank en herrie die zijn weergave niet kent. Duizenden mensen in Schiebroek Noord zullen daar ernstige hinder van ondervinden, tot gezondheidsklachten en waardevermindering van hun huizen aan toe.
Bedenk daarbij de gevolgen van de aanzuigende werking van de A13/16 op de G.K. van Hogendorpweg, die van deze stadsas een tweede Overschiese A13 zal maken.
Nader onderzoek naar de effecten van dit megaproject zal ongetwijfeld aan het licht brengen dat het een farce is dat een bovengrondse A13/16 in deze situatie zou bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Varianten
De Startnotitie stelt ons voor het blok door te stellen dat ondertunneling ter plaatse onder de HSL vanwege de funderingstechniek van deze hogesnelheidslijn niet mogelijk is. Vervolgens sluit de Startnotitie elke variant uit door te stellen dat de ecologie en de grenzen van de PKB/PMR (Planologische Kernbeslissing van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam) van de Vlinderstrik gerespecteerd dienen te worden.
Daar hebben wij uiteraard begrip voor maar dit hoeft niet te betekenen dat ondergrondse aanleg van de Rijksweg in de Vlinderstrik per definitie in strijd is met de PKB/PMR.

Integendeel, ondergrondse aanleg in de Vlinderstrik betekent ten opzichte van de door Rijkswaterstaat gekozen oplossingsrichting – bovengrondse aanleg van de A13/16 gekoppeld aan de Doenkade – een enorme verbetering voor ecologie, recreatie en leefomgevingskwaliteit. De ondertunneling in de Vlinderstrik dient dan wel voortgezet te worden tot in Polder Schieveen, waar diverse varianten mogelijk zijn. Te denken valt o.a. om de ondertunneling zo zuidelijk mogelijk in Polder Schieveen voort te zetten, waar de weg ongeveer ter hoogte van de Vliegveldweg weer bovengronds komt om dan aansluiting te kunnen vinden met de Doenkade en de A13.

Funderingstechniek HSL
Door een speciale funderingstechniek van de HSL zou volgens de Startnotitie ondergrondse aanleg van de A13/16 onmogelijk zijn. Daar waar de HSL bovengronds komt, in het traject tussen Doenkade en Wildersekade, komt dit argument ons ongeloofwaardig voor. Er zijn in dit traject vier ruime onderdoorgangen gemaakt, waarvan zelfs een verdiepte onderdoorgang als veetunnel voor een nog ter plekke functionerende agrariër. In 1996 deed Rijkswaterstaat al onderzoek naar mogelijke varianten voor de A13/16. Eén van die varianten was een tracé ruim ten noorden van de Doenkade. De projectleider van de A13/16 deelde tijdens de informatieavond d.d. 07-12-05 in Lommerrijk mede dat er destijds in de loop van het onderzoek nog de mogelijkheid bestond om tegen betrekkelijk geringe kosten (€ 70 miljoen) een speciale voorziening te laten treffen om ondertunneling in het tracé van de HSL tussen Doenkade en Wildersekade te vergemakkelijken. Extra kosten om de HSL t.z.t. ondergronds te kruisen hoefden dan nauwelijks gemaakt te worden. Dit aanbod van de HSL is destijds door Rijkswaterstaat afgewezen, vanwege de hoge kosten. 

Op een € 1,5 miljard kostend A13/16-project klinkt dit argument dermate ongeloofwaardig dat wij niet anders dan tot de conclusie kunnen komen dat Rijkswaterstaat toen al een mogelijke ondertunneling van de A13/16 in dit gebied onmogelijk heeft willen maken. 

Ondertunneling onder de HSL blijkt overigens nog wel degelijk mogelijk te zijn, aldus de projectleider, maar tegen aanzienlijk hogere kosten. Het zou nog ongeloofwaardiger klinken als de Minister van Verkeer en Waterstaat nu vanwege deze aanzienlijk hogere kosten ondertunneling in de Vlinderstrik zou afwijzen. 

Ondergrondse aanleg door Vlinderstrik biedt grote voordelen voor ecologie, recreatie en leefbaarheid. Ecoduikers en fietstunnels kunnen “meeliften”.

Bij ondertunneling onder Grindweg, Doenkade/Anki Verbeek Ohrlaan/Wildersekade, Hofpleinlijn, N470-Zuid en Oude Bovendijk kunnen tegelijkertijd voorzieningen getroffen worden voor fietstunnels en ecoduikers. De kwaliteit van de leefomgeving zal enorm verbeterd worden omdat er veel meer ruimte overblijft voor ecologie en natuurgebonden recreatie. De luchtkwaliteit gaat met sprongen vooruit en de geluidshinder wordt sterk verminderd. De nu nog aanwezige ecologische en recreatieve barrières in de ecologische hoofdstructuur zullen worden opgeheven.

Duurzame oplossingsgerichtheid – RR2020 – 

Draagvlak
Het nieuwe Streekplan RR2020 bepaalt dat er voor de A13/16 een duurzame oplossing moet komen en vrijwel alle politieke partijen in de omliggende (deel)gemeenten pleiten voor ondergrondse aanleg van deze weg, met de gemeente Rotterdam voorop. Met name de voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft tijdens de hoorzitting d.d. 29-11-05, in Lommerrijk te Rotterdam, namens het dagelijks bestuur uitdrukkelijk gepleit voor ondergrondse aanleg. Rijkswaterstaat kan daar niet omheen.

Alternatieven
Onderaan blz. 17 van de Startnotitie A13/16 staat te lezen dat voor dit project vooralsnog wordt uitgegaan van een positieve beslissing inzake de realisatie A4 Delft-Schiedam (Midden Delfland). De effecten van de A4 Midden Delfland zijn echter nog niet duidelijk, zo blijkt uit het tussentijds toetsingsadvies d.d. 22-11-05 van de commissie mer A4. De commissie schrijft dat de conclusie dat de leefbaarheid langs de A13 door de aanleg van de A4 Midden Delfland merkbaar verbetert, niet juist is. Uit onderzoeken is gebleken dat zowel de A4 Midden Delfland als een combinatie daarvan met de A13/16, een toename van het verkeer, en dus een toename van de files, zullen genereren op de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg. De commissie heeft daarom geadviseerd als alternatief voor de A4 Midden Delfland de “A13-A13/16” variant uit te werken. Deze variant houdt in dat de A13/16 wordt aangelegd in combinatie met een verbreding van de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg van 2×3 tot 2×5 rijbanen. Verslechtering van de luchtkwaliteit en toename van geluidshinder, met name in Delft, zullen het gevolg zijn. Alleen al hierom zal aanleg van de A13/16 niet kunnen voldoen aan de doelstelling om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Bovendien zal verbreding van de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg het bestemmingsverkeer van en naar Rotterdam uitnodigen om gebruik te gaan maken van de A13 in Overschie. Het doorgaande verkeer zal in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van de A13/16, maar als de vrijgekomen ruimte op de A13 Overschie weer in toenemende mate wordt gebruikt en opgevuld door bestemmingsverkeer, wat schiet de kwaliteit van de leefomgeving dan daarmee op? 
Nu is gebleken dat een positieve beslissing inzake realisatie A4 Midden Delfland, waarvan deze Startnotitie is uitgegaan, op dit moment onzeker is, achten wij het wenselijk dat in het kader van deze Startnotitie alle (neven)effecten worden onderzocht van de verkeersstromen op de gehele A13 en van een eventuele verbreding van deze weg tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg, tot 2×5 rijbanen. Bovendien achten wij het in dit kader wenselijk om voor zowel de A4 Midden Delfland als voor de A13/16 het alternatief van de A14 nader te onderzoeken en uit te werken.

A14 als alternatief zowel voor A4 Midden Delfland als voor A13/16.
De A14 loopt in het verlengde van de A16 van Terbregseplein, op de A20, naar de A4 iets ten noorden van Leidschenveen, op de A4 Prins Clausplein richting Amsterdam.
Naar onze mening is de A14 in de Startnotitie A13/16 ten onrechte niet genoemd als mogelijk alternatief voor de A13/16. 

Conclusie
Wij komen tot de conclusie dat “niet horen, niet zien en niet ruiken” – dus ondergrondse aanleg van de A13/16 – de enige duurzame oplossing is om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren.
Wij komen tot de conclusie dat dit tevens het beleid is zoals is verwoord in het nieuwe streekplan RR2020.

Wij concluderen dat het uitgangspunt in deze Startnotitie van een positieve beslissing A4 Midden Delfland, vooralsnog niet in overeenstemming is met de onderzoeksresultaten van de commissie mer A4. 

Verder concluderen wij dat er mogelijk een alternatief aanwezig is in aanleg van de A14.

Wij verzoeken u te onderzoeken:

1.
Waar ondertunneling van de A13/16 onder de HSL, tussen Doenkade en Wildersekade, tot de mogelijkheden behoort.

2.
De effecten voor ecologie en natuurgebonden recreatie, luchtvervuiling, geluidshinder, leefbaarheid en barrièrewerking, bij ondergrondse aanleg in Vlinderstrik en (gedeeltelijk) Polder Schieveen; ten opzichte van die effecten bij bovengrondse aanleg van de A13/16 gekoppeld aan de Doenkade.

3.
Alle (neven)effecten op de A13 die het gevolg kunnen zijn van aanleg A13/16 met, en zonder, A4 Midden Delfland; zoals o.a. verbreding van de A13 tussen Doenkade en knooppunt Ypenburg tot 2×5 rijbanen.

4.
De effecten van een nieuw aan te leggen Rijksweg A14 als alternatief voor de A13/16.


Wij zien uw berichten graag en met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

J.H. Ochtman (voorzitter)

J.F. Dijkshoorn (secretaris)

C.J. van Dijk (penningmeester)

STICHTING NATUURBESCHERMING VLINDERSTRIK
Larikslaan 138
3053 LE Rotterdam 
Tel/fax: 010-4226671 
E-mail: jochtman@nullxs4all.nl

Reactie startnotitie A13/A16, Vogel -, vleermuis – en vlinderwerkgroep Noordrand

Inspraakreactie Startnotitie Rijksweg A13-A16
Rotterdam.


Rotterdam-Noordrand, 10 december 2005.

L.S.,

Onze inspraakreactie is als volgt:

STANDPUNT ALGEMEEN
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand is principieel tegen de aanleg van nieuwe rijkswegen. Meer asfalt lost de verkeersproblematiek niet op.
Meer asfalt betekent meer auto’s en dat betekent meer milieubelasting, aantasting- en versnippering van het landschap, aantasting c.q. vernietiging van natuur(waarden) en een forse aanslag op de leefbaarheid en leefkwaliteit van mens en dier. Zodra een nieuwe rijksweg wordt geopend staat deze binnen de kortste keren vol met (nieuw) verkeer en hebben we er weer files bij. Automobilisten die nu nog hun auto thuis laten en met het Openbaar Vervoer reizen, worden door de aanleg van nieuwe rijkswegen uitgenodigd om (weer) met hun auto te gaan reizen.
Bovendien groeit het aantal auto’s jaarlijks fors en zullen nieuwe rijkswegen geen oplossing voor de verkeersproblematiek bieden.
De leefbaarheid en leefkwaliteit voor mens en dier in vooral Schiebroek- Noord, de Limieten, 110 Morgen en nabij de Rotte komen ernstig in het gedrang. Tuinstad Schiebroek wordt volledig omsingeld door asfalt en andere infrastructuur.

ANDER BELEID NOODZAKELIJK
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand verwacht meer resultaat van een beleid waarin enerzijds geïnvesteerd en gekozen wordt voor kwalitatief en kwantitatief volwaardig en efficiënt Openbaar Vervoer, rekeningrijden, carpoolen, vermindering van kilometervergoedingen door bedrijven, belastingvoordelen voor gebruikers/werknemers die het Openbaar Vervoer gebruiken, thuiswerken, zo veel mogelijk werkgelegenheid scheppen dicht bij huis en invoering van variabele werktijden.
En anderzijds investering in- en verbetering van de bestaande wegen, oplossing van de knelpunten en effectiever gebruik van het bestaande wegennet. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar het bovenstaande.

DRAAGVLAK EN OPLOSSING
Indien er een breed draagvlak blijkt te zijn voor de aanleg van de rijksweg A13-A16, zal de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand zich daarbij moeten neerleggen. In dat geval pleiten wij nadrukkelijk voor een rijksweg A13-A16 in een tunnel. Eerst onder de Doenkade t.w. vanaf rijksweg A13 tot aan de HSL-verbinding (hier moet de weg om de HSL te passeren waarschijnlijk bovengronds); daarna weer geheel ondergronds in een tunnel tot bij de President Rooseveltweg in Ommoord. Wij verzoeken u hiernaar onderzoek te doen alsmede naar de mogelijkheid om de A13-A16 ter hoogte van de HSL toch in een tunnel te kunnen passeren.

VOORWAARDEN
* Er dienen ruim voldoende, veilige fiets- en wandelverbindingen te worden aangelegd;
* Strikte aanpak van het sluipverkeer op aangrenzende wegen d.m.v. fysieke maatregelen, eenrichtingsverkeer, afsluitingen enz.( Deze wegen dienen rustig te blijven);
* Onderzocht dient te worden of de Bergschenhoekseweg kan worden opgeheven;
* Er dienen ruim voldoende verbindingsroutes te worden aangelegd voor flora en fauna zoals ecoducten, duikers, wildpassages, waterverbindingen;
* Geluidsoverlast, luchtkwaliteit en uitstoot gevaarlijke en schadelijke stoffen dienen in combinatie met de HSL, Randstadrail en Rotterdam Airport te worden berekend. Ook de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier in de omgeving zoals Schiebroek, 110 Morgen, De Limieten en bij de Rotte moeten worden meegewogen;
* In dit kader moeten ook licht- en zichthinder worden meegewogen;
* De Wildersekade is een kleine ecologische/ recreatieve verbinding tussen Rodenrijs en de Grindweg/Lage Bergse Bos. Deze verbinding zal door de plannen voor de A13-A16 zeer worden aangetast en er zal een forse blokkade in optreden;
*De gevolgen voor het Schiebroekse Park zijn bij aanleg van A13-A16 niet duidelijk in kaart gebracht;

(Zo is er ter hoogte van de Doenkade recentelijk een Vleermuiskelder ingericht en zijn er in het Schiebroekse Park veel maatregelen ten gunste van de natuur(waarden) genomen)

* Het voormalige Productiebos ten noorden van de Doenkade met natuurwaarden dient ook in onderzoeken te worden betrokken;
* De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep vraagt om het gehele tracé te voorzien van de nodige ecoducten, ecotunnels, duikers voor kleine zoogdieren en amfibieën; 
* Compensatie voor verloren natuur (waarden) en landschap kan worden gegeven door de aankoop van (agrarische) grenspercelen van het Hoge Bergse Bos en deze in te richten als bos en plas-drasgebied. De compensatie dient vooraf te worden geregeld en te worden vastgelegd. 

Wij verzoeken u alle bovenstaande zaken te onderzoeken en mee te nemen in MER. 

AANBEVOLEN LITERATUUR
‘Met Vleermuizen Overweg’ – Rijkswaterstaat.
‘Vleermuizen, bomen en bos’ – Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ).
‘Verbindingswegen voor Plant en Dier’ – Stichting Natuur en Milieu.

Wij verzoeken u bovenstaande literatuur te raadplegen in uw onderzoeken alsmede de (bestaande) onderzoekgegevens naar de flora, fauna en avifauna van Polder Schieveen, Hoge Bergse Bos en Lage Bergse Bos en omgeving mee te nemen in de MER.

Hoogachtend

Peter van Dalen.
Coördinator.
VOGEL- VLEERMUIS- EN VLINDERWERKGROEP NOORDRAND

Meidoornhoek 18
3053 BB Rotterdam.

De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand is aangesloten bij het Rotterdams Milieucentrum en levert gekwalificeerde natuurgegevens uit de Noordrand van Rotterdam aan o.m. de Vlinderstichting, de SOVON, de VZZ en het Bureau Stadsnatuur Rotterdam (BSR).
De Natuurrubriek van de werkgroep is te lezen via www.degroeneagenda.nl (klik op natuurrubriek).
 

Reactie startnotitie A13/A16 Rotterdams Milieucentrum

Aan. 
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 13/16
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 30316
2500 GH Rotterdam

betreft: reactie van het Rotterdams Milieucentrum
kenmerk: A13A16.inspraakrec.brf

Rotterdam. 9 december 2005

Mijne dames, heren,

Hierbij een reactie op de startnotitie Rijksweg 13/16.

Verkeersaantrekkende werking
In een trajectnota / MER zouden wij graag onderzocht willen hebben wat de verkeers-aantrekkende werking is van een nieuw aan te leggen rijksweg A13/A16, wat het effect hiervan is op het binnenstedelijke leefklimaat en het effect op de beschikbare parkeerruimte.

Barrière voor bewoners
De nieuw aan te leggen verbindingsweg A13 / A16 zorgt voor een (extra) barrière voor bewoners die zich per fiets of te voet willen verplaatsen. De bereikbaarheid van de Rottemeren en het Lage Bergsebos komt hierdoor onzes inziens in het geding.Daarom dringen wij aan op onderzoek naar de effecten van de door ons vermeende barrièrewerking van de verbindingsrijksweg A13/A16. 

Luchtkwaliteit en geluid
De voorgestelde verbindingsrijksweg komt vlak langs woonwijken in Hillegersberg, Ommoord en Schiebroek Noord. Het hele gebied staat vanwege een bundeling van wegen en sporen en Rotterdam Airport al redelijk fors onder druk qua geluidsoverlast en luchtvervuiling. Onzes inziens moeten in de berekeningen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast de toekomstige ontwikkelingen in het A13/A16 gebied worden meegenomen. Hierbij zou moeten worden nagegaan in hoeverre luchtvervuiling en geluidsoverlast het leefklimaat in het gebied zouden kunnen verslechteren.

Natuur, landschap en recreatie
Het gebied tussen de A13 en het Lage Bergse Bos staat in onze ogen al fors onder druk door een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteit van de natuur, het landschap en de recreatieve voorzieningen dichtbij de stad komen door de aanleg van een extra snelweg nog meer in het gedrang. In een trajectnota / MER zou onderzocht moeten worden hoe natuur, het landschap en de recreatieve voorzieningen behouden en verstrekt kunnen worden.

Ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur tussen de ‘Vlinderstrik’ en het Lage Bergsebos wordt nu al door twee brede sporen en drie brede wegen doorsneden. Daar kom dan mogelijk de nieuwe verbindingsrijksweg A13 / A16 bij. Onzes inziens moet onderzocht worden hoe dieren zich binnen deze ecologische hoofdstructuur, in de nieuwe situatie, zouden kunnen verplaatsen van de ene kant van ‘wegenbundeling’ naar de andere.

(Mega)Knoop
Door de samenkomst van de (nieuwe) A13/A16, de N209, N470 en de G.K. van Hogendorpweg ontstaat er een ‘mega verkeersknoop’ a la Prins Clausplein. In de trajectnota/MER zouden de verschillende varianten van dit geplande verkeersknooppunt moeten worden onderzocht en de effecten van die verschillende varianten op de omgeving.

G.K. van Hogendorpweg
De G.K. van Hogendorpweg is en wordt als stadsas steeds belangrijker. Met de huidige dichte bebouwing aan weerzijden in Schiebroek en Overschie zou deze ontwikkeling kunnen leiden tot een tweede ‘Overschiese A13’ met alle problemen voor omwonenden van dien.
Wij vragen dan ook specifieke aandacht voor de G.K. van Hogendorpweg onderzoek naar het effect van een eventuele verkeersaantrekkende werking van de A13/16 op de G.K. van Hogendorpweg lijkt ons zeer op zijn plaats. 

Openbaar vervoer
In de voorgestelde te onderzoeken oplossingsrichtingen ontbreekt onzes inziens de mogelijkheden die het openbaarvervoer biedt. Wij vinden dit een gemiste kan en stellen u voor te onderzoeken in hoeverre optimalisatie van het openbaar vervoer een oplossing kan zijn voor de groei van de mobiliteit in het gebied A13/A16.

Uiteraard zijn wij bereid u ons standpunt toe te lichten.

Hoogachtend,
Namens het Rotterdams Milieucentrum,

Emile van Rinsum (directeur)

Reactie startnotitie A13/A16: Vereniging Milieudefensie

aan. Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 13/16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Betreft: Inspraak startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam

Amsterdam, 1 december 2005.

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij ontvangt u de inspraakreactie van Milieudefensie op de startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam. Milieudefensie vindt dit project van nationaal belang. Het gaat immers om een extra snelweg van 12 tot 14 kilometer, mogelijk zelfs uit te bouwen van 2*2 naar 2*3 rijbaan. De A13/16 heeft grote gevolgen voor de leefomgeving van mensen en voor natuur, landschap en recreatie. In deze regio staan deze waarden al erg onder druk. De kosten van aanleg van de A13/16 zijn hoe dan ook hoog en de infrastructuur staat haaks op het gegeven dat bij een duurzame ontwikkeling van Nederland er eenvoudigweg minder wegverkeer is.
Vet gedrukt geven wij onze (extra) onderzoekswensen aan, steeds per alinea toegelicht.

Verkeersaantrekkende werking
Het is in verkeersland een algemeen erkend verschijnsel dat door extra snelwegen:

1) de woon-werkafstanden van automobilisten toenemen;

2) mensen toenemend gebruik gaan maken van de auto ten koste van minder milieubelastende
vormen van vervoer als openbaar vervoer en fiets;

3) de spits wordt opgevuld door automobilisten die voorheen op andere tijden reisden;

4) de reisafstanden buiten de spits enorm toenemen.

Pim Fortuyn schreef begin 2002 in zijn boek De puinhopen van Paars: ‘Het is onzin om te denken dat we ooit van de files afkomen door almaar meer asfalt en beton aan te leggen. (…) Probleem van de overvolle wegen zijn niet de snelwegen, ook al lijkt dat zo, maar de steden’. 
Graag zouden wij de verkeersaantrekkende werking van de A13/16 onderzocht zien in de Trajectnota/MER.

Onderliggende wegennet
Bij aanleg van de A13/16 zal een groot deel van het doorgaande verkeer dat nu via de A13 en de A20 reist voortaan de A13/A6 kiezen. Hierdoor komt (tijdelijk) ruimte vrij op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Deze ruimte wordt dan ingenomen door extra autoverkeer met Rotterdam als bestemming en herkomst. Op de stadswegen wordt het daardoor drukker en de parkeerproblemen nemen toe. Hetzelfde probleem, misschien zelfs nog wel erger, geldt voor de G.K van Hogendorpweg, als deze via een afslag wordt aangesloten op de A13/16. Graag zien wij
onderzocht hoeveel meer autoverkeer er door de A13/16 komt op stadswegen in Rotterdam.
Wat is het effect op leefklimaat en parkeerruimte?

Bijdrage aan klimaatverandering
Een recent draagvlakonderzoek over het milieu stelt: “Een ruime meerderheid (59%) zou willen dat het milieubeleid (veel) strenger was.”2 Met name om de klimaatverandering maken mensen zich zorgen. In de startnotitie staat echter dat er geen onderzoek komt naar de extra bijdrage van de Rijksweg A13/16 aan klimaatverandering (bladzijde 31). Milieudefensie vindt dit onterecht. Mensen blijven zo in het ongewisse over een voor velen belangrijk aspect.
Graag zouden wij de extra bijdrage van een A13/16 aan klimaatverandering onderzocht zien,
uitgedrukt in de toename van (vracht-)autokilometers en de toename van CO2- en
fijnstofuitstoot.


Ecologische hoofdstructuur
De kaart met ontwikkelingen Ruimtelijke ordening tot 2020 toont een brede pijl die de ecologische
hoofdstructuur tussen de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos voorstelt. Voor een ecologische
hoofdstructuur is op zijn minst belangrijk dat dieren erbinnen kunnen manoeuvreren. Twee brede
sporen en drie brede wegen (N470, Doenkade, Grindweg) moeten oversteken lijkt ons voor hen niet te doen. En dan komt er misschien nog een bovengrondse A13/16 met veel afslagen bij.
Wij verzoeken u onderzoek te doen of en hoe door dit project dieren goed kunnen oversteken.
Lawaai en luchtvervuiling voor omwonenden
De snelweg A13-A16 is vlak langs woonwijken in Hillegersberg of Ommoord gepland. Dat betekent
extra lawaai en luchtvervuiling voor de omwonenden, overigens ook in Schiebroek Noord. In het gehele gebied van de A13/16 is al veel lawaai en luchtvervuiling (wegen, Zestienhoven). Als we de extra geplande ontwikkelingen in het A13/16-gebied hierbij optellen, ontstaat nog veel minder een beeld van bloemetjesgeur en stilte. Wij verzoeken u bij de (wettelijke) berekeningen van luchtkwaliteit en lawaai ook de toekomstige ontwikkelingen in het A13/16 gebied mee te nemen en ook in algemene zin aan te geven in hoeverre luchtvervuiling en lawaai het leefklimaat in het gebied kunnen verminderen.

Barrièrewerking
Een andere vorm van mogelijke overlast betreft de barrièrewerking van een nieuwe snelweg. Per fiets en lopend zouden omwonenden niet moeten worden gehinderd doordat zij letterlijk tegen een snelweg aan fietsen of lopen. Voor alle Rotterdammers is de bereikbaarheid van Rottemeren en Lage Bergse Bos in het geding. Wij verzoeken u de nadelige effecten van de barrièrewerking van een A13/16 te onderzoeken.

Recreatie- en natuurgebieden
Het gebied tussen de A13 en Lage Bergse Bos staat bloot aan verscheidene ruimtelijke
ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijventerreinen. De kwaliteit van natuur, landschap en recreatie komt daardoor mogelijk in het gedrang en een extra snelweg doet hier uiteraard geen goed aan. De trajectnota/MER dient duidelijk te maken hoe natuur, landschap en recreatie behouden of versterkt kunnen worden.
Tunnel, verdiepte ligging, op palen, over de grond? Volgens de startnotitie wordt enkel onderzoek gedaan naar de aanleg van de A13/16. Hierbinnen worden dan verschillende inpassingsopties vergeleken. Wat voor opties dit zijn, is niet toegelicht. Wij verzoeken u in ieder geval alle mogelijke tunnelvarianten te onderzoeken. Tevens zijn wij niet op voorhand overtuigd dat een tunnel onder de HSL niet zou kunnen. Wij verzoeken u duidelijk te maken wat de kosten of technische onmogelijkheden zouden zijn.

Afslagen
In de startnotitie worden plannen ontvouwd voor een megaknooppunt a la Prins Clausplein. De
A13/16, N209, N470 en G.K van Hogendorpweg zouden allen op dit knooppunt met elkaar in
verbinding moeten worden gebracht. Dit knooppunt vormt al snel slecht nieuws voor de ecologische
hoofdstructuur en leidt ook al snel tot verkeersproblemen. Wij verzoeken u in de trajectnota/MER verscheidene varianten van dit geplande megaknooppunt te onderzoeken. Ook andere
afslagen in het studiegebied dienen te worden onderzocht op hun wenselijkheid.


Geld
Het is tamelijk merkwaardig dat in de startnotitie in het geheel niet over geld wordt gesproken. Iedereen mag inspreken, maar of wensen binnen het budget zouden passen blijft geheel onduidelijk.
En inspraak op een project zou toch ook moeten inhouden dat mensen inzicht krijgen van de
besteding van hun belastingcenten? De traditie van het ministerie van Verkeer & Waterstaat ook zelfs geen globale kosten van onderdelen of varianten van plannen aan te geven, is berucht. Wij verzoeken u in de Trajectnota/MER onderzoek de globale kosten van verschillende onderdelen
en varianten aan te geven. Mogelijkheden voor minder auto’s. Milieudefensie vindt dat onderzoek moet plaats vinden naar verschillende maatregelen die tot minder verkeer (tijdens spitsuren) leiden. Waarschijnlijk kunnen door deze maatregelen voor minder geld betrouwbare en acceptabele reistijden worden gerealiseerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn immers meer dan 90% van alle woon-werkauto’s gevuld met slechts één persoon. Alleen op extra asfalt inzetten is een zeer beperkte benadering. Daarom verzoeken wij u om onderzoek te doen naar de effecten van: het duurder maken van autoverkeer tijdens de spits; verplicht vervoersmanagement; locatiebeleid; flexibilisering van werktijden; innovatieve mogelijkheden om de bestaande wegen beter te benutten; het voorkomen van lange woonwerkafstanden; het belonen van carpoolen.

Openbaar vervoer
In de te onderzoeken oplossingsrichtingen, noch in de niet te onderzoeken oplossingsrichtingen, wordt over openbaar vervoer gepraat. Het lijkt ons van groot belang zicht te krijgen op een eventuele optimalisatie van Randstadrail en andere mogelijke relevante OV-ontwikkelingen. Wij verzoeken u te onderzoeken in hoeverre de capaciteit van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid per openbaar vervoer (inclusief voor- en natransport) kan worden verbeterd in het studiegebied om zodoende de mobiliteitsgroei op te vangen dan wel de automobiliteit terug te dringen. Uitgaan van realistische verwachte verkeersgroei. In de startnotitie worden de filedoelstellingen in de nog niet aangenomen Nota Mobiliteit gehanteerd. Deze vormen de hoofdreden voor de uitbreidingsplannen. De berekeningen voor de verwachte verkeersgroei worden gemaakt aan de hand van het European Coordination-scenario (EC) van het Centraal Planbureau. De totstandkoming van dit scenario stamt uit 1996. Het EC-scenario gaat uit van een jaarlijkse stijging van de economische groei van 2,75%, een inwoneraantal van 17,7 miljoen in 2020 en een olieprijs van 25 dollar per vat. Hoewel het kabinet-Balkenende II het bereiken van de groeivoorspellingen in het verkeer stimuleert, lijkt de verwachte groei toch overtrokken. Sinds de totstandkoming van het EC-scenario veranderden de voorspellingen voor inwoneraantal en olieprijs.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht thans dat ons land 16,8 miljoen inwoners heeft in
2020. Dat zijn 900.000 mensen en minstens 400.000 auto’s minder dan de CPB-voorspelling voor 2020. De olieprijs is in 2020 volgens het CPB-scenario 25 dollar per vat in 2020. Dat is nogal lager dan de olieprijzen van de afgelopen twee jaren, die van 35 dollar tot 50 dollar per vat stegen. De olieprijs zal best dalen als er meer wordt geproduceerd de komende jaren, maar booming economies als China blijven de prijs opstuwen. Een permanente economische groei van 2,75% in alle jaren tot 2020 is tot slot nog nooit door Nederland gepresteerd. Het Centraal Planbureau geeft ook toe dat het EC-scenario wat aan de hoge kant rekent. In haar rapport Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer van juni 2005 beschrijft het CPB het EC scenario als ´het scenario met de hoogste groei van het wegverkeer in de periode tot 2020´. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat baseert haar asfaltplannen wel op dit scenario. We verzoeken het onderzoek naar de te verwachten verkeersgroei te baseren op realistischer scenario’s dan het European Coordination-scenario (EC) van het Centraal Planbureau dat stamt uit 1996.

Maximumsnelheden
Een lagere maximumsnelheid dan 120 km/uur heeft verscheidene voordelen: verkeersveiliger, minder
overlast door lawaai en luchtvervuiling, minder energieverbruik. Wij verzoeken u daarom onderzoek te doen naar de baten van lagere maximumsnelheden voor het autoverkeer (80 km/uur, 100 km/uur) op een A13/16.

Probleem- en doelstelling onduidelijk
Behalve de wens aan de streefwaarden voor betrouwbare en acceptabele reistijden uit de nog niet aangenomen Nota Mobiliteit te willen voldoen, is de probleem- en doelstelling bijzonder onduidelijk. Heel frappant en overdreven is de aandacht voor de verkeersveiligheid op de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein in de probleem- en doelstelling van amper 20 regels. De A20 schijnt niet te voldoen aan de streefwaarden van de Rijksoverheid en daarvoor zou de A13/16 uitkomst kunnen bieden. Het lijkt ons echter dat er heus wel meer ongelukken gebeuren op twee snelwegen opgeteld (A20 en A13/16) dan op één snelweg. De commotie over de verkeersonveiligheid op de A20 snappen wij ook niet, omdat immers de A20 tussen Kleinpolderplein en de afslag Crooswijk inmiddels een maximumsnelheid geldt van 80 km/uur. Hierdoor stijgt de verkeersveiligheid met sprongen. Waarom krijgt dit punt zoveel dan zoveel aandacht in de probleem- en doelstelling?
Vele essentiële zaken missen in de probleem- en doelstelling, zoals aandacht voor behoud en
versterking van natuur, landschap en recreatie; aandacht voor het leefklimaat van mensen; aandacht voor duurzame ontwikkeling. Wij verzoeken u de probleem- en doelstelling te verhelderen.

Luchtkwaliteit 
De slechte luchtkwaliteit, vooral in steden en langs snelwegen, vormt een van de grotere
gezondheidsproblemen in Nederland. 
Het wegverkeer veroorzaakt de meeste ongezonde lucht. Gelukkig zijn er Europese richtlijnen voor de luchtkwaliteit, in Nederland vertaald in het Besluit luchtkwaliteit. Artikel 7 lid 1 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 stelt dat bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden dan wel bij de toepassing van wettelijke voorschriften die gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit, de grenswaarden voor onder andere stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) in acht dienen te nemen. De minister van Verkeer en Waterstaat is beheerder van de rijksweg A12 en bovendien in deze het bevoegde bestuursorgaan. Volgens artikel 20 geldt vanaf 2005 voor zwevende deeltjes (PM10) een grenswaarde van 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie en 50 microgram per m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Volgens artikel 15 geldt voor stikstofdioxide (NO2) per 1 januari 2010 een grenswaarde van 40 microgram per m3 als
jaargemiddelde concentratie. De grenswaarden komen overeen met de Europese richtlijnen voor
luchtkwaliteit. In de artikelen 4 en 5 van de Europese Richtlijn 1999/30/EG wordt op de lidstaten de verplichting gelegd om ‘de nodige maatregelen’ te nemen om ervoor te zorgen dat de concentraties in de lucht van NO2 en fijn stof, met ingang van respectievelijk 1 januari 2010 en 1 januari 2005 de grenswaarden niet overschrijden. In de startnotitie wordt melding gemaakt van onderzoek naar de concentraties fijn stof en NO2, maar dit wordt niet gespecificeerd. Wij verzoeken u om onderzoek te verrichten naar: de jaargemiddelde concentraties tot 2010 voor NO2; de jaar- en daggemiddelde concentraties fijn stof (PM10) van 2005 tot en met 2010; de na de aanleg van een van de varianten te verwachten jaargemiddelde concentraties NO2 en de jaar- en daggemiddelde concentraties fijn stof t/m 2020.

Uiteraard zijn wij bereid u ons standpunt toe te lichten. U kunt zich hiertoe richten tot Albert ten Kate van de campagne verkeer van Milieudefensie.

Met vriendelijke groet,

Joris Wijnhoven 
Campagneleider verkeer Milieudefensie


1. Pim Fortuyn, boek `De puinhopen van Paars’, maart 2002.

2. TNS NIPO Consult/Veldkamp, rapport `Wat is het milieu ons waard?’, 12 september 2005.

Weblink:

Milieudefensie

Website van het inspraakpunt Ministerie van Verkeer en Waterstaat