versnelling010

Druppel op een gloeiende plaat…

 

Rotterdam – 12 februari 2014 – door Emile van Rinsum – De gemeente wil 10.000 duurzame en energiezuinige woningen in 4 jaar tijd. 10.000 huisgezinnen krijgen hierdoor lagere woonlasten en meer wooncomfort. Woningen worden goed geïsoleerd krijgen ‘plusplusplusketels’, dubbelglas en zelfs zonnepanelen op dak! Goed voor de portemonnee van de bewoners! De woonlasten kunnen hiermee wel eens met enkele tientjes naar beneden per maand. Zeker als je zelf als bewoner ook een beetje oplet en ‘opzuinig‘ gaat, ledlampjes indraaien, radiatorfolie plakken, de thermostaat een paar graadjes lager etc.. Ook goed voor het milieu want minder stoken is minder vieze lucht! Daar zijn wij als milieucentrum natuurlijk erg blij mee!

Promotiefilmpje (begin 2014):

Is dat genoeg?
Maar 10.000 woningen in 4 jaar? Is dat genoeg? Kan Rotterdam niet beter? Ietsje meer? Is dit de stad van de stadsvernieuwing? We zijn de stad die in de jaren zeventig en tachtig complete wijken renoveerde! Het gaat nu om 2000 – 3000 woningen per jaar. Een aantal dat sowieso in het reguliere onderhoudsprogramma en het ketelvervangingsplan van de woningcorporaties had moeten zitten. Dus wat is nieuw? We hebben het op zo’n 2000 woningen op zo’n 180.000 (!) corporatiewoningen van Woonbron, Vestia, Woonstad, Havensteder e.a. bij elkaar en honderdduizenden woningen van eigenaar-bewoners en particuliere huiseigenaren. Dit is dan toch een DRUPPEL op een gloeiend hete plaat?

Duurzamedoelstellingen
Om alle zelf gestelde klimaat – en duurzame-doelstellingen van de gemeente en woningcorpotaties te halen, te voldoen aan de vele ondertekende convenanten, het energieakkoord, het Aedes/Woonbond akkoord etc. mag er in Rotterdam echt wel een tandje bij. En nog erger in Amsterdam gaat het allemaal veel sneller! (In Den Haag en Utrecht ook).

Slimwonen
Op de website www.slimwoneninrotterdam.nl stelt de gemeente om bij het behalen van dit resultaat intensief te willen gaan samenwerken met bewoners, VvE’s, woningcorporaties, bouwbedrijven en energieleveranciers. Komt die samenwerking (met name met bewoners!) van de grond in Rotterdam? De logo’s van de Slimwonen partners zoals Eneco, de BAM, Dura Vermeer, Smits Vastgoed, Era (aannemersmaatschappijen), RABO-bank e.a. staan prominent op de Slimwonen-site. Zoveel overheden, bedrijven, aannemers, banken en woningcorporaties die samenwerken aan het verduurzamen van 10.000 woningen in Rotterdam. Een beetje gênant als je weer over hoeveel woningen het eigenlijk gaat …

Versnel 010!

Websites:
www.slimwoneninrotterdam.nl
www.rotterdamclimateinitiative.nl (versnelling010)
www.atrive.nl (versnelling010)

Websites partners in het consortium onder de naam Versnelling 010 met doel de verduurzaming van 10.000 Rotterdamse woningen: 
www.bam.nl
www.rabobank.nl
www.duravermeer.nl
www.eneco.nl
www.woonbron.nl
www.woonstad.nl
www.vestia.nl
www.smitvastgoed.nl
www.nuon.nl
www.stedin.nl
www.eracountour.nl
www.havensteder.nl
www.waifer.nl

Nieuwe milieucoaches en milieuvoorlichters

KIO-7373

Tijdens de jaarlijkse Groeneconferentie van het milieucentrum op 17 december ontving een grote (en enthousiaste) groep milieucoaches en (jongeren) milieuvoorlichters hun certificaat uit handen van raadscommissievoorzitter Nils Berndsen. In totaal werden er de afgelopen zeven jaar ruim 400 (!) mensen opgeleid tot milieucoach en milieuvoorlichters. De milieucoaches gaan na een cursus met name aan de slag met het organiseren van bijeenkomsten over energiebesparing en duurzaamheid in eigen buurtnetwerken (zie meer hierover op www.opzuinig.nl). De jongeren milieuvoorlichters kunnen voorlichtingen geven op middelbare scholen, beroepsopleidingen en jongerenclubs over luchtkwaliteit, klimaatverandering en duurzaamheid. Ze gebruiken daarbij speciaal ontwikkeld (les)materiaal, videofilms en muziekclips (zie meer hierover op www.iederslucht.nl).

KIO-7334 KIO-7417 KIO-7407 KIO-7398 KIO-7405 KIO-7412 KIO-7401 KIO-7396

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Versnelling energiemaatregelen nodig!

Rotterdamse woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente politiek zaten 9 oktober om de Rondetafel om te praten over energiebesparing in de huursector. Onder leiding van Suzanne Mulder werd er deze avond gesproken over energiebesparing in de huursector. Rotterdam was een van de 13 Nederlandse steden waar de Rondetafel van ‘Stook je rijk‘ werd georganiseerd.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robbert Willé van de Woonbond geeft als eerste spreker aan dat de Woonbond zich meer gaat richten op de totale woonlasten. Dit betekent veel aandacht voor energielasten. Belangrijk is dat huurders meepraten over energiebesparing en dat zij betrokken worden bij de prestatieafspraken over energiebesparing. De energieprestaties van de Rotterdamse corporaties in 2013 blijven volgens Maarten Visschers van Stookjerijk met gemiddeld 0.025 achter bij de landelijke ontwikkeling van 0.04. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen dient de jaarlijkse besparing 0.06 te zijn. Een voorbeeld van energiebesparing in de praktijk is het renovatieplan van het flatgebouw De Groene Tuin in IJsselmonde. Door het isoleren van het gebouw wordt circa 40% bespaard op de energiekosten.

Rondetafel
Tijdens het rondetafelgesprek tussen de corporaties Woonstad, Vestia, Woonbron, Havensteder en huurders gaat het om de vraag waarom de corporaties niet in staat zijn om hun energiedoelstellingen te halen. Beperkte financiële middelen door de verhuurdersheffing wordt als belangrijkste reden genoemd. Het ontbreekt de corporaties ook aan prioriteitstelling. Een organisatorische leemlaag belemmert een voortvarende aanpak. Samenwerking tussen de partijen en controle van de afspraken zorgen ervoor dat de gemaakte energieafspraken worden gerealiseerd. Het inzetten van een energiemarinier vergelijkbaar met de stadsmarinier kan helpen om de energiedoelstelling te halen.

Rondetafel 2
Het rondetafelgesprek met de raadsleden van de gemeente Rotterdam levert veel eensgezindheid op. Allen vinden het belangrijk dat aan de doelstelling van het Energieakkoord wordt vastgehouden. Ook is er begrip voor de situatie waarin de corporaties zich nu bevinden. De gemeente moet meer en beter monitoren en kan de corporaties financieel helpen door het verstrekken van goedkope leningen om te investeren in energiemaatregelen van de bestaande huurwoningen.

RMC_header-web_DEF

Alle aanwezigen stemmen in met de aanbevelingen van Stookjerijk.

1. Actieve informatie over de jaarlijkse energiebesparing door de corporaties
2. Rotterdamse prestatieafspraken in lijn brengen met het Energieakkoord
3. Versnelling van energiemaatregelen in bestaande huurwoningen

Korte videoverslag van Stook Je Rijk op 9 oktober:

Een compleet verslag:
Verslag Stookjerijk Rotterdam 9 oktober 2014

KIO-3696

Ronde tafel Stook Je Rijk op 9 oktober

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en raadsleden bespreken samen knelpunten en kansen om energiebesparing in de huursector te versnellen onder de titel Stook je Rijk. Voor het derde jaar organiseert het Milieucentrum i.s.m. de Woonbond rondetafelgesprekken. Dit jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden op dinsdagavond 9 oktober in BAR in Het Schieblock (Schiekade 189). Vooral huurders van de Rotterdamse corporaties worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl o.v.v. StookJeRijk2014.

 KIO-3681 KIO-3650 KIO-3654

Energieakkoord
Door isolatie van huurwoningen hoeven huurders minder gas te stoken en daalt hun energierekening. Hun woonlasten dalen én de woning heeft meer comfort. Bovendien is het isoleren van de woning ook goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Om energiebesparende stappen te kunnen zetten bij sociale huurwoningen, hebben een aantal Natuur en Milieufederaties, milieucentra en de Woonbond in 2012 het project ‘Stook je rijk’ gestart. Kern van het project is het bijeenbrengen van huurders, woningcorporaties en gemeenten. Want het tempo van energiebesparing in de huursector is nog te laag. Doelen hierover, gemiddeld energielabel B in 2020, zijn vastgelegd in het convenant Energiebesparing Huursector (2012) en het landelijke Energieakkoord (2013). Hierin wordt ook aangegeven dat een lokale aanpak nodig is.

KIO-3576 KIO-3555

Tempo
Woningcorporaties geven aan er te weinig geld voor te hebben. Hoe kunnen de drie partijen het tempo verhogen? Kunnen corporaties hun prioriteiten anders stellen? Willen huurders met een beperkte huurverhoging een duit in het zakje doen zonder dat hun woonlasten hoger worden. Wat kan de gemeente doen, bijvoorbeeld in het kader van prestatieafspraken, die in veel steden in 2015 moeten worden vernieuwd? Dit zijn vragen die onder meer aan de orde komen tijdens een reeks Ronde Tafel bijeenkomsten in het hele land, in 2014 voor het derde jaar. In 13 steden vinden deze ronde rafels plaats. Het milieucentrum organiseert op donderdagavond 9 oktober een ronde tafel bijeenkomst in Rotterdam.

Korte impressie van de ronde tafel Stook Je Rijk op 10 oktober 2013:

Rotterdam
Voor de ronde tafel bijeenkomst in Rotterdam zijn de directies van Woonstad, Woonbron, Havensteder en Vestia uitgenodigd. Ook de diverse huurdersorganisaties worden gevraagd aan te schuiven. Vanuit de gemeenteraad zullen de meeste politieke partijen zijn vertegenwoordigd op 9 oktober. De bijeenkomst vindt plaats in Het Schieblock in BAR aan de Schiekade 189 (bij het Hofplein).
Opgeven kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (o.v.v. Stook Je Rijk). U ontvangt dan bericht.

Slotbijeenkomst en Stook je rijk trofee
De slotbijeenkomst van Stook je rijk 2014 is op donderdag 20 november in Utrecht. Dan worden de resultaten van alle ronde tafels besproken. Tevens worden dan de winnaars van de Stook je rijk trofee 2014 bekendgemaakt. De beste woningcorporatie, huurdersorganisatie en gemeente krijgen ieder een trofee.

Volg StookJeRijk ook op twitter: @Stookjerijk (#Stookjerijk) en op Facebook: Stook Je Rijk

ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI GETEKEND

Milieuorganisaties vragen aandacht voor knelpunten zelf opwekken van energie

Op 21 mei a.s. bespreken de leden van de vaste tweede Kamercommissie van Economische Zaken (EZ) de kabinetsvisie op lokale energie. In een brief vragen de milieu – en maatschappelijke-organisaties aandacht voor een aantal knelpunten voor burgers en bedrijven bij het zelf opwekken van duurzame energie. Afspraken uit het Nationaal Energieakkoord moeten goed worden nagekomen vindt men.

Foto: ondertekenaars Nationaal Energieakkoord.

Belastingkorting
Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De korting wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst. In de brief laten de 11 organisaties weten nog weinig positieve effecten te zien van deze maatregel uit het Energieakkoord, ondanks de inzet van velen. Zij vragen daarom om een tussentijdse voortgangsrapportage van de postcoderegeling in juli. Op basis daarvan kan bij de bespreking van het Belastingplan 2015 in het najaar worden beoordeeld of en op welke punten de regeling verbeterd kan worden.

Salderen
Het aantal zonnepanelen groeit snel. Dat is positief en sluit aan bij de doelen van het Energieakkoord. In de markt is echter onrust ontstaan doordat minister Kamp aangekondigde dat de salderingsregeling voor particulieren slechts gegarandeerd is tot 2017. Zo creëerde de minister onbedoeld onzekerheid, die ten tijde van het afsluiten van het Energieakkoord niet bestond. In de brief verzoeken de organisaties de Minister voor eind augustus met een visie te komen op de toekomst van het salderen na 2017, zodat de onzekerheid voor particulieren snel verdwijnt.

Ontzorgconstructies
Om burgers rompslomp uit handen te nemen bij het financieren, selecteren, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen, bieden marktpartijen ontzorgconstructies aan. Deze constructies zijn mogelijk als gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling voor energiebelasting.  Deze vrijstelling geldt voor elektriciteit die “achter de meter” door de verbruiker zelf op duurzame wijze is opgewekt. Op dit moment is onduidelijk wat verstaan wordt onder “door de verbruiker”. In de brief vragen de organisaties duidelijke criteria te hanteren voor de toepassing van de vrijstelling en daarmee een einde te maken aan de onduidelijkheid.

De volledige brief van de maatschappelijke organisaties: de Natuur – en Milieufederaties, De Duurzame Energie-Koepel, De Groene Zaak, Uneto-VNI, e-Decentraal, Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuurfonds, Nederland Krijgt Nieuwe Energie en Vereniging Klimaatverbond kunt u hieronder lezen.

Brief Algemeen Overleg decentrale energie 21 mei (09-05-2014)

Debat van de duurzaamheid met Maurits Groen

Woensdagavond 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid werd in Rotterdam het Debat van de Duurzaamheid georganiseerd onder leiding van Maurits Groen. >>>

Debatduurzaam.2012.1 Debatduurzaam.2012.5 Debatduurzaam.2012.4 Debatduurzaam.2012.6

In de hal van de Deelgemeente Noord werd gedebateerd over het lokaal opwekken van duurzame energie. Met gastsprekers van de nieuw opgerichte Rotterdamse coöperatie Blijstroom, van Amsterdam Energie, uit de Haagse Vinexwijk Ypenburg, van de Woonbond, Atrive en de woningcorporatie Woonstad. Ook waren er sprekers van koepelorganisaties als HierOpgewekt en De Unie.

Op 6 oktober tijdens de Markt van de Duurzaamheid ging de nieuwe lokale energie-coöperatie Blijstroom officieel van start. Blijstroom wil lokaal in Rotterdam Noord duurzame energie opwekken, gezamenlijk met duizenden bewoners duurzame energie inkopen en werken aan het energiezuiniger maken van de woningen. De opbrengst van het zelf opwekken en verkopen van duurzame energie wordt door Blijstroom geherinvesteerd in de wijken in Noord. Blijstroom is de eerste lokale duurzame energiecoöperatie van bewoners in Rotterdam. Steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht maar ook Texel gingen Rotterdam voor met dit soort initiatieven. In totaal zijn er de afgelopen maanden ruim vijftig duurzame en lokale energiecoöperaties opgericht in Nederland. Een ontwikkeling die niet meer te verwaarlozen is dus.

Wij krijgen kippen
Er werden coöperaties opgericht zoals: Amsterdam Energie, en het Amsterdamse Wij krijgen kippen, de Haagse Vogelwijk Energiek, het Utrechtse Energie-U en Texel Energie. Deze laatste coöperatie is met een 2000 ‘aansluitingen’ de meest succesvolle tot nu toe. Er ontstonden de afgelopen tijd ook landelijke koepelorganisaties voor lokale energiebedrijven zoals E-decentraal die samenwerkt met de provinciale milieufederaties en de HIER klimaatcampagne in de campagne HierOpgewekt. De landelijke aktieorganisatie Urgenda en Texel-Energie en de Windunie bundelden in oktober hun krachten in de nieuwe koepel De Unie. Van de koepelorganisaties HierOpgewekt en De Unie waren 10 oktober vertegenwoordigers aanwezig om mee te praten over de lokale energie-coöperatie in Rotterdam.

Uitzending van TV Rijnmond over Blijstroom en het energieinitiatief in de Haagse wijk Ypenburg:

Haal energie uit Biesland
Ardo de Graaf uit de Haagse Vinexwijk Ypenburg en Rolf Steenwinkel van Amsterdam Energie vertelden 10 oktober over hun ervaringen met de opstart van een energiecoöperaties. Ardo hielt een zeer geanimeerd betoog over de start van het energieinitiatief in Biesland, een buurt die deel uitmaakt van de Vinexwijk Ypenburg in Den Haag. Met de campagne ‘Haal energie uit Biesland’ haalde hij veel bewoners over de streep om mee te doen met het opwekken van duurzame energie. Een deel van de zonnepanelen kwamen op het dak van een boer in de buurt te liggen omdat daar in de wijk zelf geen plek meer voor was.

Het probleem is momenteel echter dat er boven een bepaalde grens aan opgewekte (kwH) energie extra energiebelasting moet worden betaald. Hierdoor is het dus moeilijk om collectief eigen energie op te wekken zoals in Biesland. Ook mogen jouw zonnepanelen weer niet op andermans dak liggen, ook dan wordt je plots ‘energiebedrijf’ en moet je ook nu weer extra belasting gaan betalen. Een probleem waar alle lokale energie initiatieven tegenaan lopen.

Het zogenaamde salderen *) is een politieke zaak die snel moet worden opgelost waar snel een oplossing voor gevonden moet worden zodat bewoners daadwerkelijk met collectieve duurzame energie opwekking aan de slag kunnen gaan.

Debatduurzaam.2012.2 Debatduurzaam.2012.3


Amsterdam Energie

Omdat het zelf opwekken van duurzame energie en doorleveren aan de bewoners nu nog niet financieel aantrekkelijk is richt Amsterdam Energie zich de komende tijd vooral op energiebesparing in woningen, vertelde oprichter Rolf Steenwinkel. Daarnaast levert Amsterdam Energie als partner van de Noord Hollandse Energie Coöperatie wel duurzame energie aan haar leden tegen een goede prijs. Rolf benadrukte verder het belang van een slimme campagne om leden te winnen voor je coöperatie.

Duurzame energie Unie
Rense van Dijk directeur van de pas opgerichte koepelorganisatie voor lokale energiebedrijven De Unie vertelde over de ondersteuning die de nieuwe organisatie kan bieden aan startende lokale energiecoöperaties. Van Dijk wil met de De Unie vooral lokale initiatieven faciliteren en stimuleren bij de opwekking en afname van duurzame energie. Rense ziet dit als onderdeel van de energietransitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Maar De Unie levert ook diensten aan haar lidorganisaties ter bevordering van de best mogelijke exploitatie tegen een zo laag mogelijke prijs.

Hier Opgewekt
Ook Bert Bakker van het samenwerkingsverband Hier Opgewekt was er om enig commentaar te geven. Op 15 november organiseert Hier Opgewekt een grote landelijke conferentie over duurzame energieinitiatieven. Hét evenement voor lokale duurzame energie initiatieven met meer dan 30 workshops. (kijk op www.HierOpgewekt.nl voor meer informatie).

De plannen van Blijstroom
Jorg Hilbig een van de oprichters van de Rotterdamse energiecoöperatie Blijstroom vertelde over de plannen in Rotterdam Noord. ‘Zoveel mogelijk bewoners moeten vooral aspirant lid worden van deze nieuwe coöperatie, stelt Jorg. Medio 2013 wil Blijstroom minimaal 500 aspirant leden hebben zodat ze ook echt van start kunnen gaan met het opwekken van duurzame energie en het grootschalig inkopen van duurzame energie. ‘Goedkoper voor de consument en de opbrengst gaat naar direct in duurzame projecten voor de wijken in Noord’, legte Blijstromer Jorg Hilbig uit.

Corporaties
Ook woningcorporaties komen in beweging nu blijkt dat zonneenergie een goede investering is. Begin dit jaar kondigden 31 woningcorporaties aan mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen te gaan onderzoeken. Adviesbureau Atrivé nam het initiatief voor het project ‘Zonnig Huren’.

Filmpje over Zonnig Huren:

Caroline Lemmen van Woonstad, Mirjam Pronk van Atrivé en Jaap van Leeuwen van de Woonbond vertelde 10 oktober meer over de plannen. Ook in Rotterdam Noord willen de woningcorporaties op grote schaal zonnepanelen op de daken. Met de huurders wordt vervolgens gepraat hoe dit ook voor hen financieel voordeel kan hebben. Huurders kunnen hierbij de hulp van de Woonbond en het Milieucentrum inroepen. Want bij het ‘berekenen’ van het huurdersvoordeel kunnen verschillende methoden worden gebruikt.

*) = Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Weblinks
www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/noord
www.blijstroom
www.duurzameenergieunie.nl
www.amsterdamenergie.nl
www.TexelEnergie.nl
www.hieropgewekt.nl
www.woonbond.nl
www.urgenda.nl
www.woonstad.nl
www.nhec.nl
www.mauritsgroen.nl

Hoek van Holland start zonnestroomproject

hoekvanholland.solar.1

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en partner WAIFER Nederland zijn er in een tijdsbestek van slechts vier weken in geslaagd een compleet zonnestroomproject van de grond te tillen. Zeven corporatiewoningen werden voorzien van zonnepanelen, zonder dat woningcorporatie en huurders hierin hebben hoeven investeren. De zonnepanelen, die tweederde van het elektriciteitsgebruik van de bewoners dekken, werden 7 mei door de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen op heel toepasselijke wijze in gebruik genomen: vanuit een hoogwerker. >>>

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en WAIFER Nederland ontwikkelden samen een speciale aanpak, die zonder problemen ook elders in Hoek van Holland, Rotterdam en overal in het land toegepast kan worden. WAIFER Nederland investeert als private partner en uitvoerder in de zonnepanelen die worden geplaatst op de corporatiewoningen en voorziet de bewoners met de energie die hiermee wordt opgewekt van elektriciteit. De panelen zijn goed voor tweederde van het elektriciteitsgebruik van de huurders. Op deze manier krijgt de verduurzaming van de samenleving een impuls, zonder dat huurders of WVH hierin hoeven te investeren.

Wethouder Van Huffelen
Op 7 mei werden de zonnepanelen op een eerste blok van zeven woningen officieel in gebruik genomen door de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen‘Rotterdam wil een schone, groene en gezonde stad zijn. Zonne-energie is een van de vormen van duurzame energie waar wij ons voor inzetten. Dit doen wij niet alleen. Het is mooi om te zien dat organisaties zoals WVH en WAIFER hun betrokkenheid bij de stad en duurzame energie laten zien. In deze, voor huurders en woningcorporaties, moeilijke tijden hebben zij een creatieve constructie ontwikkeld waarmee de verduurzaming toch door kan gaan.’

Vergulde Draeckweg
De zeven corporatiewoningen maken deel uit van complex Vergulde Draeckweg. De bijna 200 woningen van dit complex worden momenteel allemaal gerenoveerd volgens het cradle-to-cradle principe: alleen milieuvriendelijke materialen en werkmethoden worden toegepast en het ingebouwde materiaal moet in de toekomst kunnen worden hergebruikt. Het energielabel gaat daarbij van F/G naar B of A. Dat merken de huurders direct in hun portemonnee want hun stookkosten worden veel lager. Nu wordt ook nog de stroom van de zonnepanelen tegen een vaste lage prijs aan de bewoners geleverd. Het grootste deel van hun stroomkosten wordt zo ‘voor eeuwig’ bevroren. WVH
heeft het voornemen om ook in andere complexen deze aanpak toe te passen.

Voorpost van Rotterdam
Hoek van Holland is voorpost en deelgemeente van Rotterdam. WVH is eigenaar van bijna de helft van de woningen in deze deelgemeente en heeft daardoor een grote verantwoordelijkheid op het gebied van verduurzaming van de samenleving op lokaal niveau. De woningcorporatie werkt hard aan het verwezenlijken van drie langetermijndoelen. WVH wil meer energie gaan opwekken dan verbruiken, probeert de afgifte van afvalstoffen bij bouwen en beheren van woningen terug te brengen naar nul, en gaat uiteindelijk de materialen die ze toepast keer op keer hergebruiken. Naast de verduurzaming van de 200 woningen in complex Vergulde Draeckweg, heeft WVH nog een ander ambitieus project onder handen. De Hoekse woningbouwvereniging bouwt 52 woningen uit het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw (complex President Jan Lelsstraat) om tot (bijna) nul-energiewoningen. WVH doet daar onder andere ervaring op met verschillende typen warmtepompen en een speciaal ontwikkeld verwarmingssysteem.

Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative, een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf RotterdamDCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, werkt hard aan een schone, groene, en economisch sterke stad. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen heeft de stad de ambitie om van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad te maken. De omschakeling naar duurzame energie is een van tien Rotterdamse duurzaamheidsopgaven. Woningbouwvereniging Hoek van Holland en WAIFER werden tot hun zonnestroomproject geïnspireerd door de Greendeal die verschillende Rotterdamse woningcorporaties waaronder WVH, gesloten hebben met WAIFER Nederland Nederland, VvE010 en de gemeente Rotterdam. De deelnemers hebben onder het motto “Duurzame Daden” toegezegd met elkaar concrete grote stappen op weg naar verduurzaming van Rotterdam te zetten. Naast projecten op het gebied van zonnestroom en benutting van restwarmte moet dit binnen twee jaar leiden tot het verduurzamen van tenminste 2.500 huur- en koopwoningen.

Rotterdam Solar City 2012
Rotterdam werd op 7 mei door de organisatie van de Solar Days officieel uitgeroepen tot Solar City 2012. De Solar City is een stad die actief zonne-energie promoot, zelf zonne-energie toepast en/of veel opvallende zonne-energieprojecten heeft. De onthulling van de zonnepanelen in Hoek van Holland is een van de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van de Solar Days, een initiatief van Holland Solar, ODE (belangenorganisatie voor gebruikers van duurzame energie), UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor installateurs) en Agentschap NL (agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Voor meer informatie zie www.solardays.nl enwww.hollandsolar.nl.

Deelgemeente Noord ontvangt trofee

Deelgemeente Noord ontvangt landelijke StookJeRijkTrofee 2012

Het huidige renovatietempo van 1 procent per jaar is echt te laag!

Nils Berndsen van de Deelgemeente Noord, de Huurdersbond Ede en woningcorporatie De Alliantie Amsterdam zijn de winnaars van de StookjeRijk-Trofee. Op 6 juni ontvingen ze deze prijs uit handen van De Natuur en Milieufederaties van Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Milieucentra van Amsterdam en Rotterdam en de Woonbond. De trofeeën zijn uitgereikt aan de huurdersvereniging, corporatie en gemeente die binnen het project Stook je Rijk het beste voorbeeld heeft neergezet rondom energiebesparing. De milieuorganisaties en De Woonbond pleiten voor een hoger tempo bij de isolatie van huurwoningen. >>>

De Woonbond probeert dat ook te bereiken met de herijking van het huidige Convenant Energiebesparing Corporatiesector van 2008. Door isolatie dalen het energieverbruik, de energierekening en daarmee de woonlasten van huurders. Ook pleiten de milieuorganisaties en de Woonbond voor een actievere en helderder informatieverstrekking over energieprestaties vanuit de corporaties. Rondetafelgesprekken De milieuorganisaties hebben in acht steden, waaronder Rotterdam, rondetafelgesprekken gehouden. In Rotterdam werden twee gesprekken in de Deelgemeente Noord georganiseerd en stedelijk tijdens de Groeneconferentie in december vorig jaar. Daarbij spraken huurdersverenigingen, corporaties, raadsleden en deelgemeentebestuurders over de mogelijkheden, initiatieven en kansen voor versnelling van de energiebesparing in huurwoningen. Bij het project hebben de milieuorganisaties nauw samengewerkt met de Woonbond. Deelgemeente Noord Portefeuillehouder Nils Berndsen van de Deelgemeente Noord werd door de jury geroemd om zijn persoonlijke betrokkenheid en inzet bij het proces om woningcorporaties en huurders om de tafel te krijgen. Het lukte Berndsen om woningcorporaties tot concrete (label)stappen aan te sporen om het doel van Rotterdam om tot een CO2 reductie te komen van 50% in 2025 (ten opzichte van 1990) dichterbij te brengen. Deze enorme Rotterdamse ambitie kan alleen bereikt worden door het nemen van forse energiebesparende stappen, juist ook in de bestaande bouw! Het belang van de bewoners verlor Berndsen hierbij niet uit het oog. Berndsen zorgt dat bewoners volop bij het proces betrokken worden en blijven. Renovatietempo te laag Het huidige renovatietempo van 1 procent per jaar is echt te laag om de energieverslindende huurwoningen (G-, F- en E-labels) tijdig weg te werken. Bij onderhoud in een huurwoning moeten naast de ramen (dubbelglas) ook de rest van de schil (dak, muur en vloer) meteen worden geïsoleerd. Als een beperkte huurstijging in rekening wordt gebracht voor energiemaatregelen, moeten de totale woonlasten niet stijgen, stellen de organisaties. Een zogenoemde woonlastengarantie voorkomt dit. Energieprestaties Ook vinden de organisaties dat de huurders structureel bij de voortgang van de energieprestaties moet worden betrokken. Corporaties moeten hierover actief en helder informatie verstrekken. Dit kan via jaarverslagen en via jaarlijks terugkerend overleg met huurders. Huurders kunnen een bijdrage leveren door mee te gaan in een beperkte huurverhoging wanneer er energiemaatregelen worden genomen. Daarbij is voor de huurders van belang dat de totale woonlasten niet stijgen. Bestuurders en raadleden Naast huurders vragen ook raadsleden en deelgemeentebestuurders om actieve informatieverstrekking en meer voortgang, bleek bij de rondetafelgesprekken. Emile van Rinsum van het milieucentrum: ‘Isolatie van huurwoningen is een belangrijke pijler van het Rotterdamse klimaatprogramma, zorgt voor stabilisatie van woonlasten en voor lokale wekgelegenheid in de bouwsector.’ Weblinks: www.stookjerijk.nl www.rotterdam.nl/noord www.milieucentrum.rotterdam.nl

Greendeal moet woningcorporaties, huurders en VvE’s in beweging krijgen

In de Greendeal ‘duurzame daden’ wordt afgesproken dat er de komende 3 jaar 2500 woningen energiezuiniger worden gemaakt in Rotterdam. Zo’n 2000 huurwoningen en de rest van eigenaar-bewoners. Deze woningen moeten minimaal 2 labelstappen omhoog (dus bijvoorbeeld van energielabel C naar A). Op 14 december ondertekende wethouder Alexandra van Huffelen en vier woningcorporaties de GREENDEAL ‘Duurzame Daden’ tijdens de Groene Conferentie van het Rotterdams Milieucentrum. >>>

KIO-3516 KIO-3514 KIO-3443 KIO-3517

Samenwerking
De organisaties die samen met de wethouder de GREENDEAL ‘duurzame daden’ kwamen ondertekenen op 14 december zijn: VVE010, het Warmtebedrijf Rotterdam, Waifer en de woningcorporaties WoonbronWoonstad RotterdamHavensteder, en Woningbouwvereniging Hoek van Holland . De vier genoemde woningcorporaties zijn goed voor ongeveer 130.000 huurwoningen in Rotterdam.

Huurders en eigenaar-bewoners
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Rotterdam is onderdeel van het rijksprogramma GREENDEAL ‘Energiebesparing’. Deze GREENDEAL is gericht op zowel huurders van corporatiewoningen als eigenaar-bewoners, vaak verenigd in Vereniging van Eigenaren (VvE’s)

Slechte woningen
Een groot deel van de woningen in Rotterdam is erg slecht geisoleerd, heeft verouderde ketels en is dus zeer energieonzuinig. De komende jaren zien bewoners van deze slecht geisoleerde woningen hun woonlasten oplopen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit kan in delen van Rotterdam tot financiële en sociale problemen leiden, aldus de gemeente. Ook zorgen deze woningen voor veel CO2 uitstoot en dat komt weer de klimaatdoelen van de stad niet ten goede.

Vliegwiel
De 2500 aan te pakken woningen uit de Rotterdamse GREENDEAL vormen het vliegwiel van de aanpak. Het hoofddoel van de gemeente en het rijk is het in beweging krijgen van Rotterdamse woningcorporaties, particuliere eigenaren, huurders en eigenaar-bewoners (VvE’s).

Vooroplopen
Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): ‘De stad Rotterdam – bedrijven, organisaties, de gemeente en bewoners – heeft stevige duurzaamheidambities. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal de uitstoot in 2025 verdubbelen. Opschaling van het aantal energiezuinige woningen is noodzakelijk willen Rotterdam en haar bewoners de toekomst duurzaam tegemoet kunnen gaan.

Consortium
Een opgericht consortium onder de naam ‘Duurzame Daden’ gaat de komende jaren woningcorporaties, particuliere eigenaren, eigenaar-bewoners en VvE’s ondersteunen met kennisoverdracht. Ook komen er aantrekkelijke financiering– en uitvoerprogramma’s voor eigenaar-bewoners. Een wervelende en wervende publiciteitscampagne ‘duurzame daden’ zal binnenkort van start gaan.

Vraagtekens
Maarten Visscher van de landelijke campagne Stook je rijk zet toch wat vraagtekend achter de GREENDEAL: ‘Het gewone aantal renovaties bij corporaties is ongeveer 1% per jaar van het aantal woningen dat zij in bezit hebben. Het aantal huurwoningen van de vier corporaties die de GREENDEAL hebben ondertekend, is zo’n 130.000 woningen. 1% van 130.000 is 1300 renovaties per jaar. In drie jaar zijn dat dus 3900 woningen die al via het ‘gewone’ renovatieprogramma worden opgeknapt. De ambitie van Duurzame Daden ligt met ruim 2000 huurwoningen (ook in 3 jaar, red) hier ver onder. Voor een GREENDEAL dient de ambitie beduideend hoger te liggen dan het normale renovatietempo dat al te laag ligt. Het Rotterdam Climate Initiatief wil in 2025 50% CO2 hebben gereduceerd. Corporaties hebben daar een belangrijk aandeel in. Zij dienen juist voorop te lopen.‘, aldus de projectleider.

Rotterdam nog niet winterklaar (maar er wordt aan gewerkt…)

De Groeneconferentie op 14 december 2011 werd druk bezocht. Niet alleen omdat er vele prijzen werden uitgereikt maar ook om te praten over energiebesparing in de huursector. Wethouder Alexandra van Huffelen tekende de GREENDEAL ‘duurzame daden’ samen met de vier grote Rotterdamse woningcorporaties,VVE010 en het Warmtebedrijf Rotterdam. In de GREENDEAL wordt afgesproken dat er 2500 Rotterdamse huur – en koopwoningen komende drie jaar ‘winterklaar’ worden gemaakt (2 energielabelsprongen naar boven). De vraag of Rotterdam winterklaar is werd nog niet helemaal beantwoord maar er wordt wel hard aan gewerkt zo bleek uit de rondetafeldiscussie onder leiding van Maurits Groen. >>>

KIO-3433 KIO-3531 KIO-3559 KIO-3536

– Een uitgebreid verslag van de Groeneconferentie is onderaan te vinden als een apart Word-document –

Aan de discussie voor de pauze namen deel Jaap van Leeuwen energieconsulent van de Woonbond, Pepijn Lobenstein van Havensteder, Karin Schrederhof van Woonbron, Karin Padmos huurster vanVestia en Caroline Lemmen van Woonstad. Het ging vooral over de ambities van de woningcorporaties en hoe deze duurzame ambities te bereiken zijn. Jaap van Leeuwen vertelde in een korte inleiding meer over de rol van huurders(verenigingen) en de Woonbond en over de zogenaamde ‘woonlastenwaarborg’ (zie zijn PowerPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Na de pauze ging de discussie verder onder leiding van Maurits Groen. Aan de rondetafel gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks, portefeuillehouder Deelgemeente Noord Nils Bendsen, portefeuillehouder Deelgemeente Charlois Theo Coskun, landelijk projectleider Stook Je Rijk Maarten Visschers en Jan Willem Jehee van het bedrijf Volker Wessels. De vraag was wat de gemeente(raad) en/of de deelgemeenten kunnen bijdragen aan die grootschaliger energiebesparing in de huursector? Jan Willem Jehee vertelde ter inleiding op een zeer inspirende manier over de voordelen van de plaatsing van zonnepanelen voor corporaties en huurders (zie zijn PowetPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de GroeneConferentie:

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de presentatie van Jan Willem Jehee van Volker Wessels:

Hieronder een uitgebreid verslag van de GroeneConferentie, de PowerPointPresentaties van Jaap van Leeuwen ( Woonbond) over energiebesparing in de huursector en Jan Willem Jehee (Volker Wessels) over zonnepanelen voor corporaties:

textVerslag.GroeneConferentie.december.2011

fileduurzameenergie.voor.corporaties.2012

fileEnergiebesparing.ppt