Roet de belangrijkste veroorzaker van gezondheidschade!

pollution_europe_L

In Europese steden wordt 80 tot 97% van de bevolking blootgesteld aan gevaarlijk hoge concentraties luchtverontreiniging.

Ongeveer 420.000 Europese burgers sterven jaarlijks voortijdig ten gevolge van luchtverontreiniging. In Nederland lijden één miljoen mensen aan een longziekte. Ultrafijnstof en roet zijn de belangrijkste veroorzakers van gezondheidsschade door luchtvervuiling. 60 gezondheids – en milieuorganisaties in Europa schreven een brief aan hun milieuministers. Een van deze organisaties is het Rotterdams Milieucentrum.

De WereldGezondheidsOrganisatie
De WereldgezondheidsOrganisatie (WHO) heeft de enorme omvang van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging recentelijk nogmaals bevestigd. Ook benadrukte zij dat de bestaande normen van ‘Europa’ voor de luchtkwaliteit verre van toereikend zijn om de gezondheid van de burgers te beschermen. Ook in Nederland worden de meeste burgers aan hogere concentraties fijnstof blootgesteld dan de WHO acceptabel acht. Niet alleen nu, maar ook in 2020 en 2030 is dit zonder aanvullende maatregelen nog het geval, zo blijkt uit prognoses. Het gevolg is dat veel mensen aan longziekten lijden. Aandoeningen zoals astma, COPD, hart- en vaatziekten zorgen voor veel persoonlijk leed.

Economische schade
Alleen al in het jaar 2000 veroorzaakte luchtverontreiniging een economische schade van 277 tot 790 miljard euro! Als de luchtkwaliteit in de 25 grootste Europese steden zou voldoen aan de richtlijnen van de WereldgezondheidsOrganisatie, zou dat per jaar 31.5 miljard euro opleveren. Deze winst kan worden behaald door verminderde zorgkosten, lager werkverzuim en door waardering van
immateriële zaken als welzijn, levensverwachting en kwaliteit van leven.

Kosten/baten
In een brief van een aantal Nederlandse gezondheids – en milieuorganisaties aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw Schultz van Haegen en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw Mansveld wordt gevraagd om herziening van de richtlijnen van de Europese Unie waarin nu is vastgelegd hoeveel in een land mag worden uitgestoten aan vervuilde lucht (emmissieplafonds). Een herziening levert 22 tot 70 miljard euro aan o.a. minder kosten gezondheidszorg op per jaar! Dit is berekend in een kosten-baten-analyse door het Europese Directoraat-Generaal van Milieu van de Europese Unie. Op 22 april komt de Raad van Europese Milieuministers bijelkaar. De samenwerkende gezondheids – en milieuorganisaties willen dat de minister en de staatsecretaris dit punt hier aankaarten. Ruim 60 gezondheids – en milieuorganisatie in heel Europa schreven een vergelijkbare brief aan hun milieuministers. Een van deze organisaties is het Rotterdams Milieucentrum.

Steun
Een groot deel van de Europese bevolking ondersteunt een beleid waardoor de luchtkwaliteit
verbetert. Uit de Eurobarometer van 2013 blijkt dat 80% van alle ondervraagde Europeanen vindt
dat ‘Europa’ extra maatregelen moet nemen om problemen met luchtverontreiniging aan
te pakken. Ook meent 67% van deze mensen dat de luchtkwaliteit de afgelopen tien jaar is
verslechterd.

De brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw Schultz van Haegen en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw Mansveld over de luchtkwaliteit:

textBrief aan de minister van milieu EU luchtkwaliteit

Eerste walstroom voor zeevaart in Nederland

schultz-walstroom-01

In 2004 organiseerde het Rotterdams Milieucentrum samen met Stichting de Noordzee de Greenportconference over een duurzame haven en zeevaart. Een van de belangrijkste onderwerpen was toen walstroom voor binnenvaart – en zeeschepen. De Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam pakten de uitdaging op. De afgelopen jaren werden ruim 300 aansluitpunten gerealiseerd voor de binnenvaart. Schepen krijgen hierdoor elektriciteit van de wal en hoeven niet langer hun motoren te laten draaien voor het opwekken van stroom. De luchtkwaliteit in de directe omgeving wordt door deze investering aanzienlijk verbeterd. Walstroom voor de zeeschepen was nog niet geregeld. Op 13 juni nam minister Melanie Schultz van Haegen op de terminal van rederij Stena Line de eerste Rotterdamse walstroomaansluiting voor zeeschepen in gebruik. Een heugelijk feit! >>>

Rederij Stena Line gaat met vier ferryschepen gebruik maken van de walstroom.

Havenbedrijf
De walstroom is aangelegd mede dankzij ondersteuning van het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Ifrastructuur en Milieu. De bijdrage van het Havenbedrijf past in het beleid om de duurzaamste haven ter wereld te worden. Er zijn nog geen concrete plannen voor méér walstroomvoorzieningen voor de zeevaart. Dit heeft onder andere te maken met de hoge investeringen. Wel worden nieuwe kades, bijvoorbeeld op Maasvlakte2, en oudere bij renovaties voorbereid op een eventueel latere aanleg van walstroom.

Weblinks
www.walstroom.nl
www.Stena Line.com
www.portofrotterdam.nl

Rotterdamse haven gaat schone schepen belonen

Duurzame.zeehavens

– 5 november 2010 – Per 1 januari 2011 gaan de havens van Amsterdam, Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam schone zeeschepen belonen met kortingen op het havengeld. Het gaat om schepen die goed scoren op de Environmental Ship Index (ESI). Dit is een nieuwe internationale maatstaf voor de uitstoot naar de lucht van schepen. Schepen die beter presteren dan de wettelijke norm worden beloond. >>>

Environmental Ship Index is een certificaat dat per 1 januari 2011 op verzoek van het schip wordt verstrekt door het World Ports Climate Initiative ( www.EnvironmentalShipIndex.org). De ESI is ontworpen door de havens van Le Havre, Bremen, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2. Havens en andere nautische dienstverleners over de hele wereld kunnen de index gebruiken om schepen te belonen en zodoende duurzaam gedrag in de scheepvaart te stimuleren.

Duurzaam groeien
De havens van Amsterdam, Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam gaan als eerste ESI gebruiken om schone zeeschepen te belonen. Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, en Dertje Meijer, directeur van Haven Amsterdam, voeren hierin dezelfde strategie: “Het is van groot belang dat zeehavens zich duurzaam ontwikkelen. Daarin past vergroening van haventarieven en het belonen van schone schepen. Hoe meer havens en schepen de ESI gebruiken, hoe meer dit zal leiden tot gedragsbeïnvloeding in de scheepvaart.´´ Inmiddels hebben ook Antwerpen, Hamburg en Bremen aangegeven de Environmental Ship Index te gaan gebruiken.

World Port Climate Initiative
World Ports Climate Initiative is een collectief van 55 toonaangevende havens die zich actief inzetten voor het verminderen van luchtverontreiniging en de uitstoot van CO2 in het bijzonder. Dat doet het onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbors, de internationale belangenbehartiger van zeehavens.

Maasvlakte.2.b

Akkoord over Tweede Maasvlakte (2009)

Milieudefensie ziet af van juridische actie

Milieudefensie en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten over de Tweede Maasvlakte. De afspraak is tot een vermindering van 10% te komen van luchtverontreinigende stoffen in 2020.Milieudefensie ziet af van verdere juridische actie. De directeur van Milieudefensie Frank Köhler stelt: ‘Milieudefensie is blij met deze overeenkomst. Het markeert het einde van een jarenlange strijd die voor de rechter dreigde te eindigen. Zover hoefde het niet te komen, want er ligt nu een resultaat waar het milieu en de inwoners van Rotterdam wel bij varen.‘ >>>

(foto: Frank Köhler, directeur Milieudefensie)

Verschillen van inzicht
De afgelopen maanden hebben Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie gesproken over de verschillen van inzicht over milieudoelstellingen van de Tweede Maasvlakte. De uiteindelijke conclusie was dat het voor alle partijen aantrekkelijker is te streven naar een duurzame Maasvlakte dan het voeren van juridische procedures. Milieudefensie stopt dan ook alle beroepsprocedures en roept organisaties als de VNMN, de Stichting Gezond Overschie, de Vereniging Tegen Milieubederf en de Verontruste Burgers Voorne op ook de juridische procedures te staken. Milieudefensie verwacht op deze manier een grotere winst te behalen.

Onderzoek
De komende maanden komt er een onderzoek naar de beste maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van walstroom voor (zee)schepen die in de haven liggen. Ook wil Milieudefensie dat vuilere zeeschepen meer havengeld gaan betalen dan schonere schepen. Zo wil Milieudefensie scheepsbedrijven aanmoedigen te investeren in milieumaatregelen. Ook komt er een onderzoek naar het vergroten van de milieuzone op de Maasvlakte zodat ook in andere delen van het havengebied alleen schonere vrachtwagens welkom zijn. Het Havenbedrijf en Milieudefensie blijven de komende jaren in overleg om het effect van de te nemen maatregelen te monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Hans Smits, directeur Havenbedrijf Rotterdam: ‘Wij zijn verheugd over de constructieve opstelling van Milieudefensie. Het is altijd het streven van het Havenbedrijf geweest om in een permanente dialoog met alle stakeholders win-win situaties te creëren waarbij de economie én de leefbaarheid versterkt worden. De aanleg van de Tweede Maasvlakte gaat onverminderd door en tegelijk zorgen we dat de haven duurzamer wordt.

Weblinks:
De overeenkomst
Het gezamenlijke persbericht van Milieudefensie en het Havenbedrijf
Documentatie Maasvlakte 2

Milieudefensie
Havenbedrijf Rotterdam
www.maasvlakte2.com

Maasvlakte2.2

Zienswijze op Maasvlakte 2 (2008)

Februari 2008

Het Rotterdams Milieucentrum en de Milieufederatie Zuid Holland: natuurcompensatie moet beter worden geregeld voor de start van de aanleg van de tweede Maasvlakte! Op 27 februari 2008 is het contract voor de aanleg van Maasvlakte 2 getekend door de bestuurders van de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord. >>>

Vóór de geplande start in september zijn er wat DeMilieufederatie Zuid Holland (MZH) en het Rotterdams Milieucentrum (RMC) betreft nog een aantal verbeteringen noodzakelijk ten opzichte van het Ontwerp bestemmingsplan. Zo stellen ze in een reactie aan de opstellers van dit plan dat niet met de aanleg gestart kan worden voordat de wijze waarop natuurcompensatie moet plaats vinden goed is geregeld.

Natuurreservaat
Dat er compensatie komt in de vorm van een ‘natuurreservaat’ in zee en een stuk nieuwe duinen bij Hoek van Holland is toegezegd. Maar er is nog geen besluit in overleg met betrokken partijen over de kwaliteit en kwantiteit van deze natuurcompensatie. Ook is er nog geen beheersplan voor het natuurreservaat in de Voordelta. Kortom de afspraken moeten nog beter uitgewerkt en worden vastgelegd. Dit geld ook voor het lange termijn kader waarin afspraken rondom monitoring, evaluatie en bijstelling geregeld worden. Vooral aan dit laatste hecht de milieubeweging grote waarde want het is de enige mogelijkheid om het nakomen van de afspraken voor de toekomst te borgen.

Mainport
Daarnaast willen de beide milieuorganisaties dat er voldoende vorderingen zijn gemaakt op de andere onderdelen van de Project Mainport Rotterdam (PMR) doelstellingen waaronder het realiseren van 750ha natuur en recreatiegebied waarvan 600 ha op IJsselmonde en 150 ha in de Noordrand van Rotterdam.

Ambities mogen hoger!
Ook mogen de ambities ten aanzien van natuur en milieu nog hoger Zo kan het schadelijk effect van de uitstoot van brandstoffen van schepen op de duinen beter worden aangepakt. En kan het ruimtegebruik compacter, schoner en zuiniger. Tenslotte pleiten de Milieufederatie Zuid Holland en het Rotterdams Milieucentrum voor de invoering van een spitsverbod voor vrachtauto’s en de verbinding van de natuurgebieden door middel van zogenaamde stapstenen.

Ook waardering
Naast kritiek is er ook waardering voor de gedegen beantwoording van de inspraakreacties en de kwaliteitsverbetering van het Ontwerp Bestemmingsplan ten opzicht van het Voorontwerp bestemmingsplan. Zo is er inmiddels gekozen voor de meest milieuvriendelijke methode voor zandwinning met beperkte gevolgen voor watervogels als de eidereend. Het Rijk heeft zijn inzet en verantwoordelijkheid toegezegd voor de bereikbaarheid en de mobiliteitsproblematiek en komt er een uitbreiding van de mogelijkheden van duurzame energie door plaatsing van windturbines.

Meer informatie
Meer gedetailleerde informatie over de reactie van de Milieufederatie Zuid Holland en het Rotterdams Milieucentrum op het Ontwerp Bestemmingsplan is te vinden:

Maasvlakte.2.b

Reactie Rotterdams Milieucentrum op MER Tweede Maasvlakte (2007)

Het Rotterdams Milieucentrum heeft samen met de Milieufederatie Zuid-Holland en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap, gereageerd op de twee milieueffectrapportages (MER’s) en de twee Voorontwerp bestemmingsplannen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. >>>

Tot en met 31 mei 2007 konden organisaties en andere belanghebbenden een inspraakreactie indienen (en geen ‘bezwaar’, zoals het AD-Rotterdams Dagblad zaterdag 2 juni abusievelijk vermeldde).

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. “De aanleg van de Tweede Maasvlakte is de sleutel voor een gezonde toekomst van haven en omgeving,” aldus de brochure ‘Alle ruimte voor een gezonde toekomst’. Duurzame ontwikkeling en inrichting van het 1.000 hectare grote bedrijfsterrein staan voorop. “Dit vertaalt zich onder meer in uitgebreide aandacht voor het milieu, industriële clustering, optimaal ruimtegebruik en goede inbedding van terreinen en bedrijven in het landschap,” vervolgt de brochure.

Leemtes
Ondanks dit mooie verhaal en de uitputtende milieueffectrapportages – “We hebben geen detail over het hoofd gezien,” aldus Ronald Paul, projectleider Tweede Maasvlakte, – vonden de milieu- en natuurorganisaties de nodige leemtes in het 6.000 pagina’s tellende dossier. Zo is het thema duurzaamheid te mager ingevuld en worden mobiliteitsknelpunten onderschat. Ook zijn CO2, energie en klimaat in de MER niet onderzocht en is een aanvullend programma lucht noodzakelijk. De milieu- en natuurorganisaties pleiten in hun inspraakreactie daarom voor aanvullende maatregelen en keiharde garanties voor het nakomen van afspraken. Deze zijn in zes kernpunten samengevat:

1. Het wegennet,
waaronder de A15, is niet afgestemd op de volledige ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.
Voorstel: De hoeveelheid verkeer vraagt om logistieke, duurzame oplossingen.

2. Voorkómen dat ‘harde’ afspraken niet worden nagekomen.
Voorstel: Een onafhankelijk bureau voert de monitoring en het evaluatieonderzoek uit. Bij het niet nakomen van afspraken kunnen sancties worden opgelegd.

3. De ambities met betrekking tot luchtkwaliteit zijn mager.
Voorstel: Een aanvullend programma luchtkwaliteit met meer aandacht voor de volksgezondheid is noodzakelijk.

4. CO2, energie en klimaat zijn niet onderzocht en nauwelijks een thema in de MER.
Voorstel: Het opnemen van concrete CO2-doelstellingen voor de Tweede Maasvlakte, gekoppeld aan het soort bedrijven dat zich hier gaat vestigen.

5. Het aspect duurzaamheid komt al met al (zie kernpunten 3 en 4) niet uit de verf.
Voorstel: de onderwerpen luchtkwaliteit, CO2, energie en klimaat moeten voldoen aan de MER-richtlijnen. In een op te richten Platform Duurzame Ontwikkeling Maasvlakte 2 worden ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden besproken.

6. Er moet aandacht worden besteed aan natuuraspecten die samenhangen met de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.
Voorstel: De ontwikkeling van 750 hectare natuur- en recreatiegebied moet nadrukkelijk gelijke tred houden met de realisering van de Tweede Maasvlakte.

Vervolgtraject
Op basis van de inspraakreacties zal gemeente Rotterdam een ontwerp bestemmingsplan maken. Dit ligt in oktober 2007 ter visie. In februari 2008 moet het ontwerp bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet het plan vervolgens goedkeuren (augustus 2008). Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Meer informatie over de Tweede Maasvlakte vindt u op:

Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit

Ieders.lucht.16juni.stadhuis.2

Luchtkwaliteit is voor het Rmc al prioriteit nummer 1 sinds ‘dag nummer 1’ van haar (nieuwe) bestaan.
De oprichtingsconferentie ´Ieders Lucht´ op 19 juni 2003 ging helemaal over luchtkwaliteit.
Ook 16 juni 2004 is een gedenkwaardige dag.


Ongevraagd advies
Woensdag 16 juni 2004 overhandigden het milieucentrum samen met de stichting de Noordzee het ongevraagde advies ´Ieders Lucht´ aan de voorzitter van de gemeenteraadscommissie milieu (zie foto, actie op de trappen van het stadhuis). In dit ongevraagde advies pleiten we voor een groot aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het milieucentrum voerde ook een aantal publieksacties zoals tijdens de Wereldhavendagen. 

Greenport
4 en 5 maart 2005 werd samen met de stichting de Noordzee en GroenLinks de internationale Greenportconference georganiseerd. Hier spraken vertegenwoordigers van diverse Europese havens, milieuorganisaties, kapiteins/gezagvoerders en reders metelkaar. De conferentie werd geopend door milieu – en havenwethouder van Sluis.
Met de conferentie werd luchtvervuiling door scheepvaart steviger op de politieke agenda gezet. 

Het milieucentrum trekt al sinds haar oprichtingsdag dus hard aan de bel bij de lokale politiek over de luchtkwaliteit.

Rotterdamse aanpak
1 november werd een pakket aan maatregelen gepresenteerd. In de nota ´Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit (zie de weblink onderaan) worden een fors aantal maatregelen aangekondigd door de gemeente Rotterdam. Gaan die maatregelen wel ver genoeg???

Reageer
Reageer op deze vraag via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Lees hieronder meer over de Rotterdamse maatregelen met helemaal onderaan drie weblinks naar het Plan van aanpak luchtkwaliteit, het actieprogramma en de aanpak van de 44 meest vervuilde straten in Rotterdam. Reacties zijn dus welkom!

– artikel door de dS+V/gemeente Rotterdam –
ROTTERDAM WEERT VUILE VRACHTWAGENS


Rotterdam gaat de strijd aan tegen fijn stof en stikstofdioxide met extra maatregelen gericht op het auto- en vrachtverkeer. De gemeente gaat sterk vervuilend verkeer weren uit bepaalde delen van de stad. Ook zullen extra milieueisen worden gesteld bij de aanbesteding van bouwprojecten. 

Het gemeentelijk wagenpark wordt schoner doordat meer vuilniswagens en stadsbussen roetfilters krijgen. Dat staat in de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit, een actieplan waarmee het college van burgemeester en wethouders de toekomst van schoon vervoer dichterbij brengt.

Economische groei
De luchtkwaliteit in de stad wordt grotendeels bepaald door de uitstoot van het wegverkeer en de scheepvaart. Bij de economische groei die de stad en de haven ambiëren, wordt verwacht dat het auto- en vrachtverkeer in de komende vijftien jaar met respectievelijk 30 en 80 procent toeneemt. Rotterdam vindt het daarom van het grootste belang dat voertuigen snel schoner worden en dat het gebruik van schonere brandstof wordt gestimuleerd.

Naast het versneld ‘verschonen’ van het eigen wagenpark zal Rotterdam bedrijven stimuleren zelf te investeren in schone voertuigen door bij de aanbesteding van publieke werken voorwaarden te stellen aan de te gebruiken voertuigen. De Tweede Maasvlakte zou op deze manier alleen toegankelijk kunnen worden voor auto’s en schepen met schone motoren. In de stad gaan milieuzones gelden waar sterk vervuilende voertuigen gehinderd worden en ook het parkeerbeleid kan met tariefverschillen hetzelfde doel beogen. Daarnaast wil Rotterdam op zogenoemde piekdagen extra maatregelen nemen zoals het besproeien van het wegdek, oproepen tot het niet gebruiken van de open haard en hardere controles van sterk vervuilende auto’s. 

Walstroom
Ook voor scheepvaart die aan de stad verbonden is, wil Rotterdam het gebruik van roetfilters en katalysatoren stimuleren. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in extra walstroomvoorzieningen in de haven en wordt het gebruik ervan gestimuleerd. Aangemeerde schepen zijn dan niet langer afhankelijk van hun motoren om installaties aan boord draaiende te houden. 

De maatregelen vormen een intensivering en aanvulling op al bestaande maatregelen zoals groene golven, de 80km-maatregel op de ruit, P+R-voorzieningen en het hergebruik van overtollige warmte van de industrie. Voor de uitvoering van de extra maatregelen is in 2006 een bedrag nodig van circa veertien miljoen euro. Rotterdam heeft zeven miljoen euro gereserveerd en verwacht voor de overige zeven miljoen euro co-financiering van het rijk. Deze bedragen staan los van de 25 miljoen euro die Rotterdam investeert in het hergebruik van overtollige warmte van de industrie voor de verwarming van huishoudens. 

Klik op de weblinks hieronder voor de nota aanpak luchtkwaliteit van de gemeente Rotterdam, het actieplan en de aanpak van de 44 meest vervuilde straten in Rotterdam:

Nota: Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit, 1 november 2005

Actieprogramma Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit

Aanpak 44 vieste straten in Rotterdam

50% minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990

RCI

50% minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990. Dat is de doelstellingen van de gemeente Rotterdam en het Rotterdam Climate Initiative. Om de uitstoot van CO2 te halveren, moet er in 2025 21 megaton zijn gereduceerd.

Als grootste havenstad van Europa met een zeer grote industrie en energie-sector draagt Rotterdam voor ongeveer 18% bij aan de Nederlandse CO2-uitstoot. De totale CO2-uitstoot van Rotterdam bedroeg toen de gemeente haar klimaatdoelstelling stelde in 2007 zo’n 29 megaton (Mton), tegen 24 Mton in 1990. Zonder maatregelen stijgt de totale CO2-uitstoot in het Rotterdamse gebied in 2025 mogelijk naar 33 Mton. De gemeente en het Rotterdam Climate Initiative wil 50% minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990 (!). Een gigantische opgaaf. De Rotterdamse ambitie geldt voor de volgende drie sectoren: (1) de industrie (2) de gebouwde omgeving en (3) verkeer en vervoer.

Door toenemende bedrijvigheid, de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte en de komst van twee nieuwe kolencentrales, neemt de CO2-uitstoot de komende jaren eerst toe wordt voorspeld. De gemeente stelt dat het effect van de klimaatmaatregelen pas over enkele jaren goed zichtbaar wordt met de realisatie van een aantal grootschalige en innovatieve projecten.

Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt de doelstelling van de gemeente maar heeft wel een aantal kritische kanttekeningen bij de voorgestelde maatregelen zoals de bij grootschalige opslag van het broeikasgas CO2 (CCS) in oude gasvelden onder de Noordzee. De bouw van twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte werkt natuurlijk ook niet echt mee aan de klimaatdoelstelling van onze stad!