KIO-0839

Overeenkomst stikstofuitstoot!

Zes natuur- en milieuorganisaties (1), het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs (de belangenorganisatie van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven) hebben een overeenkomst gesloten om de uitstoot van stikstofverbindingen in het Rijnmondgebied terug te dringen. Dat is goed voor de natuur en de luchtkwaliteit! Stikstof wordt uitgestoten door onder andere landbouw, industrie en verkeer. Het veroorzaakt veel schade aan de natuur. De organisaties willen extra maatregelen nemen. Zodat natuurgebieden (met name de duinen) minder belast worden. Door nu in te grijpen kan de Rotterdamse haven zich in de toekomst blijven ontwikkelen en de natuur worden beschermd.

 KIO-0875

Onderzoek naar effectieve maatregelen
De ondertekenaars willen het komende jaar onderzoek doen naar welke maatregelen het effectiefst zijn om de stikstof-uitstoot in natuurgebieden te beperken. Het gaat om maatregelen in de industrie, de land- en tuinbouw en het verkeer (vooral de scheepvaart). Ook wordt er bekeken welke bronnen de natuurgebieden op dit moment het meest belasten. Er wordt nagedacht over een regionale stikstofbank. Hierin kunnen dan alle resultaten worden verzameld. Op basis van het onderzoek worden doelen gesteld voor de vermindering van stikstof-uitstoot en worden er afspraken gemaakt over nog effectievere maatregelen.

Het probleem van stikstof
Stikstofverbindingen komen onder andere in de lucht door verbrandingsprocessen in motoren en verwarmingsinstallaties (stikstofoxiden) en in de landbouw (ammoniak). Het zijn meststoffen die bevorderlijk zijn voor gewassen in de landbouw, maar slecht voor de verscheidenheid aan planten (biodiversiteit) in veel natuurgebieden, zoals de duingebieden in Zuid Holland. Die zijn vaak gebaat bij een voedselarme omgeving, dus weinig stikstof. Deze gebieden zijn internationaal beschermd op grond van hun Natura-2000 status en kennen kritische grenswaarden voor stikstofdeposities. Door de al decennia lang bestaande overmaat aan stikstofdeposities in deze gebieden moeten terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap in veel van deze gebieden meer maatregelen treffen om de natuur in stand te houden, zoals meer begrazing, maaien en plaggen. Als dat niet gebeurt verdwijnen er steeds meer planten- en diersoorten uit de duinen en worden de natuurgebieden snel eentonig. En er zitten grenzen aan het treffen van beheersmaatregelen.

Stikstofbronnen
In natuurgebieden in de Rijnmond (en omgeving) is een groot deel van het stikstof die in de natuur terecht komt afkomstig uit het buitenland (of is van nog onbekende herkomst). Van de stikstofbronnen binnen Nederland komt een groot deel uit de landbouw en veehouderij. Agrarische bedrijven liggen vaak op korte afstand van natuurgebieden en ammoniakemissies, in tegenstelling tot uitstoot door verbranding, slaan snel neer. Daarnaast zorgen verwarming van woningen en gebouwen voor een aanzienlijke bijdrage. De bijdrage uit de scheepvaart is aanzienlijk. Met name bij de scheepvaart lijken nog wel maatregelen mogelijk te zijn en heeft daarom een eerste prioriteit in het onderzoek. De totale bijdragen van de stikstofdeposities uit industrie en (overig) verkeer zijn relatief beperkt. De deposities uit de industrie zijn al sterk verminderd door nieuwe technieken en strengere regelgeving. Ook het wegverkeer heeft al een ontwikkeling doorgemaakt. De partijen bij de overeenkomst willen, naast industrie en verkeer, ook de kosteneffectiviteit van maatregelen in de land- en tuinbouw en de veehouderij in beeld brengen.

KIO-0918 KIO-0887

Regionale bijdrage
Vanwege de landelijke schaal van de problematiek werkt het Rijk al enige jaren samen met de provincies aan de voorbereiding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook dat nationale programma kent twee doelstellingen: 1) de instandhouding van beschermde natuur, 2) ontwikkeling van de economie. Natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven in de Rijnmondregio willen daar een regionale bijdrage aan leveren en tevens minder afhankelijk zijn van landelijke programma’s. Door naast de ontwikkelingsmogelijkheden die de PAS brengt een regionaal programma met bijbehorende stikstofbank in te richten, worden die doelen bereikt. Dat leidt per saldo tot een vermindering van de stikstofdepositie in natuurgebieden en meer ontwikkelingsmogelijkheden in de regio. Daarnaast zullen de maatregelen in veel gevallen ook leiden tot een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een verbetering van de luchtkwaliteit. Er is dus in meerdere opzichten sprake van een win-win benadering, waarvoor de partijen zich nu gaan inzetten.

(1) Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Rotterdams Milieucentrum.

Wilt u de samenwerkingsovereenkomst lezen. Klik dan op de onderstaande weblink naar het pdf.bestand:
PDF.bestand Samenwerkingsovereenkomst Stikstofdeposities

Wilt u meer weten over het onderzoek dat op poten wordt gezet, klik dan op de onderstaande weblink naar het pdf.bestand:
Pdf. onderzoeksvragen bij de overeenkomst stikstofdeposities

(Foto’s van de Duinen in Hoek van Holland nabij de ‘Zeetoren’: Karin Oppelland)

Weer cursussen Milieucoach van start

Een leuke cursus bestaande uit vier bijeenkomsten vol met informatie over energiebesparing in huis. Milieucoaches zijn na de cursus goed in staat de boodschap door te geven in hun eigen netwerk. Zo organiseren milieucoaches bijeenkomsten in de huiskamer, het buurthuis, voor ouders op basisscholen, kerken, en bij sport – en buurtverenigingen. De milieucoaches maken hierbij gebruik van de ‘besparingsladder’ de opZuinig-quiz en de speciale E.KOFFER vol met demonstratiematerialen.

Cursussen komend najaar, op dinsdagavonden (gratis!):

28 okober, 4-11-18 november
25 november, 2-9-16 december

Mail ons info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Filmpje over de Milieucoaches:

 

Stookjerijk Trofee

Vestia, raad en IJsselmonde genomineerd

De Rotterdamse gemeenteraad, Vestia Rotterdam en Huurdersvereniging IJsselmonde zijn genomineerd voor de nationale Stook je Rijk-Trofee. De Trofee wordt uitgereikt aan de best presterende corporatie, huurdersvereniging en gemeenteraad binnen het project Stook Je Rijk. De winnaars worden beloond voor hun inzet en de realisatie van energie¬besparing in de huursector. Ook hun bijdrage aan lokaal overleg en lokale afspraken is een belangrijk criterium.
De trofeeën worden op 20 november in Utrecht uitgereikt; er zijn 21 genomineerden.


Foto: in 2011 won de Rotterdamse Deelgemeente Noord (midden) al een keer de Stook Je Rijk trofee 

In dertien steden hebben woningcorporaties, huurdersverenigingen en raadsleden dit jaar met elkaar overlegd over de voortgang, knelpunten en oplossingen bij de energiebesparing. Stook Je Rijk is een project van de Natuur en Milieufederaties van Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en het Rotterdams Milieucentrum. Daarbij werken ze samen met de Woonbond. In Rotterdam werd 9 oktober een rondetafelbijeenkomst georganiseerd. Er werd gesproken over de voortgang van energiebesparing en de mogelijkheden om de problemen versneld op te lossen.

Raad Rotterdam
De Rotterdamse raad vindt energiebesparende maatregelen in en aan woningen met een slecht label belangrijk. In de prestatieafspraken met corporaties zal de gemeenteraad de corporaties dan ook gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin. De gemeente Rotterdam is het project Versnelling010 gestart. De gemeente doet dit door: versnellen, concretiseren en realiseren van energiebesparing en duurzame verbetering van bestaande woningen. Men wil samenwerking bevorderen en concrete afspraken maken tussen de gemeente, corporaties, bouwers, banken en energiebedrijven. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat juist ook huurders betrokken raken bij de energiebesparingsaanpak en gaat hier voorstellen toe doen. De raad ziet in dat huurders vaak de spil zijn in de financiering van energiebesparende maatregelen doordat zij middels kleine huurverhogingen (mee)betalen aan het isoleren en dus energiezuiniger maken van de woningen.

Vestia
Vestia Rotterdam is genomineerd voor de Stookjerijk trofee 2014 omdat de nieuwe directie en de medewerkers van het zeer gehavende Vestia zich openlijk bereid hebben getoond, ondanks de zeer beperkte financiële middelen, alles op alles te willen zetten om zoveel mogelijk woningen met een slecht energielabel te verbeteren. Positief is ook dat Vestia in 2013 voor het eerst meedoet met de monitoring energieprestaties en dat zij aanwezig en aanspreekbaar was tijdens de Stookjerijk bijeenkomst op 9 oktober 2014 in Rotterdam. De nominatie van Vestia is een aanmoediging om de komende jaren flink te gaan inzetten voor energiebesparende maatregelen.

IJsselmonde
De Huurdersorganisatie IJsselmonde is genomineerd voor haar initiërende rol bij het renovatieproject De Groene Tuin van Woonbron in IJsselmonde. De Huurdersorganisatie heeft een actieve rol vervult bij het invullen van de energiebesparende maatregelen. Door haar inzet zijn de meeste huurders akkoord gegaan met het renovatieplan met energiebesparende maatregelen. De huurverhoging na renovatie is lager dan de energiebesparing en wordt door Woonbron gegarandeerd. De woningen zijn na renovatie gemiddeld van een F naar een C label gegaan. Het project kan als voorbeeldproject dienen voor vele corporaties bij de aanpak van hun flatcomplexen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Slotbijeenkomst 20 november
Tijdens de slotbijeenkomst komen de resultaten van Stook Je Rijk aan de orde. Verder worden de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de financiële investeringen voor energiemaatregelen bij corporaties besproken. Ook de grote verschillen in energieprestatie tussen corporaties en tussen huursectoren van gemeenten onderling komen aan bod. Tot slot worden de winnaars van de Stook Je Rijk-Trofee bekendgemaakt. Voor de bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij m.visschers@nullgnmf.nl. Zie voor verdere informatie www.stookjerijk.nl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Versnelling energiemaatregelen nodig!

Rotterdamse woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente politiek zaten 9 oktober om de Rondetafel om te praten over energiebesparing in de huursector. Onder leiding van Suzanne Mulder werd er deze avond gesproken over energiebesparing in de huursector. Rotterdam was een van de 13 Nederlandse steden waar de Rondetafel van ‘Stook je rijk‘ werd georganiseerd.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robbert Willé van de Woonbond geeft als eerste spreker aan dat de Woonbond zich meer gaat richten op de totale woonlasten. Dit betekent veel aandacht voor energielasten. Belangrijk is dat huurders meepraten over energiebesparing en dat zij betrokken worden bij de prestatieafspraken over energiebesparing. De energieprestaties van de Rotterdamse corporaties in 2013 blijven volgens Maarten Visschers van Stookjerijk met gemiddeld 0.025 achter bij de landelijke ontwikkeling van 0.04. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen dient de jaarlijkse besparing 0.06 te zijn. Een voorbeeld van energiebesparing in de praktijk is het renovatieplan van het flatgebouw De Groene Tuin in IJsselmonde. Door het isoleren van het gebouw wordt circa 40% bespaard op de energiekosten.

Rondetafel
Tijdens het rondetafelgesprek tussen de corporaties Woonstad, Vestia, Woonbron, Havensteder en huurders gaat het om de vraag waarom de corporaties niet in staat zijn om hun energiedoelstellingen te halen. Beperkte financiële middelen door de verhuurdersheffing wordt als belangrijkste reden genoemd. Het ontbreekt de corporaties ook aan prioriteitstelling. Een organisatorische leemlaag belemmert een voortvarende aanpak. Samenwerking tussen de partijen en controle van de afspraken zorgen ervoor dat de gemaakte energieafspraken worden gerealiseerd. Het inzetten van een energiemarinier vergelijkbaar met de stadsmarinier kan helpen om de energiedoelstelling te halen.

Rondetafel 2
Het rondetafelgesprek met de raadsleden van de gemeente Rotterdam levert veel eensgezindheid op. Allen vinden het belangrijk dat aan de doelstelling van het Energieakkoord wordt vastgehouden. Ook is er begrip voor de situatie waarin de corporaties zich nu bevinden. De gemeente moet meer en beter monitoren en kan de corporaties financieel helpen door het verstrekken van goedkope leningen om te investeren in energiemaatregelen van de bestaande huurwoningen.

RMC_header-web_DEF

Alle aanwezigen stemmen in met de aanbevelingen van Stookjerijk.

1. Actieve informatie over de jaarlijkse energiebesparing door de corporaties
2. Rotterdamse prestatieafspraken in lijn brengen met het Energieakkoord
3. Versnelling van energiemaatregelen in bestaande huurwoningen

Korte videoverslag van Stook Je Rijk op 9 oktober:

Een compleet verslag:
Verslag Stookjerijk Rotterdam 9 oktober 2014