Schiebroeksepark.1

Het Schiebroekse Park likt zijn wonden (2005)

Hoogte-metingen inrichtingsplan kloppen niet met die van inspectie Verkeer en Waterstaat!

Park in erbarmelijke staat na kaalslag… – door Jan Ochtman, stichting Natuurbehoud Vlinderstrik – 26 mei 2005 Het Schiebroekse Park in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg – Schierbroek likt zijn wonden. Het park is zich bezig te herstellen, zo goed en zo kwaad als het in de erbarmelijke omstandigheden na de kaalslag kan gaan.

– door Jan Ochtman, stichting Natuurbehoud Vlinderstrik –
26 mei 2005

Het Schiebroekse Park in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg – Schierbroek likt zijn wonden. Het park is zich bezig te herstellen, zo goed en zo kwaad als het in de erbarmelijke omstandigheden na de kaalslag kan gaan.

Vrijwel alle rooivergunningplichtige bomen zijn verdwenen en als het aan het dagelijkse bestuur van de deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek ligt komen deze ook nooit meer terug. Wel zo gemakkelijk, want dan hoeft er niet meer zo moeilijk gedaan worden om rooivergunningen aan te vragen.

Verdrag van Chicago
Het Verdrag van Chicago, dat voorschrijft dat binnen een bepaalde zone rond een vliegveld (in dit geval het zogenaamde 2% hellingsvlak) geen obstakels mogen voorkomen die de vliegveiligheid in gevaar brengen, heeft zijn werk gedaan.
(het Schiebroeksepark ligt in de aanvliegroute van het ‘Rotterdam airport’).

400 bomen gered onder druk van protesten!
Er staan nog zowaar zo’n 400 bomen in het park overeind (in de zuidelijke grens van de rooivergunning). Deze had de vergunninghouder vanaf 15 maart willen rooien. Op 15 en 16 maart zijn er helaas 46 bomen gerooid, maar daarna is de kaalslag onder druk van de protesten gestopt!

Immers gedurende de periode 15 maart – 15 juli mag er niet gerooid worden volgens bladzijde 14 van het in het convenant Schiebroeksepark als uitgangspunt opgenomen Transformatie advies van 8 januari 2003.

46 bomen
Bewonersprotesten tegen het onrechtmatig rooien van 46 bomen werden op 24 mei 2005 behandeld in de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek.
Gemeentewerken meende in die periode te mogen rooien als er vooraf gecontroleerd werd op broedende vogels en als er met de nodige zorgvuldigheid te werk werd gegaan. Deze argumenten werden door ons onderuit gehaald en niet in het minst door een bewonersgetuige uit de Berberisweg die kon verklaren dat er bij de rooiwerkzaamheden erg ruw te keer werd gegaan!

Wat nu?….moet men gedacht hebben bij de commissie. Wel, de onafhankelijke commissie is tot de conclusie gekomen dat het convenant Schiebroeksepark onzorgvuldig geformuleerd is en dus werd aan het dagelijks bestuur het advies meegegeven om onze bezwaren ongegrond te verklaren (volgt u het nog?).

Jawel, hetzelfde convenant Schiebroeksepark dat de Rechtbank in haar overwegingen heeft meegenomen om de bezwaarmakenden in het ongelijk te stellen!

Mede op grond van het convenant zijn verweerders zowel bij de Rechtbank als bij het verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State in het gelijk gesteld. Het is bizar dat gemeentewerken het vertikt om de in het convenant (en Transformatieadvies) afgesproken voorschriften na te leven en hierin nog worden gesteund ook door de onafhankelijk commissie voor de behandeling van bezwaarschriften.

Wij zullen moeten afwachten of het dagelijkse bestuur het advies overneemt; zo ja dan gaan bewoners en onze stichting onmiddellijk naar de Rechtbank die dan haar eigen uitspraak van 13 september 2004 tegen het licht mag houden!

Hoofdzaak
Op 18 maart 2005 werd de hoofdzaak van het beroep van de bewonersgroep Berberisweg bij de Raad van State behandeld. Toen pas (helaas was daar eerder niet de gelegenheid voor) werden de officiële hoogtemetingen van de inspectie Verkeer en Waterstaat van juni 2003 ter sprake gebracht. Deze blijken bij lange na niet te kloppen met de metingen waarop de rooivergunning en het Inrichtingsplan zijn gebaseerd. De filosofie achter het Inrichtingsplan was dat de bomen in het Schiebroekse Park alom te hoog zouden zijn en dat daarom een drastische kaalslag nodig was om het steeds ontwrichten van het park te voorkomen.

Bomen bleken niet te hoog…
Uit de metingen van juni 2003 blijkt echter dat slechts aan de buitenranden van het park enkele bomen te hoog waren, namelijk ten westen en ten noorden van de Educatieve Tuin en in mindere mate ten noorden van de Volkstuinen. In de kern van het park waren de bomen dus helemaal niet te hoog. Met name voor de honderden Beuken, Eiken en Acacia’s ten zuiden van de Educatieve Tuin kon de deelgemeente niet aannemelijk maken dat deze binnen een tijdsbestek van twintig of dertig jaar wel boven het 2% hellingsvlak (van het verdrag van Chicago) zouden gaan uitsteken.

Alle uitspraken in een heel ander daglicht
Dit nieuwe gegeven brengt natuurlijk alle voorafgaande uitspraken van het Dagelijkse Bestuur van de deelgemeente, de Rechtbank en de Raad van State in een heel ander daglicht. Geen nood, bedacht zich het dagelijkse bestuur. Wij zeggen gewoon dat alle bomen die wij hebben willen kappen, zijn gekapt. Wij geven dan die 400 bomen die er nog staan weliswaar cadeau; maar dan kan op grond van onze verklaring appellanten niet ontvankelijk verklaard worden omdat dan het procesbelang niet meer aanwezig is.

Het dagelijkse bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wringt zich momenteel en keer op keer in vreemde bochten om haar gelijk te halen. Uitspraak Raad van State in de Hoofdzaak wordt binnen enkele weken verwacht..
(Besluit dagelijkse bestuur op het advies van de commissie wordt niet binnen zes weken verwacht).

Wij houden u op de hoogte!
Jan Ochtman
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik.

Informatie:
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
Larikslaan 138
3053 LE Rotterdam
Tel/fax: 010-4226671
email: jochtman@nullxs4all.nl

50% minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990

RCI

50% minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990. Dat is de doelstellingen van de gemeente Rotterdam en het Rotterdam Climate Initiative. Om de uitstoot van CO2 te halveren, moet er in 2025 21 megaton zijn gereduceerd.

Als grootste havenstad van Europa met een zeer grote industrie en energie-sector draagt Rotterdam voor ongeveer 18% bij aan de Nederlandse CO2-uitstoot. De totale CO2-uitstoot van Rotterdam bedroeg toen de gemeente haar klimaatdoelstelling stelde in 2007 zo’n 29 megaton (Mton), tegen 24 Mton in 1990. Zonder maatregelen stijgt de totale CO2-uitstoot in het Rotterdamse gebied in 2025 mogelijk naar 33 Mton. De gemeente en het Rotterdam Climate Initiative wil 50% minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990 (!). Een gigantische opgaaf. De Rotterdamse ambitie geldt voor de volgende drie sectoren: (1) de industrie (2) de gebouwde omgeving en (3) verkeer en vervoer.

Door toenemende bedrijvigheid, de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte en de komst van twee nieuwe kolencentrales, neemt de CO2-uitstoot de komende jaren eerst toe wordt voorspeld. De gemeente stelt dat het effect van de klimaatmaatregelen pas over enkele jaren goed zichtbaar wordt met de realisatie van een aantal grootschalige en innovatieve projecten.

Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt de doelstelling van de gemeente maar heeft wel een aantal kritische kanttekeningen bij de voorgestelde maatregelen zoals de bij grootschalige opslag van het broeikasgas CO2 (CCS) in oude gasvelden onder de Noordzee. De bouw van twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte werkt natuurlijk ook niet echt mee aan de klimaatdoelstelling van onze stad!